Αρ. Πρωτ.: 39739 / 08.10.2013

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

ΣΧΕΤ: α) Η υπ’αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.2012 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
β) Οι υπ’αριθμ. 54/48667/28.12.12 και 10/20678/22.5.2013 εγκύκλιος του Υπουργείου μας.
γ) Οι υπ’αριθμ.  39737/04.10.13 και 39738/04.10.13 Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών.
δ) Η υπ’αριθ. 2/65795/ΔΠΓΚ/5.7.2013 (ΦΕΚ 1669/Β΄/5.7.13) τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.2012 (ΦΕΚ 3396/Β΄/20.12.2012) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και προκειμένου να υλοποιηθεί η τελική φάση επιχορήγησής σας για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους,  σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 39737/04.10.13 και 39738/04.10.13 αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και για το ποσό της επιχορήγησης που σας έχει εγκριθεί, απαιτείται η έκδοση νόμιμου παραστατικού το οποίο να αποδεικνύει την ειδίκευση του εσόδου σύμφωνα με το extraits της πίστωσης του λογαριασμού το οποίο θα σας αποσταλεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με e-mail.

Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εξόφλησης και σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετου υπολοίπου στο λογαριασμό, η λογιστική τακτοποίηση θα γίνει με βάση το extrait της επιστροφής των χρημάτων στον ειδικό λογαριασμό που υπάρχει για αυτό το σκοπό και την έκδοση χρηματικού εντάλματος «τακτοποίησης».

Επιπλέον, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε σε μορφή excel, τον πίνακα του παραρτήματος του παρόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση econ.npota@ypes.gr του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον διακριτικό τίτλο “Εντολή Εξόφλησης ….Χ…..” (όπου Χ το όνομα του Ν.Π. ). Ο εν λόγω πίνακας συνιστά εντολή εξόφλησης κατά τα οριζόμενα στις υπ’αριθμ. 39737/04.10.13 και 39738/04.10.13 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και αποστέλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σας επισημαίνουμε ότι στον πίνακα που θα μας αποστείλετε θα πρέπει:

  • Να περιλαμβάνονται δαπάνες του Νομικού Προσώπου για τις οποίες υπάρχουν τα νόμιμα παραστατικά και είναι καταχωρημένες τόσο στο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο (στοιχείο 5eka1 ισολογισμού) όσο και στο Μητρώο Δεσμεύσεων αυτών.
  • Η καταχώριση των δαπανών στον Πίνακα – Εντολή Εξόφλησης, πρέπει να γίνεται με ιεραρχικό χρονολογικά τρόπο, από τις παλαιότερες, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων και στο πλαίσιο της νομιμότητας και ωριμότητας των εκάστοτε πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι όταν παρουσιάζονται προβλήματα νομιμότητας κατά την εκκαθάριση των δαπανών, δηλαδή απουσιάζουν δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα παραστατικά πληρωμής, είτε οι τελικοί προς πληρωμή δικαιούχοι δεν προσκομίζουν τις απαραίτητες ενημερότητες και τα στοιχεία (π.χ. ΙΒΑΝ) που απαιτούνται για τη διασφάλιση των πληρωμών, τότε το Νομικό Πρόσωπο προχωράει στην εξόφληση των αμέσως επόμενων χρονολογικά ενταλμάτων που είναι ώριμα για πληρωμή, με την αυτονόητη βεβαίως υποχρέωση, ότι όταν επιλυθούν τα όποια ζητήματα ωριμότητας των ενταλμάτων που έχει παρακαμφθεί η χρονολογική τους σειρά, αυτά αποστέλλονται στην αμέσως επόμενη Εντολή Εξόφλησης.

Η σειρά αυτή μπορεί να ανατρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κλπ. ή η παροχή εκπτώσεων.
β) Όταν αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών.
γ) Όταν υφίστανται προσφυγές εναντίον των υπηρεσιών που αυξάνουν το κόστος.
δ) Όταν οι οφειλές αφορούν παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Ηλεκτρικής
Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

Σε κάθε περίπτωση δε θα εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του 2012 πριν την εξόφληση των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας ή κανονικότητας για την εξόφληση κάποιων υποχρεώσεων.

  • Οι υποχρεώσεις προς τρίτους, οι οποίοι μετά τη δημοσίευση του ν.4093/2012 περιλαμβάνονται πλέον στο Μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ  (Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης), θα πρέπει να αφαιρεθούν από το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων έως τις 31.12.2011 και ως εκ τούτου δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο πίνακα του παραρτήματος του παρόντος «Εντολή Εξόφλησης» βάση του αρ. πρωτ. 2/3334/ΔΠΓΚ/15.1.2013 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Κάθε δικαστική απόφαση που επισύρει ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των οφειλών που αναφέρονται σε αυτή καθώς και κάθε προσφυγή εναντίον του Νομικού Προσώπου που συνεπάγεται αύξηση κόστους γι’ αυτόν, ανεξαρτήτως της χρονικής έκδοσης του παραστατικού πληρωμής, δύναται να εξοφλούνται κατά παρέκκλιση της χρονολογικής σειράς εφόσον:

α) ο χρόνος γέννησης της οφειλής αναφέρεται στην περίοδο μέχρι 31.12.2011 και
β) το ποσό της επιχορήγησης του φορέα επαρκεί για την κάλυψη όλων των λοιπών οφειλών του, για την περίοδο αυτή και
γ) έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο παραστατικό πληρωμής.

Τα (α), (β) και (γ) πρέπει να βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για κάθε σύμβαση εκχώρησης απαίτησης, ανεξαρτήτως ωστόσο της έκδοσης σχετικού παραστατικού πληρωμής.

Στην περίπτωση όμως που δεν επαρκεί η επιχορήγηση (βλ. 4.β) για την κάλυψη όλων των προαναφερθέντων οφειλών, θα εξοφληθούν οι παλαιότερες εξ’  αυτών και μέχρι το ύψος της επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου.

  • Οφειλές δικαιούχου κατ’ έτος μπορεί να ομαδοποιούνται και να εξοφλούνται συγκεντρωτικά εφόσον για την ίδια περίοδο εξοφλούνται και οι οφειλές όλων των υπόλοιπων δικαιούχων.
  • Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας για την εφαρμογή των οδηγιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα σας αποσταλούν με έγγραφό του και παρακαλούμε να αποστείλετε σε μορφή εγγράφου τα στοιχεία του αρμόδιου υπαλλήλου (Ον/μο, τηλέφωνο και e-mail) καθώς και ΙBAN για την παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Π.και Δ. (d09katanomes@tpd.gr) (fax 213 2116152).

Κατά τα λοιπά ακολουθείται η συνήθης διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών ενώ για τη διασφάλιση της νομιμότητας των πληρωμών, θα πρέπει οι φορολογικές,  και ασφαλιστικές ενημερότητες να τελούν εν ισχύ την ημέρα της πληρωμής.

Προς τούτο, παρακαλείστε όπως ενημερώνετε τους δικαιούχους για την έκδοση νέων ενημεροτήτων ή την προσκόμιση ενημεροτήτων με υπολειπομένη χρονική ισχύ τόση όση να διασφαλίζεται το νόμιμο της πληρωμής.

Κάθε πίνακας θα αποστέλλεται και ταχυδρομικώς και θα φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές του Προέδρου, και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.

Μετά τον έλεγχο των πινάκων του παραρτήματος του παρόντος, το Υπουργείο Εσωτερικών θα εκδίδει εντολή πληρωμής, κατά το συνολικό ποσό του πίνακα Α (εντολή εξόφλησης) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τον τελικό δικαιούχο (πίστωση IBAN) και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς το Νομικό Πρόσωπο (ΙΒΑΝ Ν.Π.) για την απόδοσή τους.

Το Νομικό Πρόσωπο υποχρεούται στην άμεση απόδοση των σχετικών κρατήσεων και παρακρατήσεων, με την οποία βεβαιώνεται και η εξόφληση της οφειλής. Με την εξόφληση των οφειλών κάθε πίνακα θα αποσταλεί από το Νομικό Πρόσωπο σας στο ίδιο e mail του Υπουργείου μας βεβαίωση που θα φέρει τον διακριτικό τίτλο “Βεβαίωση Εξόφλησης ….Χ….” (όπου Χ το όνομα του Ν.Π.) και έχει ως εξής:

«Βεβαιώνεται ότι οι κρατήσεις-παρακρατήσεις της εντολής εξόφλησης συνολικού ποσού …………….., έχουν αποδοθεί και συνεπώς οι οφειλές της σχετικής εντολής έχουν εξοφληθεί»

Ο/Η Πρόεδρος                                                                     Ο/Η Προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για την καταβολή μισθοδοσίας, ή σε οποιαδήποτε πληρωμή γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (σε όσα νομικά πρόσωπα μεσολαβεί η ΕΑΠ), ως τελικός δικαιούχος στους πίνακες εμφανίζεται το Νομικό Πρόσωπο στου οποίου το ΙΒΑΝ θα πιστώνονται τα συνολικά εν λόγω ποσά (συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων) και εν συνεχεία θα ακολουθείται από αυτόν η συνήθης διαδικασία προς πληρωμή των τελικών δικαιούχων.

Το παρόν έγγραφο όπως επίσης και τους πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να τα αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή «Το Υπουργείο» => «Έγγραφα».

Ο ΓΕΝ . ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ