ΠΟΛ. 1237 / 22.10.2013

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του ν. 4071/2012

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» όπως ισχύουν μετά την συμπλήρωση της παρ. 1 του αρ. 10 με το αρ. 77 του ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α' 163/12.7.2013) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις». Ο πρώτος νόμος κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, τα εν λόγω άρθρα όμως περιλαμβάνουν και διατάξεις που αφορούν τις οφειλές δημοτικών επιχειρήσεων προς το Δημόσιο.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012, ρυθμίζονται θέματα είσπραξης των οφειλών προς το Δημόσιο επιχειρήσεων ΟΤΑ που λύθηκαν και τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, και συγκεκριμένα: των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 ή των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις Περιφέρειες.

Οι οφειλές που περιλαμβάνονται πρέπει να έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.2010, δηλαδή να είναι ταμειακά βεβαιωμένες ή να ανάγονται έως αυτό το χρονικό σημείο.

Στα εδάφια α' - ζ' περιγράφεται ο τρόπος εξόφλησης των οφειλών των εν λόγω επιχειρήσεων με διαγραφή των οφειλών από το ΑΦΜ αυτών και ταυτόχρονη βεβαίωση των κύριων μόνο οφειλών, απαλλαγμένων από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, στο ΑΦΜ των οικείων ΟΤΑ καθώς και η περίπτωση της εις πρώτον βεβαίωσης αυτών απευθείας στο ΑΦΜ του οικείου ΟΤΑ. Επίσης περιλαμβάνονται προβλέψεις για την βεβαίωση των οφειλών αυτών και στην περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησής τους από τους ΟΤΑ καθώς και για την τύχη των εκκρεμών δικών και των εκκρεμών υποθέσεων στο στάδιο της διοικητικής επίλυσης διαφορών.

Με την παρ. 9 του ιδίου άρθρου προβλέπεται απαλλαγή από την αστική, ποινική ή άλλη ατομική ευθύνη των ορισμένων εκκαθαριστών των δημοτικών επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες, για τις οφειλές των επιχειρήσεων αυτών.

Τέλος, το άρθρο 11 αναφέρεται στην δυνατότητα καταβολής από τον οικείο ΟΤΑ των οφειλών προς το Δημόσιο των δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού που έχουν λυθεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το στάδιο της εκκαθάρισης τους ή μετά το πέρας αυτής, τηρουμένης της περιγραφόμενης στην παράγραφο 2 αυτού διαδικασίας.

Περαιτέρω οδηγίες θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο όλων των συναρμόδιων Διευθύνσεων.

Η Προϊσταμένη της γραμματείας    

Η Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Χαρ. Μαυρίδου

 

πηγή: Taxheaven