ΠΟΛ.1062/18.5.2010

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010

Αθήνα, 18-5-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 - 10184 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375360
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr


ΠΟΛ 1062

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄), όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’), σύμφωνα με την οποία η δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποβάλλεται μέχρι την 20η Μαΐου του έτους φορολογίας.

2. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α’), σύμφωνα με την οποία προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις προς υποβολή φορολογικών δηλώσεων δύνανται να παρατείνονται είτε για ολόκληρη τη χώρα είτε για τμήματα αυτής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.

3. Τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 58 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’), σύμφωνα με την οποία μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή ή χαριστική αιτία νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, απαλλάσσονται από τον εν λόγω φόρο, εφόσον πραγματοποιηθούν σε φυσικά πρόσωπα μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ειδικά για το έτος 2010, η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 (330 Α’), όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’), παρατείνεται μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2010.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υπουργός Οικονομικών

Γιώργος Παπακωνσταντίνου