ΠΟΛ 1078 31.05.2010

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξεως καταλογισμού αυτού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 31 Μαΐου 2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΛ 1078

ΤΜΗΜΑ: Α΄
Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Ταχ. Κώδικας 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες Α. Γιαννακούλη

Τηλέφωνο Fax 210-3642922 210-3642251

ΘΕΜΑ: « Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξεως καταλογισμού αυτού »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παρ.6 του άρθρου τέταρτου του ν. 3845/2010 : «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη -μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 6. 5. 2010 ( ΦΕΚ 65Α΄ /6.5.2010 ) .

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL) - θέρμανσης κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης εφαρμογής της αύξησης του συντελεστή του ΕΦΚ και της πράξεως καταλογισμού αυτού.

4.Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) - θέρμανσης κατά την 2α Μαΐου 2010 και της πράξεως καταλογισμού του φόρου αυτού όπως τα υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

2. Η δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας του επιτηδευματία έως 7 Ιουνίου 2010. Μετά την είσπραξη του ποσού του ανωτέρω φόρου, ένα αντίτυπο επιστρέφεται στο φορολογούμενο.

3. Αν δεν επαρκεί ο χώρος της δήλωσης για την αναγραφή των εγκαταστάσεων του υπόχρεου ή τρίτου μπορεί να χρησιμοποιείται κατάσταση είτε χειρόγραφη είτε μηχανογραφική από Η/Υ με ίδια γραμμογράφηση η οποία θα επισυνάπτεται.

4. Μέχρι να τυπωθούν τα επισυναπτόμενα έντυπα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες αυτών.

5. Στο έντυπο της πράξεως καταλογισμού και στο πίσω μέρος αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

6. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ