ΠΟΛ. 1230 / 08.10.2013

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Α.Φ.Μ σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας, από τις Δ.ΟΎ και αφορούν στην αντιμετώπιση των αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς υπό αναγνώριση πρόσφυγα ή είναι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και αιτούνται τη χορήγηση Α.Φ.Μ., θέτουμε υπόψη σας, τα ακόλουθα:

Οι αρμόδιες, για την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων ασύλου ή διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών, υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μας ενημέρωσαν ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των και του εφοδιάζουν τους αιτούντες άσυλο, με το «Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού» (ροζ κάρτα) ή με το -νέο- «Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία» τα οποία φέρουν τη φωτογραφία και τα προσωπικά τους στοιχεία.

Ομοίως, αναφέρουν ότι το «Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού» (ροζ κάρτα) ανανεώνεται για διάρκεια μέχρι έξι (6) μηνών κατά την κανονική διαδικασία ενώ στις περιπτώσεις ταχύρρυθμης διαδικασίας μέχρι τριών (3) μηνών. Το -νέο- «Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία» είναι διάρκειας τριών (3) μηνών και ανανεώνεται έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Παράλληλα, τα δελτία αυτά, αποτελούν προσωρινό τίτλο, δε θεμελιώνουν δικαίωμα για έκδοση άδειας διαμονής, διασφαλίζουν την απόλαυση των δικαιωμάτων των αιτούντων, όπου αυτά προβλέπονται από κείμενες διατάξεις, εξασφαλίζουν τις απαραίτητες αναγκαίες συναλλαγές κατά το χρόνο ισχύος τους και τους επιτρέπουν την παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια.

Κατόπιν των ανωτέρω, η χορήγηση Α.Φ.Μ σε αλλοδαπούς, κατόχους των ως άνω δελτίων, θα διενεργείται, με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου σε ισχύ, φωτοτυπία του οποίου, θα τηρείται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.

Ωστόσο, σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης από πλευράς Δ.Ο.Υ σχετικά με το προσκομιζόμενο δελτίο, παρακαλούμε, να επικοινωνείτε με την αρμόδια για την έκδοση του σχετικού δελτίου, υπηρεσία.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι, το προσκομιζόμενο δελτίο ασύλου δεν έχει εκδοθεί από την εν λόγω υπηρεσία, θα επικοινωνείτε με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.

Επιπρόσθετα, σας αναφέρουμε την αναγκαιότητα τήρησης των κυρώσεων των διατάξεων του .

 

 

Σχετική νομοθεσία :

Π.Δ 114/2010 (ΦΕΚ195/Α) : Καθιέρωσης ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου "σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα" (L 326/13.12.2005)

Π.Δ 113/2013(ΦΕΚ146/Α) : Καθιέρωσης ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα

Ν. 1599/86 : Σχέσεις κράτους – πολίτη , καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και  άλλες διατάξεις (Α' 75)

(Σ.Σ. Περί Καθιέρωσης ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου "σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα" (L 326/13.12.2005))
(Σ.Σ. Περί Καθιέρωσης ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα)
(Σ.Σ. Ο οποίος αναφέρεται στις Σχέσεις κράτους – πολίτη , στην καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και σε άλλες διατάξεις (Α' 75))