Ι.Κ.Α. - Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 61 / 17.10.2013

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρθ. 31 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/ 17.9.2013) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ρυθμίζεται κατά τρόπο ειδικό και χωρίς τους περιορισμούς και τις προβλέψεις των άρθρων 5 του Α.Ν. 1846/1951 και 39 και43 του ν. 2084/1992, η ασφάλιση των απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια που παρέχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικό έργο.

Ως γνωστόν, από τις διατάξεις του αρθ. 5 του Α.Ν. 1846/1951 καθιερώθηκε για τους μέχρι την 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι) η υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση όσων υπάγονται στην ασφάλιση και άλλου Ειδικού Ταμείου κύριας ασφάλισης λόγω ιδιότητος ή παροχής εξαρτημένης εργασίας η οποία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από αυτή για την οποία χωρεί ασφάλιση στο Ειδικό Ταμείο. Για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εφεξής (νέοι ασφαλισμένοι) οι διατάξεις των άρθρων 39 και 43 του ν. 2084/1992 προβλέπουν τη δυνατότητα επιλογής του ασφαλιστικού φορέα, η υπαγωγή δηλαδή υποχρεωτικά όσων παρέχουν και δεύτερη ασφαλιστέα εργασία σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, σε ένα φορέα ασφάλισης ασθενείας και ένα φορέα πρόνοιας.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση περιορίζεται μόνο στους «παλαιούς ασφαλισμένους».

Δεδομένου ότι το ανωτέρω ισχύον καθεστώς των παραλλήλως απασχολουμένων δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα υπαγωγής στους απασχολούμενους αποκλειστικά με την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε Ινστιτούτα και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια οι οποίοι, είτε λόγω ιδιότητος ( γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ), είτε λόγω απασχόλησης κατά κύριο επάγγελμα, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή άλλου ταμείου κύριας ασφάλισης, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι, όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται λόγω ιδιότητας στην ασφάλιση άλλου φορέα και όσοι παρέχουν την εργασία τους αυτή ως συγκύριο επάγγελμα, εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και δεν εφαρμόζονται για αυτά διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης.

Για τα πρόσωπα αυτά προβλέπεται η καταβολή εισφοράς 10% επί των μικτών τους αποδοχών η οποία βαρύνει ισόποσα του υπόχρεους
εργοδότες και τους απασχολούμενους υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 149 και 150του ν. 3655/2008.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ταυτόχρονα και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών με τις τρέχουσες εισφορές κάθε μισθολογικής περιόδου, προσαυξάνονται με τα προβλεπόμενα ποσοστά καθυστέρησης καταβολής και αναζητούνται σε περίπτωση μη καταβολής κατά τα ισχύοντα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω κράτηση δεν αποτελεί ασφαλιστική εισφορά και κατά συνέπεια δεν αποδίδει ημέρες ασφάλισης.

Επίσης τονίζεται ιδιαίτερα, ότι με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν θίγεται το καθεστώς ασφάλισης του λοιπού πλην εκπαιδευτικού προσωπικού των ανωτέρω ΙΕΚ κλπ.

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και ιδιαίτερα για την συμπλήρωση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και τον ορισμό του συγκυρίου επαγγέλματος θα παρασχεθούν με νεότερη εγκύκλιό μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ