Αρ. Πρωτ.: Ε40 / 615 / 16.10.2013

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που προέκυψαν από την μετατροπή της ασφάλισης εργαζόμενων συνταξιούχων, απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου και προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών οικογένειας τους κατ’ εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων.

Σχετ. : Οι με αριθ. 65/2012 και 11/2013 εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές επιχειρήσεις που απασχολούνται τα εν λόγω πρόσωπα μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η μετατροπή της ασφάλισής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω σχετικές εγκύκλιες διαταγές, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί παράταση προθεσμίας έως 31/12/2013 για την καταβολή των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών, μόνο για όσους εργοδότες έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους τα πρόσωπα τα οποία υπάγονται στις προϋποθέσεις για την μετατροπή ασφάλισης, έως 30/9/2013.

Για τις περιπτώσεις αυτές επισημαίνεται ότι, στις Π.Ε.Ε. θα καταχωρείται ως ημερομηνία έναρξης Π.Τ. η 1/1/2014, θα επιδίδεται στον εργοδότη και θα τίθεται σε καθεστώς αναστολής μέσω της διαδικασίας του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως περιγράφεται στις ανωτέρω εγκυκλίους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ