Διαβάστε εδώ το 1ο μέρος

Μέρος 2ο

Φορολογία αμοιβών εταίρων ΕΠΕ

 

Β) Φορολογία αμοιβών εταίρων ΕΠΕ από 01/01/2014

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4172/2013 (Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις) προβλέπεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται και όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω οι αμοιβές και λοιπές απολαβές των εταίρων της ΕΠΕ λόγω της παροχής υπηρεσιών σε αυτή, θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία. Βεβαίως, διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για την περίπτωση που ο εταίρος της ΕΠΕ είναι ελύθερος επαγγελματίας και εκδίδει το αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο για τις υπηρεσίες που παρέχει στην ΕΠΕ και θεωρούμε ότι σε αυτήν την περίπτωση οι εν λόγω αμοιβές θα θεωρούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Παροχές σε είδος

Με το άρθρο 13 του Ν. 4172/2013 προβλέπεται ότι με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που θα δούμε παρακάτω (παραχώρηση οχήματος, δάνεια, δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών,  παραχώρηση κατοικίας), οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος. Οι περιπτώσεις που διαφοροποιούνται από αυτόν τον κανόνα είναι οι εξής:

 

  • Παραχώρηση οχήματος σε εταίρο

Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.

 

  • Παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου

Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο.

 

  • Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών

Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας

εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.

 

  • Παραχώρηση κατοικίας

Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

 

Παρακράτηση φόρου

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4172/2013, προβλέπεται ότι το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 (μείωση φόρου) του Ν. 4172/2013, μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο.

 

Τέλος δεύτερου μέρους.

Η ομάδα της AST BOOKS.