ΠΟΛ.1073/28.5.2010

Προσδιορισμός του καταβαλλόμενου κατ’ αποκοπή ποσού ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2010

Αθήνα, 28.5.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών
& Ειδικά Καθεστώτα»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κων. Σταυροπούλου
Τηλέφωνο : 210- 3645832
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr


ΠΟΛ 1073

Θέμα: Προσδιορισμός του καταβαλλόμενου κατ’ αποκοπή ποσού ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000):
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 38
β) του άρθρου 40
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 38 (περιπτώσεις β, γ, γστ, γι, δ και στ) τουΠ.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. (ΦΕΚ 84 Α).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α/23.4.10).

4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Το γεγονός ότι από 1.7.2010 οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και στην υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η Α.Υ.Ο. 1013654/971/169/Β0014/ΠΟΛ.1019/5.2.2007 (ΦΕΚ 240 τ.Β/ 26.2.07), για τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), ισχύει και για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2010, με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αυτής, ως εξής:

« 2. Για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2010, τα ποσά του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζονται για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο, ως ακολούθως:
α) Τριακόσια ενενήντα (390) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους:
αα) στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
αβ) στους δήμους και τις κοινότητες που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ενιαία διοικητική μονάδα της πόλης της Θεσ/νίκης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις.
β) Τριακόσια τριάντα (340) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 200.001 κατοίκους και άνω.
γ) Τριακόσια (320) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 50.001 έως 200.000 κατοίκους.
δ) Διακόσια ενενήντα (290) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 5.001 έως 50.000 κατοίκους.
ε) Διακόσια είκοσι (220) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους.».

2. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός Οικονομικών
Γ. Παπακωνσταντίνου

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας