Αρ. Πρωτ.: Δ14Α 1064996 ΕΞ 12.4.2013

ΘΕΜΑ: Αυτοπαράδοση σκάφους

Σχετ: Το από 6.3.2013 έγγραφο ερώτημά σας

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματός σας, σχετικά με την υποχρέωση για αυτοπαράδοση επαγγελματικού σκάφους, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τα έγγραφα που προσκομίσατε στην Υπηρεσία μας, αποκτήσατε το 2007 ένα σκάφος το οποίο αγοράσατε από ιδιώτες με ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης. Το σκάφος αυτό εισήχθη στην Ελλάδα το 2001 από τους ιδιώτες (προηγούμενοι ιδιοκτήτες) και κατά την εισαγωγή του καταβλήθηκε ο αναλογών ΦΠΑ στο τελωνείο. Μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού το καταθέσατε στη Δ.Ο.Υ. , η οποία εξέδωσε βεβαίωση απαλλαγής του σκάφους σύμφωνα με την (ενώ η πώληση από ιδιώτη είναι πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ). Στη συνέχεια, αφού χρησιμοποιήσατε το σκάφος ως επαγγελματικό, επιθυμείτε να το μετατρέψετε σε ιδιωτικό για προσωπική χρήση και σύμφωνα με όσα ισχυρίζεστε, η Δ.Ο.Υ. προτίθεται να σας καταλογίσει ΦΠΑ στην αυτοπαράδοση, με την αιτιολογία ότι κατά την αγορά του σκάφους από εσάς σας δόθηκε η ανωτέρω βεβαίωση απαλλαγής από τον φόρο.

Ως παράδοση αγαθού θεωρείται η διάθεση αγαθών από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου ή η ανάληψη αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του, εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου . Συνεπώς στην περίπτωση κατά την οποία υποκείμενος στο φόρο αγόρασε μεταχειρισμένο σκάφος χωρίς ΦΠΑ και κατόπιν το εκμεταλλεύτηκε ως επαγγελματικό, αφού το ενέταξε στα πάγιά του και προτίθεται να το μετατρέψει σε ιδιωτικό, η πράξη αυτή δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθού, καθώς δεν δημιούργησε δικαίωμα έκπτωσης κατά την αγορά του (ΔΕΕ C-415/98).

Τέλος, ενδεχόμενη μετέπειτα πώληση του σκάφους από τον ίδιο, δεν αποτελεί αντικείμενο του φόρου, καθώς αποτελεί πώληση αγαθού από ιδιώτη και κατά συνέπεια δεν επιβάλλεται ΦΠΑ κατά την πώληση.

Σημειώνεται ότι η ΔΟΥ, η οποία προφανώς εκ παραδρομής εξέδωσε βεβαίωση απαλλαγής από Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Π.8271/87, δεδομένου ότι η εν λόγω πράξη της αγοράς του σκάφους από ιδιώτες αποτελεί πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ, πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να μην απαιτείται ΦΠΑ για τη μετατροπή του εν λόγω σκάφους σε ιδιωτικό.

 

Σχετική νομοθεσία :
Π.8271/87 : Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α', γ', δ', ε' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν.1642/86

Ν.2859/2000. : Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Ν.2859/2000.,Άρθ.7. : Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών

Ν.2859/2000.,Άρθ.7., παρ.2.δ' : η ανάληψη μερίδας σε αγαθά από εταίρο, μέτοχο ή κληρονόμο, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, λύσης της εταιρείας, αποχώρησης ή θανάτου εταίρου.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις κοινωνίας και συνεταιρισμού, καθώς και στην περίπτωση κοινοπραξίας επιτηδευματιών, για την οποία προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ84Α-)


(Σ.Σ. Με θέμα : Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α', γ', δ', ε' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν.1642/86 )

(Σ.Σ. Το οποίο αναφέρει: Η ανάληψη μερίδας σε αγαθά από εταίρο, μέτοχο ή κληρονόμο, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, λύσης της εταιρείας, αποχώρησης ή θανάτου εταίρου.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις κοινωνίας και συνεταιρισμού, καθώς και στην περίπτωση κοινοπραξίας επιτηδευματιών, για την οποία προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ84Α-))