Ι.Κ.Α. - Εγκύκλιος Αρ. 60 / 11.10.2013

ΘΕΜΑ :Σχετικά με την τροποποίηση του ποσοστού κράτησης ασθενείας υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (τομέας Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.) από 5% σε 4% των συνταξιούχων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (τ. Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.).

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3918/2011 ορίζεται ότι μεταξύ των πόρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περιλαμβάνεται και η εισφορά των συνταξιούχων, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 4%. Στις περιπτώσεις ασφαλιστικών οργανισμών που η εν λόγω εισφορά είναι μικρότερη από το παραπάνω ποσοστό, αυτή, από 1/1/2012, διαμορφώνεται στο 4%.

Συνεπώς, από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το ποσοστό εισφοράς υπέρ του κλάδου ασθένειας σε είδος είναι πλέον ενιαίο για όλους τους συνταξιούχους του Οργανισμού και προσδιορίζεται σε ποσοστό 4%.

Εξαίρεση προβλέφθηκε μόνο για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, για τους οποίους ίσχυσε σταδιακή προσαρμογή του ποσοστού από 2,55% στο 4%, με την προσθήκη 0,70% για το έτος 2012 και 0,75% για το έτος 2013, ώστε να διαμορφωθεί τελικώς στο 4%.

Επιπλέον, με το υπ. αριθμ. πρωτ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23-4-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:

Το ενιαίο ποσοστό εισφοράς υπέρ του κλάδου ασθένειας σε είδος, 4%, ισχύει τόσο για τους Φορείς ή/και Κλάδους Υγείας που εντάχθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, όσο και για τους υπόλοιπους Κλάδους Υγείας, οι οποίοι εντάχθηκαν με μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις, δηλαδή για τους Κλάδους Υγείας του οίκου Ναύτου, του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., του Ε.Τ.Α.Α. και του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..

Στην περίπτωση των συγκεκριμένων Κλάδων Υγείας οι οποίοι εντάχθηκαν μεταγενέστερα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εφόσον υπήρχε διαφορετικό ποσοστό παρακράτησης επί της σύνταξης υπέρ του κλάδου ασθένειας σε είδος, το νέο ποσοστό ισχύει από την ημερομηνία ένταξης.

Επισημαίνεται δε ότι, η εναρμόνιση του ποσοστού εισφοράς που ίσχυε για τους ενταχθέντες κλάδους ασθένειας με το ενιαίο ποσοστό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ισχύει τόσο για τα μικρότερα, όσο και για τα μεγαλύτερα προϊσχύοντα ποσοστά εισφορών.

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 13 του ν.4052/2012, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4075/2012, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντάσσονται, από 1/5/2012, οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες, ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος, του Κλάδου Υγείας του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..

Από τα προαναφερθέντα καθίσταται σαφές ότι, οι συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (τ. Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.) για τους οποίους το ύψος της εισφοράς κράτησης ασθενείας υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (τομέας Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.) ανερχόταν - βάσει καταστατικών διατάξεων του τ. Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.- σε 5% επί του ποσού της σύνταξης για τον άμεσα ασφαλισμένο προσαυξανόμενο κατά 0,5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, από 1/5/2012, καταβάλλουν το ίδιο ποσοστό κράτησης ασθένειας, καθώς αυτό εναρμονίστηκε με το ενιαίο ποσοστό κράτησης κλάδου ασθένειας σε είδος, που πλέον ισχύει για όλους τους ενταχθέντες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κλάδους ασθένειας, ήτοι 4%.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι διαφορές που προκύψουν από την παρακράτηση μεγαλύτερου ποσοστού από το προαναφερθέν ισχύον, θα συμψηφισθούν από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Πληροφορικής Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σε τέσσερις ισόποσες δόσεις με την υποχρέωση χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ( Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ