Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5036666 ΕΞ 14.10.2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κανονισμού (EE) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013, L 269/ 10.10.2013) που καταργεί τον Καν. 450/2008 (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας) από την 30η Οκτωβρίου 2013.

Ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (ΕνΤΚ) τίθεται σε εφαρμογή ως ακολούθως (άρθρο 288 ΕνΤΚ):

1. Οι διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην άσκηση εκτελεστικών και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και οι διατάξεις του άρθρου 52 («Επιβαρύνσεις και έξοδα» τίθενται σε εφαρμογή από την 30η Οκτωβρίου 2013.

2. Από 1η Ιανουαρίου 2014, η Μαγιόττε, υπερπόντιο διαμέρισμα της Γαλλίας, εντάσσεται στο τελωνειακό έδαφος της EE (παραμένοντας όμως εκτός εδάφους ΦΠΑ/ΕΦΚ), σύμφωνα με το άρθρο 286 παρ.4 του ΕνΤΚ.

3. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του ΕνΤΚ τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2016 όταν θα έχουν θεσπιστεί οι ανωτέρω υπό σημείο 1) πράξεις.

Δεδομένων των ανωτέρω και με την εξαίρεση του άρθρου 52 και της ένταξης της Μαγιόττε στο ενωσιακό τελωνειακό έδαφος, οι διατάξεις του ΕνΤΚ δεν παράγουν άμεσα δικαίωμα η υποχρέωση νια την εμπορευματική κοινότητα και ως την 1η Ιουνίου 2016 εφαρμόζονται οι διατάξεις των Καν. 2913/1992 και 2454/93.

Οι τελωνειακές εργασίες και διαδικασίες διενεργούνται κανονικά στη βάση του ισχύοντος ενωσιακού και εθνικού τελωνειακού δικαίου μέχρι νεώτερης κοινοποίησης από την Υπηρεσία μας και παροχή σχετικών οδηγιών, όταν θεσπιστούν οι αναγκαίες εφαρμοστικές διατάξεις του νέου Κώδικα.

Προς πληρέστερη ενημέρωση των τελωνειακών αρχών και της εμπορευματικής κοινότητας, επισυνάπτουμε συνοπτικό πληροφοριακό σημείωμα με τις βασικές αλλαγές που εισάγει ο ΕνΤΚ στις τελωνειακές διαδικασίες, ενδεικτικές της τάσης εξέλιξης της τελωνειακής νομοθεσίας και των τελωνειακών διαδικασιών σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

Ακριβές αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης