Ερώτηση

924ΑΑ. Από το έτος 2007 εκ παραδρομής δεν θεωρήθηκε το "Ειδικό Βιβλίο Προμήθειας Εγχώριων Υλικών και Αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ" του αρθ. 13 της ΑΥΟ Π. 8271 / 4879 ΠΟΛ. 366 / 18.12.87. Το "Δελτίο Προμήθειας Εγχώριων Υλικών και Αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ" του αρθ. 12 της ανωτέρω ΑΥΟ τηρήθηκε κανονικά  θεωρημένο. Στο βιβλίο του Σταματόπουλου ΚΦΑΣ, έκδοση 2013, στην σελίδα 679 αναφέρει ότι η παράβαση αυτή τιμωρείται με το άρθρο 4 του Ν. 2523 / 97. Αν ισχύει αυτό, πόσο θα είναι το πρόστιμο για την περίπτωση αυτή; Μπορεί να γίνει κάτι πριν τον έλεγχο π.χ. γνωστοποίηση για να μην καταλογισθεί παράβαση;

Ευχαριστώ.

 

Απάντηση

1. Αρχικά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το άρθρο 12 της ΠΟΛ.366/1987 έχει καταργηθεί  με το άρθρο 10 της ΠΟΛ. 1104/1993 και επομένως δεν έχετε την υποχρέωση να τηρείτε το “ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ".

 

2. Περαιτέρω, το με αριθ. Πρωτ. 1008247/2013 έγγραφο αναφέρει:

“Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας ΠΟΛ. 1004/2013, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, αναφορικά με το θέμα:

Η υποχρέωση τήρησης των διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. , όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2012, είχε θεσπιστεί για φορολογικούς σκοπούς και ήταν ανεξάρτητη από την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω βιβλίων από διατάξεις άλλων νόμων όπως των κ.ν. 2190/1920, 3190/1955, κλπ..

Η κατάργηση των προαναφερομένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργεί την υποχρέωση αυτή από φορολογικής πλευράς και δεν καταργεί την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω βιβλίων που έχει θεσπιστεί από διατάξεις άλλων νόμων.”

 

Συνεπώς, έχετε την υποχρέωση να τηρείτε θεωρημένο το "ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ", όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 της ΠΟΛ.366/1987, το οποίο εμπίπτει στη νομοθεσία περί ΦΠΑ.

 

3. Το πρόστιμο, λοιπόν, θα υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2523/1997, η παράγραφος 1 του οποίου αναφέρει:

“Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από εκατόν δεκαεπτά (117) Ευρώ μέχρι χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) Ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή. ......”

 

4. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 9, § 1 του Ν.2523/1997 ισχύει:

Με πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό, τα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 (σ.σ. του Ν.2523/1997) περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα ευρώ, εάν καταβληθεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του οφειλόμενου ποσού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων, για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επομένου, του πρακτικού αποδοχής της διαφοράς ή του δικαστικού συμβιβασμού, μήνα, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.”

 

5. Συμπερασματικά, έχετε υποχρεώση τήρησης μόνο του “Ειδικού Βιβλίου Προμήθειας Εγχώριων Υλικών και Αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ”.

Οποιαδήποτε παράβαση σχετικά με την υποχρέωση αυτή (π.χ. μη θεώρηση) επιφέρει πρόστιμο από 117 € έως 1.170 €, το οποίο μπορεί να περιοριστεί στο 1/3, όπως περιγράφεται παραπάνω.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.