Αρ. Πρωτ. Δ33Δ 5036742 ΕΞ 14.10.2013

Θέμα: Διαχείριση αποτελεσμάτων ανάλυσης κινδύνου του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων (ΟΠΣΤ) και οποιουδήποτε νέου ή διάδοχου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, από τις τελωνειακές αρχές της χώρας − Τροποποίηση της ΑΥΟ Τ6507/8127/22.12.2000.

(ΦΕΚ Β' 2676/21-10-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 61, 68, 71 και 73 Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 «περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα» και των άρθρων 222 έως 224, 247 και επόμενα του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 «περί διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 33 παράγραφος 3 σημείο β) του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2096/52 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Τελωνειακού Κώδικα και άλλων τινών διατάξεων».

4. Την Α.Υ.Ο Τ.6507/8127/22.12.2000 (ΦΕΚ 1634/29.12.2000) «Καθιέρωση Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ) και ειδικής διαδικασίας επαλήθευσης εμπορευμάτων και βεβαίωσης των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 203/2000 (ΦΕΚ 183/21.08.2000) «περί σύστασης Τμήματος Ανάλυσης Κινδύνου στην Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων».

6. Τις διατάξεις του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28/14.02.2012) «Μνημόνιο Συνεννόησης για τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».

7. Την ανάγκη άμεσης προώθησης και εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί και περιγράφεται στην Εθνική Στρατηγική και Οδικό Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου.

8. Την ανάγκη διενέργειας επιλεκτικών φυσικών ελέγχων και ελέγχων εγγράφων κατά τον τελωνισμό εμπορευμάτων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ή τυχαίου δείγματος, μέσω της εφαρμογής του υποσυστήματος Ανάλυσης Κινδύνου.

9. Το ότι σύμφωνα με τις Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις, έχουν θεσπιστεί και διενεργούνται μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης, εκ των υστέρων έλεγχοι ή επανεξέταση των διασαφήσεων με έλεγχο των παραστατικών και εμπορικών στοιχείων των σχετικών με τις πράξεις εισαγωγής ή εξαγωγής των εμπορευμάτων, καθώς και με τις μεταγενέστερες εμπορικές πράξεις που αφορούν τα ίδια εμπορεύματα, καθώς και εξέταση των εμπορευμάτων όταν αυτά είναι ακόμα δυνατόν να προσκομιστούν, τόσο στα Τελωνεία, όσο και στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

10. Την ανάγκη λήψης μέτρων προς υποστήριξη του παραπάνω υποσυστήματος που στοχεύει στην ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών και διατυπώσεων προς όφελος των νομίμων συναλλαγών.

11. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/24.09.2012).

12. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/28.01.2013).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/22.04..2005),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της ΑΥΟ Τ6507/8127/22.12.2000 καταργείται.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της ΑΥΟ Τ6507/8127/22.12.2000 αναριθμείται ως 3 και αναδιατυπώνεται ως εξής: «Αν προκύψει ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων που δηλώθηκαν και αυτών που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων που διενήργησε η τελωνειακή αρχή, για τη βεβαίωση και είσπραξη των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που προσδιορίζονται από την τελωνειακή αρχή. Δύναται όμως ο διασαφιστής, πριν από την έκδοση της άδειας παράδοσης ή εξαγωγής να ζητήσει εξέταση των εμπορευμάτων (φυσικό έλεγχο) για άρση της ασυμφωνίας».

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 της ΑΥΟ Τ6507/8127/22.12.2000 καταργείται.

Άρθρο 2

Το άρθρο 4 της ΑΥΟ Τ6507/8127/22.12.2000, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α.Υ.Ο Ε2101/757/Δ0034/27.6.2005 και την Α.Υ.Ο Ε3981/1530/Δ0034/8.11.2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εξέταση των εμπορευμάτων για την επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων των διασαφήσεων καθώς και για τον προσδιορισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων είναι υποχρεωτική για:
α) Εμπορεύματα, που υποδεικνύονται από το Ο.Π.Σ.T., με βάση την ανάλυση κινδύνου.
β) Εμπορεύματα που επιλέγονται τυχαία από το Ο.Π.Σ.Τ.
γ) Εμπορεύματα για τα οποία κατατίθεται διασάφηση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε βάρος του οποίου έχει καταχωριστεί Πρωτόκολλο Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π.) για λαθρεμπορία με βάση κριτήρια επικινδυνότητας που αφορούν ιδίως το ύψος των διαφυγόντων ή/και αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την ημερομηνία καταχώρισης του Π.Τ.Π., όπως καθορίζονται ειδικότερα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 της παρούσας.
δ) Εμπορεύματα πέραν των υποδείξεων του υποσυστήματος ανάλυσης κινδύνου, του Ο.Π.Σ.T., τα οποία υπόκεινται υποχρεωτικά σε φυσικό έλεγχο ή έλεγχο δικαιολογητικών εγγράφων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση
της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ιδίως για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής και εμπορικής πολιτικής.»

Άρθρο 3

Το άρθρο 5 της ΑΥΟ Τ6507/8127/22.12.2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα κριτήρια επικινδυνότητας, από την αξιολόγηση των οποίων προκύπτει ο βαθμός επικινδυνότητας, που το Ο.Π.Σ.Τ., αποδίδει σε κάθε εμπόρευμα καθορίζονται με διαταγή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ και δύνανται να αναπροσαρμόζονται με την ίδια διαδικασία.»

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ