Ερώτηση

442ΑΑ. Σε κοινωνία εκμετάλλευσης αυτοκινήτων Δ.Χ ( ταξί – λεωφορεία – φορτηγά ) με ποσοστό ιδιοκτησίας 50% στον καθένα από δυο συνιδιοκτήτες όταν μεταβιβάζει ο ένας το ποσοστό του στον άλλο διαλύεται η κοινωνία και γίνεται έναρξη ατομικής επιχείρησης από αυτόν που έχει την κυριότητα του 100%. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :

  1. Τι εγγραφές γίνονται στο βιβλίο εσόδων – εξόδων μόνο της αγοράς του 50% ή και της συμμετοχής του δικού του 50% και με τι ποσό;
  2. Γίνονται αποσβέσεις της αξίας του οχήματος του 50% της αγοράς ή του συνόλου της αξίας του;
  3. Τι περιλαμβάνεται στην συγκεντρωτική τιμολογίων εφ όσον ο πωλητής δεν ήταν η κοινωνία αλλά ο ένας συνιδιοκτήτης της που δεν ασκούσε άλλο επάγγελμα και η μεταβίβαση έγινε με συμβόλαιο;
  4. Ισχύει κάτι αναλογικά από τα παραπάνω όταν αντί για πώληση του 50% έχουμε δωρεά ή γονική παροχή ή ανταλλαγή ποσοστού σε περίπτωση που υπάρχουν δυο κοινωνίες με τους ίδιους συνιδιοκτήτες σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2 του νόμου 3229/2004 και μετατρέπονται σε ατομικές επιχειρήσεις;

 

Απάντηση

Επειδή δεν μας διευκρινίζετε σε τι είδος οχήματος αναφέρεστε, υποθέτουμε ότι η ερώτησή σας αφορά την πώληση ταξί.

 

Σύμφωνα λοιπόν με την ΠΟΛ. 1066/2005 Υπουργική απόφαση έχουν οριστεί τα ακόλουθα:

 

Α. Εκδιδόμενα Παραστατικά για Μεταβίβαση ΕΔΧ Αυτοκινήτων - ΤΑΞΙ

Ι. Για τη μεταβίβαση ΕΔΧ αυτοκινήτου - ΤΑΞΙ (οχήματος - άδειας), από επαγγελματία εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ και ανεξάρτητα από τις λοιπές μη φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις άλλων νόμων αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (π.χ. Ν.Δ.1146/1972, Ν.3091/2002 κ.λπ.), μπορεί να εκδοθούν εναλλακτικά τα πιο κάτω παραστατικά:

α) Συνενωμένο Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής θεωρημένο ή Δελτίο Αποστολής θεωρημένο και αθεώρητο Τιμολόγιο Πώλησης, από τον πωλητή προς τον αγοραστή.

β) Εναλλακτικά, αντί Δ.Α. - Τ. ή Δ.Α. και Τιμολογίου, η μεταβίβαση (οχήματος - άδειας) μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 12 παρ. 16α του ΚΒΣ). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η έκδοση και Δ.Α.

γ) Για τη μεταβίβαση ΕΔΧ αυτοκινήτου - ΤΑΞΙ (οχήματος - άδειας) από ιδιώτη (π.χ. κληρονόμο ή πρώην επαγγελματία εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ που έχει δηλώσει παύση επαγγέλματος λόγω συνταξιοδότησης κ.α.), σε άλλο επαγγελματία εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ, εκδίδεται άμεσα από τον τελευταίο (αγοραστή) θεωρημένο τιμολόγιο αγοράς όχι και Δ.Α. ή συντάσσεται και στην περίπτωση αυτή συμβολαιογραφικό έγγραφο ως ανωτέρω περ. β'.

  • Αυτονόητο είναι ότι σε όποιο από τα ως άνω παραστατικά εκδίδεται κατά περίπτωση, γίνεται διακεκριμένη αναγραφή - περιγραφή των αγαθών (με τα χαρακτηριστικά τους) που μεταβιβάζονται (αυτοκίνητο όχημα - τύπος, αριθμός κυκλοφορίας, ταξίμετρο, ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου - αριθμός μητρώου, άδεια κ.λπ.).
  • Σημειώνεται ότι τα παραπάνω παραστατικά (τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ή συμβολαιογραφικό έγγραφο ή τιμολόγιο αγοράς) που εκδίδονται κατά περίπτωση για τη μεταβίβαση ΕΔΧ (ΤΑΞΙ), ανεξάρτητα εάν οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι ή όχι στην τήρηση φορολογικών βιβλίων, πρέπει να φυλάσσονται για όσο χρόνο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ).

 

Επίσης με το  με Αρ.Πρωτ .: 1092857/748/0015/15.3.2007 έγγραφο του Υπουργείου,  έχουν διευκρινιστεί τα ακόλουθα:

 

1. Στην περίπτωση μεταβίβασης επιβατικού Δ.Χ αυτοκινήτου - ΤΑΞΙ, με την άδεια ή χωρίς αυτή, εφόσον πωλητής είναι επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, προκύπτουν οι κατωτέρω περιπτώσεις ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που τυχόν απορρέουν από λοιπές μη φορολογικές διατάξεις, όπως το Ν.Δ. 1146/72:

α) Έκδοση τιμολογίου- δελτίου αποστολής (θεωρημένου), με το οποίο καλύπτεται τόσο η μεταβίβαση του αυτοκινήτου, όσο και η μεταβίβαση της άδειας ή μόνο του αυτοκινήτου κατά περίπτωση, εφόσον αγοραστής είναι επιτηδευματίας,

β) απόδειξη λιανικής πώλησης, με την οποία καλύπτεται η μεταβίβαση μόνο του αυτοκινήτου, εφόσον αγοραστής είναι ιδιώτης,

γ) έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση μεταβίβασης μόνο του δικαιώματος άδειας Δ.Χ. αυτοκινήτου, αφού ως παροχή υπηρεσίας χαρακτηρίζεται και η μεταβίβαση ή παραχώρηση χρήσης ενός άϋλου αγαθού ή δικαιώματος,

δ) εναλλακτικά, στην περίπτωση μεταβίβασης του αυτοκινήτου μαζί με την άδεια ή μεμονωμένα, δύναται να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο (ενώπιον συμβολαιογράφου).

 

Περαιτέρω, με την παράγραφο 17 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

17. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα:

α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμός και η χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων.
β) Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, από την παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις.
γ) Οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, oι δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις.
δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων.
ε) Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.
στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.
ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις οποίες εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντος.
η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες.

Το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ αναλύεται στον χρόνο ενημέρωσής, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του Φ.Π.Α..

 

Περαιτέρωστην παράγραφο 16 του άρθρου 6 του ίδιου κώδικα ορίζεται ότι:

 

16. Εξομοιώνονται με τιμολόγια:

α) Τα συντασσόμενα συμβόλαια μεταβίβασης στις πωλήσεις ακινήτων, βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοιπών μηχανημάτων, καθώς και λοιπά συντασσόμενα έγγραφα στις πωλήσεις μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και λοιπών συναφών που περιλαμβάνουν τα στοιχεία των τιμολογίων,
Συνεπώς, στο βιβλίο εσόδων – εξόδων θα καταχωρηθεί η αξία  αγοράς που  αναφέρεται στο συμβόλαιο.

 

Περαιτέρω, από τη στιγμή που θα γίνει η μεταβίβαση στο Υπουργείο Μεταφορών  και το ταξί θα περάσει ολόκληρο στο όνομα  του αγοραστή,

οι αποσβέσεις που θα διενεργηθούν για το υπόλοιπο της αναπόσβεστης αξίας ( εφόσον υπάρχει, διότι από την ερώτησή σας δεν προκύπτει τι αποσβέσεις έχουν διενεργηθεί στο όνομα της κοινωνίας για το ταξί), θα αφορούν ολόκληρο το όχημα.

 

Όσον αφορά τη συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Φ.Α.Σ.

1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υποβάλλουν καταστάσεις, μόνο για τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους, που δύνανται να εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους.

 

Συνεπώς  και με δεδομένο ότι οι διατάξεις του νέου Κ.Φ.Α.Σ. ως προς αυτό το θέμα, είναι όμοιες με τις προϊσχύουσες του Π.Δ. 186/1992 θα συμπεριλάβετε το στοιχείο αυτό στη συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών με τον κωδικό «1», δεδομένου ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποχρεούται σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Αν βεβαίως αλλάξουν τα έντυπα των καταστάσεων και ο τρόπος συμπλήρωσής τους, θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.

 

Τέλος, όσον αφορά το τέταρτο ερώτημα η παράγραφος 2 του άρθρου 32 του ν.3229/2004 αναφέρει τα ακόλουθα:

 

2.Δεν επιβάλλονται τα ποσά φόρου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 2579/1998 σε περίπτωση ανταλλαγής ποσοστών συνιδιοκτησίας που πραγματοποιείται μεταξύ τους.
Προκειμένου για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α' και Β' κατηγορία του άρθρου 29 του Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α'), τα ποσά φόρου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 2579/1998 μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αντίστοιχα.

 

Συνεπώς, το άρθρο που μας αναφέρετε, αφορά την επιβολή ή όχι του φόρου μεταβίβασης και δεν έχει κάποια σχέση με τις υποχρεώσεις του επιτηδευματία ως προς τον Κ.Φ.Α.Σ. ή ως προς τη διενέργεια αποσβέσεων.

 

Περαιτέρω, αναφορικά με τα φορτηγά που μας αναφέρετε, σας συνιστούμε να ανατρέξετε στο ν.3887/2010 με τον οποίο έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές  στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές καθώς επίσης και στην ΠΟΛ1106/2011 της οποίας παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα:

ΠΟΛ.1106/11.5.2011

Άρθρο 10 παρ. 1
Μεταβιβάσεις Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων με την άδεια κυκλοφορίας τους κατά τη μεταβατική περίοδο. (σ.σ.
30 Σεπτεμβρίου 2010 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2013)

1. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3887/2010, τα Φ.Δ.Χ. κάθε κατηγορίας επιτρέπεται να μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή κατά κυριότητα με την άδειά τους.

2. Η μεταβίβαση ΦΔΧ αυτοκινήτων είναι δυνατή είτε σε μεταφορικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίες λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, εφόσον αποδείξουν ότι διαθέτουν χώρο γραφείου, είτε σε μεταφορικές εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις του ν. 3887/2010 (ως προς την νομική μορφή κλπ., σχετ. η Β1/47832/4533/11-10-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).

3. Για τη θέση σε κυκλοφορία Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων, κατόπιν μεταβίβασης, στο όνομα ήδη λειτουργουσών κατά την έναρξη ισχύος του νόμου μεταφορικών επιχειρήσεων που δεν προσαρμόστηκαν στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, απαιτείται ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την απόδειξη της επαγγελματικής έδρας (μισθωτήριο ή τίτλοι ιδιοκτησίας) και όχι λοιπών εγκαταστάσεων (χώρων στάθμευσης κ.λπ).

4. Ως λειτουργούσες μεταφορικές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που διαθέτουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου στο όνομά τους κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (30.09.2010) (σχετ. η αριθ. πρωτ. Β1/53534/5213/19.11.2010 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με ΑΔΑ:4Ι0Β1-Σ).

5. Ειδικά για τις μεταβιβάσεις Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων με σύσταση δωρεάς εν ζωή ή γονικής παροχής ή από κληρονομική αιτία στα πρόσωπα του άρθρου 4 του π.δ. 346/2001 παρέχεται το δικαίωμα στους δικαιούχους Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου να κάνουν χρήση της ευεργετικής διάταξης που προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 346/2001 σχετικά με την προθεσμία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, και για την απόκτηση των λοιπών προϋποθέσεων του ν.3887/2010.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.