Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1154855 ΕΞ 10.10.2013

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικών επιδοτήσεων

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα εξής:

1. Σύμφωνα με το 1123875/2152/Α0012/28.11.1997 έγγραφο έχει γίνει δεκτό, ότι οι αγροτικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και επιδοτήσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ετήσιου αγροτικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42 του ν.2238/1994. Για το χρονικό διάστημα πριν την 01.01.2011, για όσους φορολογούνται με την αντικειμενική μέθοδο, οι κάθε είδους αγροτικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της παραγωγής αναγράφονται στους κωδικούς 659 - 660 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να καλύψουν τεκμαρτές δαπάνες ενώ οι αγροτικές ενισχύσεις  που δεν συνδέονται με  την  παραγωγή γράφονται στους κωδικούς 477-478 του ίδιου πίνακα (σχετ. 1032226/542/Α0012/10.04.2009 και Δ12 1115686 ΕΞ2009/09.12.2010 έγγραφα).

2. Ωστόσο σύμφωνα με την διαταγή ΠΟΛ.1079/12.4.2011, από 01.01.2011 όλες οι αγροτικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, ενισχύσεις κλπ), είτε είναι συνδεδεμένες με την παραγωγή είτε όχι, δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των τεκμηρίων.

3. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι από την χρήση 2011 (οικ. έτος 2012), σε περιπτώσεις προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο, τα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής («άμεσα συνδεδεμένες») αναγράφονται πλέον στους κωδικούς 995-996 προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ.1167/2.8.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών.

4. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το 48277/01.04.2009 έγγραφό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οι βεβαιώσεις που χορηγεί ο εν λόγω Οργανισμός προς τους δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων - επιδοτήσεων αναγράφουν πλέον ποιες από αυτές είναι συνδεδεμένες με την παραγωγή και ποιες όχι.

5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αγροτικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις κλπ. επί της παραγωγής αναγράφονται πλέον στους κωδικούς 995-996 και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των τεκμηρίων (το τελευταίο ισχύει και για τις μη συνδεδεμένες με την παραγωγή επιδοτήσεις) (σχετικό και το Δ12Α 1013455 ΕΞ2013/24.1.2013 έγγραφο μας).

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                       

Ο Δ/ντης 
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ