Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 41273 / 15.10.2013

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (Α’ 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου κ.λ.π», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το αρ. 76 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

3. Την υπ’αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 (ΦΕΚ 1896 Β΄) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων»».

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 30844/31.7.2013 (ΦΕΚ 1897 Β΄) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ305/1-7-2013(ΦΕΚ 1628 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. Υ385/30-8-2013 (ΦΕΚ Β΄2164/30-8-2013).

8. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την τροποποίηση της εν θέματι ΚΥΑ ως εξής:

Α. Στο πρώτο εδάφιο των παραγράφων Α και Β του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 (Β’ 450) Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και» και «του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, του ετήσιου προγράμματος,», αντίστοιχα και καταργούνται οι παράγραφοι Β.1 «Πίνακες Πενταετούς Προγραμματισμού» και Β.2 «Πίνακας Ετήσιου Προγραμματισμού» του άρθρου αυτού.

Οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, που αναφέρονται στην παράγραφο Β.3 του άρθρου 1, η οποία αναριθμείται σε Β.1, αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ» και 5.Β «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των περιφερειών», οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 διαγράφεται και από το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου διαγράφονται οι λέξεις «και το Ετήσιο Πρόγραμμα». Στο τέλος της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου προστίθενται εδάφια ως εξής :

«Στα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη «0» του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δήμων και νπδδ και του αντίστοιχου πίνακα των περιφερειών περιέχονται μαθηματικοί τύποι για τον αυτόματο υπολογισμό και τον έλεγχο ορισμένων εκ των στοιχείων τους, οι οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση από τους προαναφερθέντες φορείς της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στα σκιασμένα πεδία τους καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο».

Τα ανωτέρω ισχύουν για την κατάρτιση του ΟΠΔ του οικονομικού έτους 2014 και εφεξής.

Β. Το άρθρο 7 της εν θέματι αναφερόμενης ΚΥΑ καταργείται.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 30040/24.7.2013 (ΦΕΚ 1858 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ    

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ