Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 65 / 30.10.2013

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση οδηγιών εγκυκλίου  103/2007, σχετικά με την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση τεσσάρων (4) δικαιολογητικών που αφορούν υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού (μονίμους ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)

 

ΣΧΕΤΙΚΗ:  Η εγκύκλιος 103/2007 της Διεύθυνσής μας

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-7-2007 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των συναρμόδιων Υπουργών (ΦΕΚ 1171/Β΄/11-7-2007), την οποία σας κοινοποιήσαμε με την εγκύκλιο 103/2007 της Διεύθυνσης μας και σας υπενθυμίζουμε για την υποχρέωσή σας περί πιστής εφαρμογής των οδηγιών της  εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των τεσσάρων (4) ακολούθως αναφερομένων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

1. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης ή Πιστοποιητικό Υπαλληλικής Ιδιότητας

4. Βεβαίωση αποδοχών /μισθοδοσίας

Με τη σχετική Κ.Υ.Απόφαση, καθιερώνεται η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ως άνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων απαραίτητων για την έκδοση διοικητικών  πράξεων  που  αφορούν  μονίμους  υπαλλήλους  και  υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.  και Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού.

Η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αυτών των πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων σημαίνει αφενός, ότι δεν υποβάλλονται εφεξής ως απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον υπάλληλο συνημμένα με την αίτησή του και αφετέρου ότι αναζητούνται από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης δημόσια Υπηρεσία (για θέματα όπως απόσπαση, μετάταξη, χορήγηση επιδομάτων, χορήγηση δανείων σε δημοσίους υπαλλήλους κ.λπ.), η οποία απευθύνει σχετικό αίτημα προς την υπηρεσία,  την οποία  έχει υποδείξει επακριβώς ο αιτών υπάλληλος, χωρίς να απαιτείται η συναίνεσή του.

Η αναζήτηση αυτή διενεργείται με έγγραφο, το οποίο πληροί το διοικητικό τύπο του Παραρτήματος (1-4) της σχετικής Κ.Υ.Α.

Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εξαιρείται το ΑΣΕΠ,  το οποίο δεν αναζητά αυτεπάγγελτα τα εν λόγω πιστοποιητικά.

Τέλος, για περαιτέρω αναλυτικές οδηγίες επί της διαδικασίας της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης  αναζήτησης  των  προαναφερόμενων  πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, σας συναποστέλλουμε την εγκύκλιο 103/2007 της Διεύθυνσής μας, για   υπενθύμιση και εφαρμογή.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ