ΠΟΛ.1076/31.5.2010

Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης του Φ.Π.Α. από τα φαρμακεία, μετά την από 15.03.2010 αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α.

Αθήνα, 31/05/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α΄
15η Δ/ΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ Β΄ Γ΄
12η Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Αποστολόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 3647202-5
Fax : 210 - 3645413
E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1076

Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης του Φ.Π.Α. από τα φαρμακεία, μετά την από 15.03.2010 αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α.»

Με αφορμή τα σχετικά με το παραπάνω θέμα ερωτήματα προς την Υπηρεσία μας, αλλά και γενικότερα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. διατάξεων των άρθρων 12 και 20 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40Α/15.03.2010), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Κατά την κοινοποίηση των παραπάνω διατάξεων με την ΠΟΛ.1018/6.3.2010, διευκρινίσθηκε ότι «όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των φαρμάκων, βάσει των Δελτίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. με τους παλαιούς συντελεστές Φ.Π.Α., γίνεται δεκτό να αποδοθεί ο φόρος με τους παλαιούς συντελεστές, μέχρι την αναθεώρηση των τιμών αυτών, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι νέοι αυξημένοι συντελεστές».

Περαιτέρω, με το με αρ. πρωτ. Δ15 1032274 ΕΞ 2010/11.3.2010 έγγραφο της Δ/νσης Βιβλίων & Στοιχείων προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, διευκρινίστηκε ότι «όσον αφορά τις αποδείξεις που θα εκδίδουν τα φαρμακεία με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, θα πρέπει οι τιμές των φαρμάκων να πληκτρολογούνται σε δύο διαφορετικά τμήματα - κατηγορίες, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα στον ίδιο συντελεστή Φ.Π.Α. (10%). Στο ένα εκ των δύο τμημάτων θα πληκτρολογούνται τα φάρμακα των οποίων οι τιμές πώλησης περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. με τους παλαιούς συντελεστές (9%). Στο άλλο τμήμα - κατηγορία θα πληκτρολογούνται όλα τα άλλα είδη και τα φάρμακα που θα πρέπει να τιμολογούνται κανονικά με συντελεστή Φ.Π.Α. 10%. Μέχρι να εκδοθούν νέα δελτία τιμών, η εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία του εσόδου και του Φ.Π.Α. θα γίνεται αφού επαναϋπολογισθούν τα δεδομένα που αναγράφονται στα δελτία ημερήσιας κίνησης «Ζ» και «Χ». Ο υπολογισμός του Φ.Π.Α. για τα φάρμακα που διατίθενται μέσω λίστας με τον παλιό συντελεστή Φ.Π.Α στο 9% (πρώτο τμήμα) θα γίνεται εξωλογιστικά και τα ποσά θα λαμβάνονται από το ιδιαίτερο τμήμα του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Z» και «Χ»».

Μετά την υποβολή σχετικών ερωτημάτων για την παροχή επιπλέον διευκρινίσεων τόσο από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής όσο και από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, η Δ/νση Φ.Π.Α. με το με αρ. πρωτ. Δ14Α 1043798 ΕΞ 2010/07.04.2010 έγγραφό της προς το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής (σε συνέχεια των απαντήσεων που είχαν δοθεί με τα με αρ. πρωτ. Δ14Α 1038927 ΕΞ 2010/11.3.2010 & Δ14Α 1042326 ΕΞ 2010/31.3.2010 έγγραφά της), διευκρίνισε ότι μέχρι την αναθεώρηση των διατιμημένων λιανικών τιμών φαρμάκων, στα τιμολόγια που θα εκδίδονται από τα φαρμακεία προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ο Φ.Π.Α θα πρέπει να υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση στις διατιμημένες λιανικές τιμές φαρμάκων, με τη χρήση του συντελεστή 9%. Επιπλέον, με το ίδιο έγγραφο διευκρινίστηκε ότι «το ίδιο ισχύει και για τιμολόγια, τα οποία ενδεχομένως έχουν εκδοθεί με αναγραφή συντελεστή 10%, με βάση προηγούμενη θέση της Υπηρεσίας μας, με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των τιμολογίων είναι αυτή που προβλέπεται για τις διατιμημένες τιμές λιανικής πώλησης φαρμάκων, που ισχύουν. Δηλαδή και για τα τιμολόγια αυτά η απόδοση του φόρου στο δημόσιο θα γίνει με τη χρήση του συντελεστή 9%».

Επισημαίνεται ότι μια επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση της παραπάνω δυνατότητας για απόδοση του φόρου με τη χρήση του συντελεστή 9%, μόνο εφόσον η συνολική αξία κάθε τιμολογίου προς τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ισχύοντων- κατά το χρόνο της έκδοσης των τιμολογίων - λιανικών τιμών των τιμολογούμενων φαρμάκων (διατίμηση), κατά το ποσοστό αυτών το οποίο αφορά στα ασφαλιστικά ταμεία.

Περαιτέρω, η διαφορά μεταξύ του αναγραφέντος στα τιμολόγια Φ.Π.Α. και αυτού που προκύπτει από την αποφορολόγηση της συνολικής αξίας των παραπάνω τιμολογίων με συντελεστή 9%, αναγράφεται στον κωδικό 402 της περιοδικής δήλωσης της οικείας φορολογικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου να υπάρχει συμφωνία του υπολοίπου του Φ.Π.Α. των βιβλίων της επιχείρησης με αυτό της περιοδικής δήλωσης, θα πρέπει να διενεργηθεί λογιστική τακτοποίηση της παραπάνω διαφοράς του φόρου. Η τακτοποίηση αυτή, για βιβλία Γ’ κατηγορίας, θα διενεργηθεί με εγγραφή χρέωσης του λογαριασμού Φ.Π.Α. και πίστωσης λογαριασμού ανοργάνων εσόδων, ενώ στην περίπτωση τήρησης βιβλίων Β’ κατηγορίας, η εγγραφή θα διενεργηθεί με αρνητικό πρόσημο στο Φ.Π.Α. εκροών και θετικό πρόσημο σε στήλη εσόδου. Ακολούθως, η διαφορά αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στον κωδικό 310 της περιοδικής δήλωσης της οικείας φορολογικής περιόδου, χωρίς να υφίσταται εξ αυτού του λόγου υποχρέωση δημιουργίας κλάσματος pro-rata, αλλά και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η διαφορά αυτή στον παρονομαστή του κλάσματος, στην περίπτωση που αυτό υφίσταται από άλλη αιτία. Στους κωδικούς δε 301 & 331 της δήλωσης αυτής, θα συμπεριληφθούν η φορολογητέα αξία και ο Φ.Π.Α.(10%) αντίστοιχα, όπως αναγράφηκαν στα εκδοθέντα τιμολόγια προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι εγγραφές στα τηρούμενα με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, βιβλία των φαρμακείων, θα πρέπει να διενεργηθούν με τη φορολογητέα αξία και το Φ.Π.Α.(10%), όπως αναγράφηκαν στα εκδοθέντα τιμολόγια προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ίδια φορολογητέα αξία θα συμπεριληφθεί και στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών.

Η Δ/νση Φ.Π.Α. με το με αρ. πρωτ. Δ14Α 1044632 ΕΞ 2010/9.4.2010 έγγραφό της προς τη Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, επεσήμανε ότι από της κοινοποίησης των νέων τιμών λιανικής πώλησης φαρμάκων, οι οποίες θα υπολογισθούν με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α., όλες οι πωλήσεις φαρμάκων θα υπάγονται στους αυξημένους συντελεστές ακόμη και αν πρόκειται για φάρμακα που υφίστανται ως αποθέματα, κατά την ημέρα της κοινοποίησης των νέων τιμών.

Οι νέες τιμές λιανικής πώλησης φαρμάκων καθορίστηκαν με την με αρ. πρωτ. Α3-1237/30.04.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ισχύουν από 03.05.2010. Συνεπώς, για όλες τις πωλήσεις φαρμάκων από 03.05.2010 μέχρι και 30.06.2010 εφαρμογή έχουν οι συντελεστές οι οποίοι προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40Α/15.03.2010), ενώ από 01.07.2010 και εφεξής, εφαρμογή έχουν οι συντελεστές οι οποίοι προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65Α/06.05.2010). Σε ό,τι αφορά στη συμπλήρωση των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που αφορούν σε συναλλαγές πραγματοποιηθείσες μέχρι τις 03.05.2010, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της ΠΟΛ.1033/30.3.2010.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες παρακαλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις παραπάνω διευκρινίσεις κατά τον έλεγχο των εν λόγω συναλλαγών, τόσο σε ό,τι αφορά στην έκδοση των φορολογικών στοιχείων, όσο και σε ό,τι αφορά στις εγγραφές στα βιβλία και στην απόδοση των οφειλόμενων φόρων. Επίσης, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας στα μέλη του.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ