Ι.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Α21 / 449 / 102 / 17.10.2013

ΘΕΜΑ: «Αυστηρή τήρηση των οδηγιών για απογραφή και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους αμειβόμενους με Εργόσημο. Ανάκληση των οδηγιών σε σχέση με τη χορήγηση βεβαιώσεων ημερών ασφάλισης για ανανέωση άδειας εργασίας ή για εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς »

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 43/13 Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Γενικό Έγγραφο Α21/449/25/22.2.2012 Δ/νσης Ασφάλισης — Εσόδων.

Από ελέγχους της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. διαπιστώθηκαν σοβαρές παρατυπίες όσον αφορά την διαδικασία απογραφής στο Μητρώο Ασφαλισμένων και χορήγησης Ασφαλιστικής ικανότητας σε πρόσωπα που ασφαλίζονται με «Εργόσημο».

Κατόπιν των ανωτέρω, από την λήψη του παρόντος, πρέπει:

I. Με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατά την απογραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, βάσει «Εργοσήμου», να τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου και Γενικού Εγγράφου.

Συγκεκριμένα:

α) Η απογραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων των αμειβόμενων και ασφαλιζόμενων βάσει «Εργοσήμου» προσώπων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας τους με την προσκόμιση του πρώτου πρωτότυπου εξαργυρωμένου «Εργοσήμου», από όπου θα αντλούνται τα στοιχεία του εργοδότη, χωρίς ωστόσο να συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο «Α.Μ.Ε. ΕΡΓΟΔΟΤΗ».

Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. θα αναγράφεται η πρώτη ημερολογιακή ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου εντός του οποίου εξαργυρώθηκε το «Εργόσημο», όταν το «Εργόσημο» εξαργυρώθηκε μέχρι 30/6/2013, ενώ όταν το «Εργόσημο» εξαργυρώθηκε από 1/7/2013 και εφεξής, ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. του απογραφόμενου προσώπου θα αναγράφεται η πρώτη ημερολογιακή ημέρα του ημερολογιακού μήνα εξαργύρωσης.

β) Όσον αφορά τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στα εν λόγω πρόσωπα, μέχρι η απεικόνιση της ασφάλισης για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων να υποστηριχθεί μηχανογραφικά από το Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., πρέπει:

Το Τμήμα Εσόδων του Υποκ/τος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και πάντοτε βάσει των πρωτοτύπων εξαργυρωμένων «Εργοσήμων» (αντίγραφα των οποίων φυλάσσονται στην υπηρεσία Εσόδων) οφείλει να διαβιβάζει Υπηρεσιακό Σημείωμα στο Τμήμα Μητρώου του ιδίου Υποκαταστήματος και σε καμία περίπτωση δεν χορηγεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης στους ίδιους τους ασφαλισμένους, όπως έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι γίνεται από ορισμένα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία αποτελεί εσωτερική διαδικασία μεταξύ των δύο αρμοδίων Τμημάτων, σε καμία δε περίπτωση δεν δίδονται τα σχετικά Υπηρεσιακά Σημειώματα στους ασφαλισμένους.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι, τα αιτήματα των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα για παροχές σε χρήμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκύκλιο 43/13, θα εξετάζονται κατ' εξαίρεση από το Υποκ/μα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας.

γ) Να ελεγχθεί εάν κατά την απογραφή και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε ασφαλισμένους μέσω «Εργοσήμου» τηρήθηκαν οι σχετικές οδηγίες και σε αντίθετη περίπτωση να ενημερωθεί εγγράφως η Υπηρεσία μας.

II. Ανακαλούνται οι οδηγίες του με αριθ. πρωτ. Α23/592/53/5.6.2012 Γενικού Εγγράφου σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων ημερών ασφάλισης για ανανέωση άδειας εργασίας ή για εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς.

Συγκεκριμένα:

Οι υπηρεσίες Εσόδων Υποκ/των Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας μόνο κατόπιν εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας για την ανανέωση άδειας παραμονής του Υπουργείου Εσωτερικών θα δίδουν τον χρόνο ασφάλισης βάσει «Εργοσήμου», όχι υπό τον τύπο βεβαίωσης ημερών ασφάλισης, αλλά με την μορφή απαντητικού εγγράφου προς την προαναφερόμενη Υπηρεσία στην οποία εκκρεμεί το αίτημα του αλλοδαπού και αφού πρώτα διαπιστωθεί το πραγματικό της απασχόλησης.

Ομοίως, δεν είναι δυνατή η χορήγηση βεβαιώσεων ημερών ασφάλισης για εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς, παρά μόνο κατόπιν έγγραφης αναζήτησης του εν λόγω χρόνου ασφάλισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στις οποίες εγγράφως απαντάμε κατά τα προαναφερόμενα.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους τα πρωτότυπα εξαργυρωμένα «Εργόσημα» και προηγείται η ταυτοποίηση του Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ A.M. και λοιπών στοιχείων των ενδιαφερομένων.

Τέλος, με δεδομένο ότι από την έρευνα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. διαπιστώθηκαν περιστατικά πλαστότητας, υπενθυμίζουμε τις οδηγίες του με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/98/12.9.2007 Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων με θέμα «Γνωστοποίηση αξιόποινων πράξεων στην Εισαγγελική Αρχή» και παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ