Μέρος 1ο

Φορολογία αμοιβών εταίρων ΕΠΕ

Α) μέχρι 31/12/2013

1) Αμοιβές εταίρων – διαχειριστών που είναι ασφαλισμένοι  σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του ΙΚΑ

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994, ισχύει ότι ο μισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από τις ΕΠΕ σε εταίρους ή διαχειριστές τους για υπηρεσίες που παρέχουν σ' αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

 

 • Παρακράτηση φόρου

Για τις αμοιβές που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, προβλέπεται παρακράτηση φόρου 40%, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994.  O συντελεστής παρακράτησης εφαρμόζεται στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου. Επισημαίνουμε ότι αυτές οι αμοιβές δεν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και ο παρακρατηθείς φόρος δεν συμψηφίζεται με το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του εταίρου.

 • Τρόπος απόδοσης του παρακρατημένου φόρου

Ο φόρος παρακρατείται από την  εταιρία περιορισμένης ευθύνης κατά την καταβολή των μισθών και αποδίδεται με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

 • Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, στα γενικά έξοδα διαχείρισης τα οποία εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται και οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν στις εταιρείες έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.

 

2) Αμοιβές εταίρων - διαχειριστών ΕΠΕ που ασκούν παράλληλα ελευθέριο επάγγελμα

Πάγια θέση της Διοίκησης του υπουργείου Οικονομικών είναι  ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση των μισθών ή αμοιβών των εταίρων ή διαχειστών Ε.Π.Ε. από τα ακαθάριστα έσοδα της είναι, οι εταίροι να είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο αποκλειστικά λόγω της παροχής υπηρεσιών σε αυτή και όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο, π.χ. λόγω παράλληλης άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος.

 

 • Παρακράτηση φόρου

Για τις αμοιβές αυτές των μελών της Ε.Π.Ε. θα γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών (ως αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.2238/1994

 

 • Τρόπος απόδοσης του παρακρατημένου φόρου

Ο φόρος παρακρατείται από την  εταιρία περιορισμένης ευθύνης κατά την καταβολή των μισθών και αποδίδεται με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

 • Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα

Οι αμοιβές αυτές δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

 

3) Αμοιβές εταίρων που δεν είναι ασφαλισμένοι

Με το υπ' αριθμ.1045202/10664/Β0012/13.12.2004 έγγραφό  διευκρινίσθηκε ότι σε περίπτωση που τα μέλη μιας Ε.Π.Ε. δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο αποκλειστικά λόγω των υπηρεσιών που παρέχουν σε αυτή, οι αμοιβές που λαμβάνουν δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της εταιρείας και πρέπει να προστίθενται ως λογιστικές διαφορές στο εισόδημα της Ε.Π.Ε. και να φορολογούνται στο όνομα της.

Διευκρινίζεται ότι για τις αμοιβές αυτές των μελών της Ε.Π.Ε. θα γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών (ως αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος), σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.2238/1994.

 

4) Αμοιβές εταίρων που είναι ασφαλισμένοι  στο ΙΚΑ

Με το υπ'αριθμ.1034582/10532/Β0012/30.09.2005 έγγραφο  διευκρινίσθηκε, ότι οι αμοιβές των εταίρων Ε.Π.Ε. των οποίων η κύρια ασφάλιση, για τις υπηρεσίες τους προς την Ε.Π.Ε. είναι  στο Ι.Κ.Α.,  φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο παρακρατούμενος.

 

 • Παρακράτηση φόρου

Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον, που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:
α) Με βάση την κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα. Ο παραπάνω φόρος μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτηση του.

 • Τρόπος απόδοσης του παρακρατημένου φόρου

Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2238/1994, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν και τις οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ. Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

 • Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, στα γενικά έξοδα διαχείρισης τα οποία εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται και οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν στις εταιρείες έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.
Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση των μισθών ή αμοιβών των εταίρων Ε.Π.Ε. από τα ακαθάριστα έσοδα της είναι, οι εταίροι να είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο αποκλειστικά λόγω της παροχής υπηρεσιών σε αυτή και όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο, π.χ. λόγω παράλληλης άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος.

 

5) Παραχώρηση αυτοκινήτου της εταιρείας

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν. 2238/1994, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ποσοστό της Εργοστασιακής Τιμολογιακής Αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας αυτοκινήτων ως εξής:

 • για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 15.000-22.000 ευρώ ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
 • για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 22.001-30.000 ευρώ ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
 • για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία πλέον των 30.000 ευρώ ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένα με οποιονδήποτε τρόπο, για τον πρόεδρο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, διαχειριστή, διευθυντή ή στέλεχος γενικά που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Το ανωτέρω ποσοστό καθενός αυτοκινήτου δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν εφαρμογή και για τους εκπροσώπους ή διαχειριστές στην Ελλάδα αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄) ή του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), όταν τα πρόσωπα αυτά είναι Έλληνες υπήκοοι ή έχουν ελληνικό διαβατήριο. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται για δαπάνες αυτοκινήτων που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά.

 

Τέλος πρώτου μέρους.

Η ομάδα της AST BOOKS.

Το δεύτερο μέρος "Φορολογία αμοιβών εταίρων ΕΠΕ από 01/01/2014" θα δημοσιοποιηθεί αύριο στις 25/10/2013