Προς το Υπουργείο Οικονοµικών

Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη

Κοινοποίηση

Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη

ΘΕΜΑ: «Προσβολή της νοµιµότητας του περιεχοµένου της ΠΟΛ.1228/04-10-2013»

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013, Αρ. Πρωτ. Εξερχοµένου 086

Αξιότιµε Κύριε Γενικέ,
Θεωρούµε επιεικώς απαράδεκτο το γεγονός της έκδοσης εγκυκλίου που δίνει το δικαίωµα τόσο στους υπαλλήλους των ∆.Ο.Υ. όσο και σε κάθε φορολογούµενο να σκεφθεί λανθασµένα ότι πλέον δεν υφίσταται υποχρέωση να κατέχει Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού ή Επαγγελµατική ταυτότητα κάποιος ο οποίος θέλει να ασκήσει το Επάγγελµά µας.

Και το λέµε αυτό καθώς αυτός που εκδίδει µια ΠΟΛ. δεν δικαιολογείται να έχει άγνοια της ισχύουσας νοµοθεσίας, ιδιαίτερα δε να µην µνηµονεύει τις διατάξεις στις οποίες στηρίζεται η διαταγή που εκδίδει και ζητάει την εφαρµογή της σε αντίθεση µε όσα οι νόµοι
ορίζουν.

∆εν είναι δυνατόν το 2013 και µε τόσα µνηµόνια στην πλάτη µας να προσπαθούν ακόµη κάποιοι να νοµοθετούν µε πολυγραφηµένες διαταγές και γενικές αναφορές σε «ισχύουσες διατάξεις».

Αν ο συντάκτης, όχι ο υπογράφων, είχε µπει στον κόπο να ανατρέξει στην νοµοθεσία θα καταλάβαινε ότι δεν έχει νοµική υπόσταση η αόριστη αναφορά στην ΠΟΛ.1228/2013 «Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί της άσκησης της δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού, δεν προβλέπεται πλέον, η προσκόµιση στη ∆.Ο.Υ., της άδειας άσκησης επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού ή της επαγγελµατικής του ταυτότητας, ως προαπαιτούµενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης ή µεταβολής εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό.»

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2515/1997 όπως ισχύει µετά τον Ν.4152/09-05-2013 ισχύουν σήµερα τα ακόλουθα:

Άρθρο 1, Άσκηση επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού
1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού, απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.). Το επάγγελµα του Λογιστή Φοροτεχνικού, σύµφωνα µε το άρθρο 1 περιπτώσεις 4 και 5 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Αύ), ασκείται :

α. από τα µέλη του Ο.Ε.Ε. κατά το άρθρο 3 του ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1479/1984 (ΦΕΚ 145 Α) και κατά το άρθρο 43 παράγραφο 22 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α΄),

«β. από τους πτυχιούχους του Τµήµατος Λογιστικής και των Τµηµάτων οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)».
*** Η περίπτωση β` ,όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο δέκατο παρ.1 Ν.3912/2011,ΦΕΚ Α` 17,αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 62 παρ.1 Ν.4146/2013, ΦΕΚ Α 90/18.4.2013.

γ. από µη πτυχιούχους.
2.«Η επαγγελµατική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε επαγγελµατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α` και Β` τάξης».
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την περ.1 της υποπαρ. Η.2 της παρ.Η του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013.

Θα ήταν, θεωρούµε, υπερβολικό να µνηµονεύσουµε και το κείµενο του Π.∆.340/1998 για το Επάγγελµά µας αλλά είναι αναγκαίο οι συντάκτες της ΝΕΑΣ διαταγής να µελετήσουν το σχετικό κείµενο όπως διαµορφώθηκε µε τον Ν.4152/9-5-13 καθώς πρέπει να συµπεριλάβει στις οδηγίες προς το τµήµα µητρώου των ∆.Ο.Υ. την νέα ισχύουσα διαδικασία (άρθρο 4 του Π.∆.340/1998 όπως ισχύει) ώστε να γνωρίζουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν έχουν άλλο τρόπο ενηµέρωσης πλην των ΠΟΛ., τι πρέπει να προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος για να του θεωρήσουν στοιχεία (όσο προβλέπεται θεώρηση από τον ΚΦΑΣ) που είναι το ουσιαστικό, αλλά και ο καθένας που διαβάζει µια ΠΟΛ. να γνωρίζει υπό ποίες προϋποθέσεις θα έχει συναλλαγή µε το Taxis για λογαριασµό των πελατών του, καθώς υπάρχει συσχέτιση του οικείου µητρώου αδειών µε το Taxis κάτι που ο νόµος το ορίζει αλλά οι υπάλληλοι στις ∆.Ο.Υ. το αγνοούν.

Το ότι ο κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να έχει ξεκινήσει ένα µήνα πριν µια διαδικασία έκδοσης αδείας ή επαγγελµατικής ταυτότητος αλλά δεν απαιτείται να έχει την άδεια ή την επαγγελµατική ταυτότητα στα χέρια του πριν την υποβολή έναρξης ή µεταβολής για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν συνεπάγεται ότι ο καθένας ασκεί το επάγγελµα χωρίς έλεγχο αλλά ότι η ∆.Ο.Υ. δεν θεωρεί στοιχεία πριν την έκδοσή της.

Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι ασφαλιστικές εκείνες δικλίδες για τον έλεγχο της ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ άσκησης του Επαγγέλµατος από άτοµα που δεν δικαιούνται να λάβουν άδεια ή ταυτότητα και µε αυτό τον τρόπο το Υπουργείο θα διασφαλίσει όχι µόνον τους φορολογούµενους αλλά και τον Κλάδο.

Επιπρόσθετα η ακύρωση άδειας από το Ο.Ε.Ε. σε κάποιον που δεν έχει τις νόµιµες προϋποθέσεις ΠΡΕΠΕΙ να συνεπάγεται την νόµιµη ενέργεια από την ∆.Ο.Υ. της παύσης άσκησης του επιτηδεύµατος και την ειδοποίηση του Λογιστή – Φοροτεχνικού για ακύρωση στοιχείων.

Μετά την ενηµέρωση που σας κάναµε πριν λίγες ηµέρες στο γραφείο σας αλλά και µε την σηµερινή έγγραφη και πιο διευκρινιστική τοποθέτησή µας, ευελπιστούµε ότι ΕΓΚΑΙΡΑ θα εκδοθεί ΝΕΑ διευκρινιστική ΠΟΛ. που θα ορίζει ότι ο ενδιαφερόµενος πρέπει να έχει έγγραφο του Ο.Ε.Ε. (ή αντίγραφο της αίτησης) ότι έχει καταθέσει τα νόµιµα δικαιολογητικά για την έκδοση επαγγελµατικής ταυτότητας, ώστε τόσο η ∆.Ο.Υ. όσο και ο ενδιαφερόµενος να γνωρίζει ότι είναι εντός της «µηνιαίας περιόδου» ελέγχου των δικαιολογητικών, ενώ εκ του νόµου το Ο.Ε.Ε. έχει το δικαίωµα και εκ των υστέρων (παρ.6 άρθρο 4 του Π.∆.340/1998 µε τον Ν.4111/2013) να γνωστοποιήσει την απόρριψη της αίτησής του.

Οι νόµοι ισχύουν όταν τους εφαρµόζουµε ορθά και εξ ολοκλήρου και όχι αποσπασµατικά.

Με εκτίµηση

για το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος Πανίδης Ι. Αβραάµ
Ο Γενικός Γραµµατέας Καµπάνης Βασίλειος