Αρ. Πρωτ. Δ5Α 1154817 ΕΞ 11.10.2013

Θέμα: Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

(ΦΕΚ Β' 2559/11-10-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 284/88 (Φ.Ε.Κ. 128 Α΄) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν. 3634/2008 περί «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ − ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ − ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Φ.Ε.Κ. 9 Α΄/29.1.2008) με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 73 παρ. 1 περ. ΣΤ του ν. 2960/2001 (Φ. Ε. Κ. 265 Α΄) .

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (Φ.Ε.Κ. 70 Α΄/91) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄) , όπως ισχύουν.

5. Την υπ’ αριθμ. 1075801/3809/0005/31−7−2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παράταση της επιστροφής Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία» (ΦΕΚ 1594/Β΄/4−8−2009) , η οποία ανανεώθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5Α 1132159 ΕΞ2012/25.09.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2586/Β΄) και την Δ5 1035976 ΕΞ2013/26.02.2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 463/Β΄)

6. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26.2.2013 (ΦΕΚ 451/Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

7. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΕΦΚ Α 5023619 ΕΞ 2013/20.6.2013 (ΦΕΚ 1605/Β΄) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26.2.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 451/Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., ... το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

8. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΕΦΚ Α 5034466 ΕΞ 2013/25.9.2013 (ΦΕΚ 2439/τ.Β΄/30.09.2013) τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26.2.2013ΚΥΑ (ΦΕΚ 451/Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφήπροσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου ... το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

9. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 2012/26.04.2012 απόφαση με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κλπ....» (ΦΕΚ 1363/Β΄).

10. Το Π.Δ. 90 (ΦΕΚ 144/Α΄/5−7−2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

11. Την κατάργηση του ειδικού χρωματισμένου και ιχνηθετημένου πετρελαίου και την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σε εφαρμογή του άρθρου 8 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με την καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού από τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα.

12. Την υπ’ αριθμ. Δ5Α 1037778 ΕΞ2013/28.02.2013 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΒΕΔΖΗ − Φ7Μ) και α/α 26706 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ.

13. Την διαπίστωση ότι με τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 100.000,00 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 23 110 − Κ.Α.Ε. 0874) ,

αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ανάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ − ΑΤΕ BANK της επιστροφής στους αγρότες του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται στη γεωργία, με πίστωση των υπολοίπων δικαιούμενων ποσών, του έτους 2013, στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, που έγινε δυνάμει της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. 1075801/3809/0005/31−07−2009 (ΦΕΚ 1594/Β΄/04−08−2009) με αμοιβή της Τράπεζας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, 0,20 ευρώ, ανά συναλλαγή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ