ΠΟΛ.1075


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2010

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛ 1075

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                            .

10184 Αθήνα

Πληροφορίες:

E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

FAX: 210 3375 834

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

 

ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄/24-12-2002), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄/23-04-2010).
  2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010.
  3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, με τις οποίες προβλέπεται ότι η απαλλαγή των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης, και με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει τα δικαιολογητικά, το χρόνο, τη διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών.
  4. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Άρθρο 1

Για το έτος 2010, προκειμένου να εγκριθεί η απαλλαγή, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούνται τα ακόλουθα:

 

Α. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82Α΄), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77Α΄), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144Α΄) και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α΄), προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών την 1η Ιανουαρίου του έτους 2010, υποχρεούνται να υποβάλουν έως και την 16η Ιουλίου 2010 στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α1) Αίτηση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, με την οποία ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009 ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2010, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του 2010.

 

α2) Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης ναυτιλιακής επιχείρησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82Α΄), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77Α΄), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144Α΄) και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α΄), ή πραγματοποιείται η υπαγωγή ελληνικής εταιρείας στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων.

 

α3) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης καθώς και βεβαιώσεις ενδεχόμενων μεταβολών, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται περαιτέρω μεταβολή.

 

α4) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (έντυπο Ε2), οικονομικού έτους 2010.

 

α5) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2009 και, σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης των ακινήτων εντός του έτους 2009, αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010.

 

α6) Φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους 2010, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο για το οποίο η εταιρεία αιτείται την απαλλαγή ιδιοχρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

 

Β. Πλοιοκτήτριες εταιρείες – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 ως πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων νοούνται οι εταιρείες οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους πλοίο το οποίο εκμεταλλεύονται οι ίδιες.

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών την 1η Ιανουαρίου του έτους 2010, υποχρεούνται να υποβάλουν έως και την 16η Ιουλίου 2010 στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

β1) Αίτηση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, με την οποία ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009 ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2010, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του 2010.

 

β2) Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας των πλοίων. Για πλοία τα οποία φέρουν ξένη σημαία το έγγραφο εθνικότητας πρέπει να υποβάλεται σε επίσημη μετάφραση.

 

β3) Εάν πρόκειται για ημεδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου της, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται.

 

Εάν πρόκειται για αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου της, με όλες τις τροποποιήσεις του, σε επίσημη μετάφραση.

 

β4) Βεβαίωση εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος ή θυγατρικής εταιρείας της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας στην Ελλάδα από την αρμόδια Υπηρεσία που έχει εγκρίνει την εγκατάσταση, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία.

 

β5) Φωτοαντίγραφο της άδειας με την οποία χαρακτηρίζεται ένα πλοίο αναψυχής ως επαγγελματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2743/1999, όπως ισχύει, εφόσον πρόκειται για Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.).

 

β6) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης καθώς και βεβαιώσεις ενδεχόμενων μεταβολών, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται περαιτέρω μεταβολή.

 

β7) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (έντυπο Ε2), οικονομικού έτους 2010.

 

β8) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2009 και, σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης των ακινήτων εντός του έτους 2009, αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010.

 

β9) Φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους 2010, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο για το οποίο η εταιρεία αιτείται την απαλλαγή ιδιοχρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

 

Γ. Διαδικασία Χορήγησης Βεβαίωσης Απαλλαγής

Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων εγκρίνεται μόνο εφόσον τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ελεγχθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε να διαπιστωθεί σωρευτικά ότι πρόκειται για ναυτιλιακή επιχείρηση που έχει εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82Α΄), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77Α΄), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144Α΄) και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α΄), ή για πλοιοκτήτρια εταιρεία εμπορικών πλοίων καθώς και ότι το ακίνητο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή ιδιοχρησιμοποιείται στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας αυτής.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, προκειμένου να χορηγήσει τη βεβαίωση απαλλαγής, εάν τούτο κρίνεται απαραίτητο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ή μη της βεβαίωσης της απαλλαγής είναι η διενέργεια αυτοψίας (επιτόπιου ελέγχου) στο ακίνητο για το οποίο η εταιρεία αιτείται την απαλλαγή.

Η βεβαίωση της απαλλαγής χορηγείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για κάθε ακίνητο χωριστά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Τη βεβαίωση παραλαμβάνει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο αιτών ή τρίτο πρόσωπο, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο.

 

Άρθρο 2

Α. Νομικά Πρόσωπα περ. στ΄ παρ. 2 και δ΄ παρ. 3 – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για το έτος 2010, τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων και εφόσον δεν εντάσσονται στις λοιπές απαλλαγές των παραγράφων 2, 3 και 4 του εν λόγω άρθρου, υποχρεούνται να υποβάλουν έως και την 16η Ιουλίου 2010 στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α1) Αίτηση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, με την οποία ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που εμπίπτουν στις περιπτώσεις στ΄ της παραγράφου 2 ή δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009 ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2010, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του 2010.

 

α2) Εάν πρόκειται για ημεδαπό νομικό πρόσωπο, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου του, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται.

 

Εάν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου αυτού με όλες τις τροποποιήσεις του, σε επίσημη μετάφραση, καθώς και πιστοποιητικό της εκάστοτε αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του περί της ύπαρξης αυτού, σε επίσημη μετάφραση.

 

Ειδικά για την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, προσκομίζεται επιπλέον επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου, με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, του ιδρύματος στο οποίο ανήκει το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών που αιτούνται την απαλλαγή. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό ίδρυμα τα ανωτέρω προσκομίζονται σε επίσημη μετάφραση και συνοδεύονται από πιστοποιητικό της εκάστοτε αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του περί της ύπαρξης αυτού.

 

α3) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2009 και, σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης των ακινήτων εντός του έτους 2009, αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010.

 

α4) Τους λογαριασμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδρευσης για ολόκληρο το έτος 2009, εφόσον πρόκειται για κενό κτίσμα κατά την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15.

 

Β. Διαδικασία Χορήγησης Βεβαίωσης Απαλλαγής

Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων εγκρίνεται μόνο εφόσον, κατόπιν τακτικού ελέγχου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., διαπιστωθεί σωρευτικά ότι το νομικό πρόσωπο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 ή το ίδρυμα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα τους σκοπούς που ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις κατά περίπτωση, καθώς και ότι το ακίνητο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, στη μεν περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 χρησιμοποιείται για κοινωφελείς σκοπούς, στη δε περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 ιδιοχρησιμοποιείται για σκοπό κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό ή ότι το προϊόν της εκμετάλλευσής του διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή ότι το ακίνητο είναι αποδεδειγμένα κενό ή δεν αποφέρει κανένα εισόδημα.

Η βεβαίωση της απαλλαγής χορηγείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για κάθε ακίνητο χωριστά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Τη βεβαίωση παραλαμβάνει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο αιτών ή τρίτο πρόσωπο, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο.

 

Άρθρο 3

Α. Μη χορήγηση Βεβαίωσης Απαλλαγής

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών (αρχικών ή πρόσθετων) καθώς και από την έκθεση αυτοψίας ή ελέγχου κατά περίπτωση, διαπιστωθεί ότι το νομικό πρόσωπο δεν εμπίπτει στις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, και ως εκ τούτου δε δικαιούται να τύχει της απαλλαγής, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στον αιτούντα σχετικά με τη μη χορήγηση της βεβαίωσης απαλλαγής.

 

Β. Ενέργειες Υπόχρεου

Σε περίπτωση μη χορήγησης της βεβαίωσης απαλλαγής το νομικό πρόσωπο οφείλει να υποβάλει δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων, στην οποία δύναται να διατυπώσει ρητή επιφύλαξη που πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010.

 

Άρθρο 4

Α. Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις – Υποδείγματα 1 & 2 για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα ανωτέρω, από το νόμιμο εκπρόσωπο και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις – υποδείγματα υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό του νόμιμου εκπροσώπου, προσκομίζεται ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα εκ των οποίων το δεύτερο επιστρέφεται στον αιτούνται και αποτελεί απόδειξη παραλαβής και όχι ακριβές αντίγραφο της αίτησης.

Σε περίπτωση απαλλαγής περισσότερων του ενός ακινήτων υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση, με διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καθεμία.

 

Β. Τήρηση Αρχείου

Η Δ.Ο.Υ. τηρεί αρχείο για κάθε νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για απαλλαγή, το οποίο περιλαμβάνει την αίτηση και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, αντίγραφο της βεβαίωσης χορήγησης ή της απάντησης μη χορήγησης της ανωτέρω βεβαίωσης, την έκθεση αυτοψίας ή ελέγχου, κατά περίπτωση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση ή μη της βεβαίωσης.

 

Άρθρο 5

Υποβολή Δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων – Υποχρεώσεις Δ.Ο.Υ.

Τα νομικά πρόσωπα που αιτούνται της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, υποχρεούνται να συνυποβάλουν με τη δήλωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων τη βεβαίωση της απαλλαγής.

Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών από την υποβολή της εμπρόθεσμης αίτησης απαλλαγής χωρίς η Δ.Ο.Υ. να έχει λάβει θέση επ’ αυτής, η δήλωση του ειδικού φόρου υποβάλλεται συνοδευόμενη από φωτοτυπία της αίτησης περί απαλλαγής. Τυχόν μετέπειτα διαφορετική κρίση από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., περί της μη χορήγησης της απαλλαγής, δεν επιφέρει συνέπειες (πρόστιμα, προσαυξήσεις) πέραν του επιβαλλόμενου φόρου.

 

Άρθρο 6

Α. Υποχρεώσεις Προϊστάμενου Δ.Ο.Υ.

Η βεβαίωση περί χορήγησης της απαλλαγής ή η απάντηση μη χορήγησης της ανωτέρω βεβαίωσης, με επισυναπτόμενη την έκθεση αυτοψίας ή ελέγχου κατά περίπτωση, μαζί με αντίγραφο της αίτησης αποστέλλεται με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, εντός τριών (3) ημερών, στο τμήμα Φ.Μ.Α.Π. της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

Β. Υποχρεώσεις Οικονομικών Επιθεωρητών Δ.Ο.Υ.

Η ορθή εφαρμογή της παρούσης Απόφασης ανήκει στην εποπτεία των Οικονομικών Επιθεωρητών των Δ.Ο.Υ..

 

Άρθρο 7

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                                    

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                              

 

Ο Υπουργός Οικονομικών

Γιώργος Παπακωνσταντίνου