ΠΟΛ 1081 07.06.2010

Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων, έτους 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

A. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1081

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο: 210 3375 360
FAX: 210 3375 834
e-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων, έτους 2009».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄/23-4-2010), με τις οποίες ορίζεται πως οι διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9 Α΄/29-1-2008) εφαρμόζονται και μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 σε υποθέσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι την κατάργησή τους.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ. 227 Α΄/10-12-2009).

3. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν. 3842/2010.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Για το έτος 2009 ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνημμένα: ένα (1) έντυπο

Ακριβές Αντίγραφο                                                            Ο Υπουργός Οικονομικών

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                Γιώργος Παπακωνσταντίνου