Γραμμάτια προκαταβολής δικηγόρων – ΦΠΑ

 

1. Με το Ν. 3842/2010 καταργήθηκε η απαλλαγή από το ΦΠΑ των δικηγόρων. Με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1100/24.6.2010 απόσπασμα της οποίας παρατίθεται στο άρθρο 19.4 του βιβλίου μας για το ΦΠΑ (σελ. 457), διευκρινίστηκαν τα παρακάτω:

“Όσον αφορά τους δικηγόρους, υπάγεται στο φόρο το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ως προείσπραξη στους δικηγορικούς συλλόγους σε όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται, όπως επίσης και κάθε άλλο ποσό που εισπράττεται συμπληρωματικά ή ανεξάρτητα και αυτοτελώς από αυτό ως αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από τους δικηγόρους θα πρέπει να αναγράφουν τη συνολική αμοιβή που εισπράττεται από τον πελάτη, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τη φορολογία του εισοδήματός τους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τις ισχύουσες διατάξεις, σε ορισμένες περιπτώσεις η ελάχιστη αμοιβή των δικηγόρων προεισπράττεται από τους δικηγορικούς συλλόγους, κατά την προείσπραξη αυτή θα πρέπει να εισπράττεται και ο αναλογών ΦΠΑ. Στη συνέχεια κατά την απόδοση της αμοιβής στους δικηγόρους, μετά την παρακράτηση των προβλεπομένων κρατήσεων θα αποδίδεται στους δικηγόρους και το σύνολο του ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί, προκειμένου να αποδοθεί στο δημόσιο με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που υποβάλλεται από τους δικηγόρους.
Οι δικηγορικοί σύλλογοι ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τη φορολογική αρχή για τα ποσά που έχουν προεισπράξει για λογαριασμό των δικηγόρων, καθώς και τον αναλογούντα ΦΠΑ, υποβάλλοντας τα στοιχεία αυτά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Διευκρινίζεται τέλος ότι οι δικηγόροι που εργάζονται με πάγια αντιμισθία και, κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος θεωρούνται ως μισθωτοί, δεν υπάγονται στο ΦΠΑ για τις εν λόγω αμοιβές.”

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α') καταργήθηκε η ελάχιστη αμοιβή των δικηγόρων κι έτσι από 2.7.2011 και μετά η αμοιβή αυτή  καθορίζεται, είτε με βάση έγγραφες συμφωνίες με τους εντολείς τους, είτε με βάση τις νόμιμες αμοιβές όπως ισχύουν. Τα παραπάνω ισχύουν και με το άρθρο 58 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) .

Ακόμη, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1046/21.2.2012, ορίζεται ότι όταν για τη διενέργεια δικονομικών πράξεων ή την παράσταση του δικηγόρου σε συμβολαιογραφική πράξη απαιτείται η έκδοση γραμματίου προκαταβολής, από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, δεν εκδίδεται άμεσα απόδειξη παροχής υπηρεσιών με την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής. Τα ανωτέρω, όπως είναι αυτονόητο, δεν αναιρούν την υποχρέωση των δικηγόρων να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στον προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Σ.Σ. Πλέον  ΚΦΑΣ), χρόνο, για τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των υπηρεσιών τους.”

 

3. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το γραμμάτιο προκαταβολής που εκδίδουν οι δικηγορικοί σύλλογοι, δε συνδέεται πλέον με τη φορολογητέα αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ και εκδίδεται μόνο για να υπολογιστούν οι διάφορες κρατήσεις που βαρύνουν τις δικηγορικές αμοιβές. Το γραμμάτιο προκαταβολής, δηλαδή, είναι υποχρέωση του δικηγόρου και θεωρείται έξοδο, επί της αξίας του οποίου δεν υπολογίζεται ΦΠΑ. Η ΠΟΛ1026/2012 παρουσιάζει αναλυτικά τον τρόπο έκδοσης και καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων.

 

Π.χ. Έστω αμοιβή δικηγόρου 1.000 €, επί της οποίας ο δικηγόρος αποδίδει στο δικηγορικό σύλλογο 200 € με τη μορφή γραμματίου προκαταβολής.

Επί της αμοιβής των 1.000 € (όταν εκδοθεί η ΑΠΥ) θα υπολογιστεί ΦΠΑ 23%, δηλαδή 230 €.

Επί του γραμματίου προκαταβολής δε θα υπολογιστεί ΦΠΑ.

 

4. Κατά συνέπεια, τα αναφερόμενα στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1100/2010 και ΠΟΛ.1208/2010 που παρουσιάζονται στα θέματα 19.14 (σελ.457), 19.36 (σελ 485-489) και 22.59 (σελ. 611-612), δεν έχουν πλέον εφαρμογή.

 

5. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους αναγνώστες μας για τις παρατηρήσεις τους, οι οποίες βελτιώνουν την προσπάθειά μας.

Η ομάδα της AST BOOKS.