Αρ. Πρωτ. Φ.80000 / 26641 / 1581

ΘΕΜΑ:  «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 90 του ν. 4182/2013»

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 185 Α΄ 10/9/2013 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4182 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις». Στο άρθρο 90 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται η κατάργηση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.3863/2010 (115, Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. Ζ΄ του άρθρου 138 του ν.4052/2012 (41, Α΄), καθώς και η αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.1759/1988 (50, Α΄).

Ειδικότερα με το άρθρο 90 του ν.4182/2013 επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

1. παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργείται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.3863/2010 (115, Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. Ζ΄ του άρθρου 138 του ν.4052/2012 (41, Α΄), με την οποία είχε δοθεί η δυνατότητα σε πρόσωπα που κατέχουν τη βουλευτική  ιδιότητα,  τη  θέση  Υπουργού  ή  Υφυπουργού,  καθώς  και  στους  αιρετούς, προέδρους κοινότητας, δημάρχους και νομάρχες του προϊσχύσαντος καθεστώτος κατά τη διάρκεια της θητείας τους να συνεχίζουν την ασφάλισή τους στους κλάδους κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, στους οποίους υπαγόταν πριν την εκλογή τους ή να αναγνωρίζουν τους χρόνους που αντιστοιχούν στη θητεία τους, οποτεδήποτε, στους συγκεκριμένους κλάδους.

2. παράγραφος 2

Με  τις   διατάξεις  της  παραγράφου  αυτής  αντικαθίσταται   το  πρώτο  εδάφιο  της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.1759/1988 (50, Α΄), το οποίο είχε προστεθεί στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951. Έτσι, προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για πρόσωπα που απασχολούνται ή παρέχουν εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε στο Δημόσιο είτε σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή  Ιδιωτικού Δικαίου  είτε  σε  ανεξάρτητες  αρχές   με  οποιαδήποτε  άλλη  σχέση,  εφόσον  για  την απασχόληση, εργασία τους ή υπηρεσία τους αυτή δεν υπάγονται με ρητή διάταξη νόμου στην ασφάλιση άλλου Ταμείου κύριας ασφάλισης.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και σε συνταξιούχους ελληνικού ή αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα.

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 10.9.2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου). Κατόπιν  των  ανωτέρω,  παρακαλούμε  για  την  άμεση  ενημέρωση  των  αρμοδίων Υπηρεσιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Δρ. ΑΡΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ