Ερώτηση

927ΑΑ. Εταιρεία με βάση κοινοτική χώρα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως εξής: αγοράζει  εμπορεύματα από Έλληνες προμηθευτές και τα παραδίδει σε Έλληνες πελάτες. Ποια είναι η διαχείριση που πρέπει να γίνει σε σχέση με τον ΦΠΑ;  Παράλληλα κάνει εισαγωγή από τρίτη χώρα και τα πουλάει σε Έλληνες πελάτες. Σε αυτή την περίπτωση ποία είναι η διαχείριση που πρέπει να γίνει σε σχέση με τον ΦΠΑ;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α.  η  φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών.
Η παράδοση των αγαθών συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά.
Όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, η παράδοση συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή, εκτός αν ο προμηθευτής αναλαμβάνει και την υποχρέωση συναρμολόγησης ή εγκατάστασης των αγαθών, οπότε η παράδοση συντελείται κατά το χρόνο αποπεράτωσης των εργασιών αυτών.

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ιδίου κώδικα ορίζεται ότι  η  παράδοση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης τα αγαθά βρίσκονται:
α) στο εσωτερικό της χώρας

(…..)
Περαιτέρω, με την π.4336/3162/10/1987 εγκύκλιο έχει διευκρινιστεί ότι  στις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις συναλλαγών, στις παραδόσεις δηλαδή κινητών αγαθών, υπάρχει άμεση σύνδεση του χρόνου κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα η παράδοση (χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης) και του τόπου αυτής. Με άλλα λόγια, ο χρόνος της παράδοσης αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για τον προσδιορισμό του τόπου αυτής. Αντίθετα, καμία επίδραση δεν ασκεί για τον προσδιορισμό του τόπου παράδοσης, ο χρόνος παραγγελίας του αγαθού ή ο χρόνος καταβολής της αξίας αυτού ή ακόμη ο χρόνος κατάρτισης της σύμβασης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο χρόνος κατάρτισης της σύμβασης θεωρείται και χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.
Επομένως, για να διαπιστωθεί αν μία συγκεκριμένη περίπτωση παράδοσης αγαθού γίνεται στην Ελλάδα ώστε να θεμελιώνεται έτσι δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για την επιβολή του φόρου, απαιτείται να εξακριβωθεί καταρχήν ποιος είναι ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και στη συνέχεια ποια είναι η ειδική θέση του αγαθού κατά το χρόνο αυτό.
Αν το αγαθό βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια κατά τον πιο πάνω χρόνο, τότε θεωρείται ότι η παράδοση πραγματοποιείται στην Ελλάδα ακόμη και αν το αγαθό πρόκειται να εξαχθεί ή ακόμη και αν ο προμηθευτής του αγαθού είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό.
Στην περίπτωση όμως που το αγαθό βρίσκεται κατά τον πιο πάνω χρόνο εκτός Ελλάδας, τότε θεωρείται ότι η παράδοση αυτού πραγματοποιείται εκτός Ελλάδας. Εν τούτοις είναι ενδεχόμενο το αγαθό αυτό να φορολογηθεί τελικά στην Ελλάδα, εφόσον η παράδοσή του γίνεται σε λήπτη εγκατεστημένο στην Ελλάδα, ο οποίος στη συνέχεια εισάγει το αγαθό σ’ αυτή
Για την καλύτερη κατανόηση των πιο πάνω, παραθέτουμε στη συνέχεια μια σειρά παραδειγμάτων που καλύπτει τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις της συναλλακτικής πρακτικής.
Παράδειγμα Β: Από τον Η βιομήχανο, εγκατεστημένο στη Γαλλία, παραδίδεται στο Θ βιοτέχνη Βόλου ένα μηχάνημα από την αποθήκη του Η, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα.
Λαμβανομένου υπόψη ότι κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης (χρόνος παράδοσης του μηχανήματος) το μηχάνημα βρίσκεται στην Αθήνα, τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα, έστω και αν ο πωλητής είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό.

 

Συνεπώς στην πρώτη περίπτωση τα πράγματα είναι ξεκάθαρα καθώς τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα και θα πρέπει να χρεωθεί Φ.Π.Α. για τις συναλλαγές αυτές.

Όσον αφορά δεύτερο ερώτημα σας σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

1. Εάν τα εμπορεύματα αποστέλλονται απευθείας από την Τρίτη χώρα στην Ελλάδα, τότε αυτή η πράξη αποτελεί εισαγωγή αγαθών και οφείλεται ΦΠΑ στην Ελλάδα ο οποίος αποδίδεται στο Δημόσιο κατά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στο τελωνείο, αφού τόπος παράδοσης είναι το εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με το Ν.2859/2000, άρθρο 10, § 1-2:

“1. Ως εισαγωγή αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 2, θεωρείται:
α) Η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή προκειμένου για αγαθά υπαγόμενα στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, που δεν βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία,
β) Η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών προερχόμενων από τρίτες χώρες, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση α'.

2. H εισαγωγή αγαθών πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας κατά το χρόνο της εισόδου των στο εσωτερικό της Κοινότητας.”

 

2. Εάν τα εμπορεύματα εισάγονται πρώτα στην άλλη κοινοτική χώρα στην οποία έχετε την έδρα σας και από εκεί αποστέλλονται στη χώρα μας, η παράδοση των αγαθών στην Ελλάδα θεωρείται ενδοκοινοτική συναλλαγή σύμφωνα με το Ν.2859/2000, άρθρο 11, § 1:

“Ενδοκοινοτική απόκτηση, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται η απόκτηση της εξουσίας να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στον αποκτώντα από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος - μέλος, από το οποίο αναχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού.”

 

Περαιτέρω, το άρθρο 15, § 1 του Ν.2859/2000 αναφέρει:

“Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον τα αγαθά κατά το χρόνο της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αποκτώντα βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας.”

 

Οπότε, και σε αυτή την περίπτωση τόπος παράδοσης είναι το εσωτερικό της χώρας και οφείλεται ΦΠΑ για την πράξη αυτή. Ο φόρος αυτός θα χρεωπιστωθεί στα βιβλία της εταιρείας και στην περιοδική δήλωση και έτσι η εταιρεία δε θα αποδόσει τον οφειλόμενο ΦΠΑ, αλλά θα τον εκπέσει.

 

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην πράξη πώλησης σε Έλληνα ιδιώτη θα υπολογιστεί επίσης ΦΠΑ, ο οποίος θα αναγραφεί στο αντίστοιχο παραστατικό.

 

4. Τέλος, η εγκατεστημένη στο εξωτερικό εταιρεία μπορεί να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα για τις πράξεις για τις οποίες είναι υπόχρεη για την καταβολή ΦΠΑ. Εάν δεν το κάνει αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται από την ΠΟΛ.1113/2013 προκειμένου να αποκτήσει ΑΦΜ και να κάνει έναρξη εργασιών:

Καθορίζεται διαδικασία χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ έναρξης εργασιών και η διαδικασία υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου, για υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και αιτούνται τη χορήγησή του, για την καταβολή του φόρου που οφείλεται για πράξεις που φορολογούνται στο εσωτερικό της Χώρας, χωρίς να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης ΑΦΜ με ηλεκτρονικό τρόπο.

`Αρθρο 1
Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ.

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα αλλά εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και πραγματοποιούν πράξεις, για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή του ΦΠΑ στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.β΄ του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) υποχρεούνται, να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ίδιου Κώδικα. Στις περιπτώσεις που οι ως άνω υποκείμενοι δεν ορίζουν φορολογικό αντιπρόσωπο, ο Α.Φ.Μ. χορηγείται με την υποβολή της δήλωσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας, η οποία αποτελεί, για τις ανάγκες εφαρμογής της και μόνο, δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./έναρξης εργασιών. Η εν λόγω δήλωση, η οποία ανακτάται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών:

«http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/documents_e_entipa_2/declofactivity.doc», υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, η οποία ορίζεται αρμόδια για τις ανάγκες της παρούσας καθώς και για τον έλεγχο και την επιβολή του φόρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

«doyaathinon@1836.syzefxis.gov.gr».

2. Η αρμόδια ΔΟΥ, μετά την επαλήθευση των στοιχείων της δήλωσης με τα δεδομένα του VIES, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, καταχωρεί στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS τη δήλωση έναρξης και χορηγεί Α.Φ.Μ., τον οποίο γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενημερώνοντας τη 14η Διεύθυνση Φ.Π.Α.- Τμήμα Α΄ καθώς και τη Διεύθυνση Ελέγχων - Τμήμα Β΄.

3. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δε χορηγεί Α.Φ.Μ. και ενημερώνει σχετικά με συνοπτικό μήνυμα τον ενδιαφερόμενο, στις περιπτώσεις που:

α) δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης του Παραρτήματος Ι, ή

β) δεν επαληθεύονται τα στοιχεία της δήλωσης μέσω του συστήματος VIES, ή

γ) ο υποκείμενος στο φόρο διαθέτει ήδη Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα, μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4. Οι ανωτέρω δηλώσεις καθώς και η σχετική αλληλογραφία αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό αρχείο στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

`Αρθρο 2
Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολή του φόρου.

1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται να υποβάλλουν περιοδική δήλωση, με ηλεκτρονικό τρόπο, για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εάν με βάση τη δήλωση αυτή προκύπτει ποσό για καταβολή και μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εάν από τη δήλωση δεν προκύπτει ποσό για καταβολή.

2. Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση του εντύπου που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών:«http://www1.gsis.gr/taxisnet/vat/protected/displayDeclarationTypes.htm».

Για την ηλεκτρονική υποβολή της περιοδικής δήλωσης απαιτείται η εκ των προτέρων εγγραφή των εν λόγω προσώπων ως χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916/Β΄/9.12.2010). Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή ο κλειδάριθμος αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης.

Για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται, εφόσον δεν έχουν την δυνατότητα καταβολής του οφειλόμενου ποσού μέσω πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, να δώσουν εντολή μεταφοράς πίστωσης (ΕΧΠΕ - SEPA CREDIT TRANSFER), από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο περιλαμβάνεται στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113 Α΄/13.7.2010) που ενσωμάτωσε την οδηγία 2007/64/ΕΚ, δηλώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για το ΦΠΑ:

BIC: BNGRGRAΑ

IBAN: GR8801000230000000481090500

Remittance Information (unstructured): Tαυτότητα πληρωμής ή ταυτότητα οφειλής.

Στις πληροφορίες που διαβιβάζονται με την εντολή μεταφοράς πίστωσης αναγράφεται υποχρεωτικά στο πεδίο «Πληροφορίες Εμβάσματος - Remittance Information», ως ανωτέρω, ο κωδικός πληρωμής που παρέχει το Υπουργείο Οικονομικών για την επιτυχή συσχέτιση της δήλωσης με το καταβαλλόμενο ποσό και αναφέρεται στο ειδικό δίκτυο TAXISnet ως «ταυτότητα πληρωμής» ή ο κωδικός πληρωμής που παρέχει το Υπουργείο Οικονομικών για την καταβολή του υπόλοιπου οφειλόμενου ποσού ή δόσης αυτού, που αναφέρεται στο ειδικό δίκτυο TAXISnet ως «ταυτότητα οφειλής». Για να γίνει αποδεκτή η δήλωση και η πληρωμή του οφειλόμενου ποσού, απαιτείται πλήρης ταύτιση του ποσού που έχει δηλωθεί προς καταβολή στη δήλωση με το ποσό που καταβάλλεται κατόπιν της εντολής μεταφοράς πίστωσης.

3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται επίσης στην υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο, για κάθε ημερολογιακό έτος, μέχρι την 20η Μαΐου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

`Αρθρο 3
Τρόπος πληρωμής Αναδόχου

1. Για την είσπραξη του ΦΠΑ από τις Τράπεζες, την απόδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας ΔΙΑΣ Α.Ε., τη διαδικασία αποδοχής των εντολών πληρωμής, την ενημέρωση των υποκειμένων για την πληρωμή των ανωτέρω ποσών ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΑΥΟ Δ51043321 ΕΞ 2011/18.3.2011 (ΦΕΚ 457 Β΄/22.3.2011) εκτός των παραγράφων 11 και 12.

2. Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε είναι 0,05 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος ΦΠΑ. Για την καταβολή της αμοιβής αυτής, υποβάλλεται από την ΔΙΑΣ ΑΕ κατάσταση εκκαθάρισης των αμοιβών της, από τον επόμενο μήνα της είσπραξης στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων (ΚΛΙΜΑΚΙΟ - ΓΓΠΣ) για θεώρηση, η οποία στη συνέχεια, προωθείται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης μαζί με τα αντίστοιχα τιμολόγια για την εκκαθάριση της πληρωμής.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.