Αρ. Δ6Α 1155116 ΕΞ 11.10.2013

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1126601ΕΞ2013/8.8.2013 (Β΄ 2043) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

(ΦΕΚ Β' 2582/14-10-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013».

β) της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011.

γ) των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.

δ) του Π.Δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

ε) του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία τους σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) της υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013.

ζ) του Π.Δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως ισχύει.

η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο «πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

2. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 2011/20.9.2011 (Β΄ 2111), Δ6Α 1133062 ΕΞ 2011/21.9.2011 (Β΄ 2241), Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21.11.2011 (Β΄ 2739), Δ6Α 1133220 ΕΞ2012/24−2−2012 (Β΄ 465), Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄ 2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012(Β΄ 2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄ 2828), Δ6Α 1004645 ΕΞ 2013/10.1.2013 (Β΄ 22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ 2013/12.3.2013 (Β΄ 567), καθώς και την αριθ.Δ6Α 1092785 ΕΞ 2013/6.6.2013 (Β΄ 1398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν.

3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.9.2011 (Β΄ 2187), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 2011/31.10.2011 (Β΄ 2569) και Δ6Α 1166057 ΕΞ 2011/30.11.2011 (Β΄ 2785) όμοιες και την αριθ. Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/6.6.2013 (Β΄ 1404) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1169781 ΕΞ 2012/24.12.2012 (Β΄ 3434), Δ6Α 1010856 ΕΞ 2013/18.1.2013 (Β΄ 132) και Δ6Α 1035825 ΕΞ 25.2.2013 (Β΄ 549), καθώς και τις αριθ. Δ6Α 1082372 ΕΞ 2013/20.5.2013 (Β΄ 1332), Δ6Α 1097066 ΕΞ 2013/13.6.2013 (Β΄ 1448), Δ6Α 1103767 ΕΞ 2013/25.6.2013 (Β΄ 1640), Δ6Α 1129816 ΕΞ 2013/22.8.2013 (Β΄ 2064) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί μετονομασίας Δ.Ο.Υ..

5. Την αριθ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 ( Β΄1634) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1117932 ΕΞ 2013/24.7.2013 (Β΄ 1911) ομοία.

6. Την αριθ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄ 2043) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1131769 ΕΞ 2013/28.8.2013 (Β΄ 2136),Δ6Α 1137252 ΕΞ 2013/9.9.2013 (Β΄ 2274) και Δ6Α 1147236 ΕΞ 2013/26.9.2013 (Β΄ 2437) όμοιες.

7. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Τα αριθ. ΔΟΑ/Φ.4.2/770/21734/1.8.2013 και ΔΟΑ/Φ.4.2/838/28.8.2013 έγγραφα, με τα οποία εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

9. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών στελέχωσης των Δ.Ο.Υ. με την νέα εσωτερική διάρθρωση.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την παράγραφο 7 της αριθ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄ 2043) απόφασής μας, περί ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αντικαθιστούμε την το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ αυτής, ως εξής:

«7. α) Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. Α΄, Α΄− Β΄ και Β΄ Τάξεως με την νέα διάρθρωση, της Υποδιεύθυνσης, των Τμημάτων και των Γραφείων, εκτός των Τμημάτων της υποπαραγράφου γ΄ της παρούσας παραγράφου και των Γραφείων Εξόδων, όπως αναδιαρθρώνονται με την παρούσα, ορίζεται η 21/10/2013».

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄ 2043) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1131769 ΕΞ 2013/28.8.2013(Β΄ 2136), Δ6Α 1137252 ΕΞ 2013/9.9.2013 (Β΄ 2274) και Δ6Α 1147236 ΕΞ 2013/26.9.2013 (Β΄ 2437) όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γενικός Γραμματέας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ