Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 64 / 30.10.2013

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση ενιαίου τύπου πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:     α. Το Φ80000/25442/2874/5-9-2013 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

β. Η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./23487/27-8-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

γ. Η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013 (ΦΕΚ 1881/Β’/1-8-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

δ. Οι εγκύκλιοι 42/2005 & 48/2005 της Διεύθυνσής μας

 

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./23487/27-8-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013 (ΦΕΚ 1881/Β’/1-8-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ως υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ενιαίου τύπου πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης  και παρακαλούμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή.

Με το άρθρο 5 της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, από την έναρξη ισχύος   αυτής   (1/8/2013),   καταργούνται   οι   αριθ.   ΔΙΑΔΠ/5482/21-3-2005   (ΦΕΚ 400/Β΄/28-3-2005)- εγκ. 42/2005 και ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 (ΦΕΚ 1055/Β΄/27-6-2007) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Εθνικής   Άμυνας,   δεδομένου ότι ενοποιήθηκαν οι δύο τύποι (Α' και Β') πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης σε ένα ενιαίο πλέον πιστοποιητικό στρατολογικής  κατάστασης .

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013 (ΦΕΚ 1881/Β’/1-8-2013), η οποία έχει εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων των Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/ Α΄), το ενιαίου τύπου πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναζητείται πλέον από τις καθ’ ύλην αρμόδιες για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίες των Υπουργείων, των αυτοτελών Δημοσίων Υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,  υποχρεωτικά  αυτεπάγγελτα, χωρίς  να απαιτείται  σχετική συναίνεση(εξουσιοδότηση) του ενδιαφερομένου.

Η αναζήτηση του πιστοποιητικού προβλέπεται με τη συμπλήρωση και αποστολή του αντιστοίχου υποδείγματος εντύπου του Παραρτήματος 1, που περιέχεται στην Κ.Υ. Απόφαση.

Διαδικασία αναζήτησης του ενιαίου τύπου πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης.

Η διαδικασία της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης του ως άνω δικαιολογητικού έχει ως ακολούθως:

Η αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσία οφείλει, εντός 24 ωρών από την υποβολή της αίτησης του πολίτη, να αναζητήσει αυτεπάγγελτα την έκδοση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, αποστέλλοντας στις υπηρεσίες   του   Υπουργείου   Εθνικής   Άμυνας   (   Στρατολογικά   Γραφεία),   σημείωμα- έγγραφο το οποίο πληροί το διοικητικό τύπο του    Παραρτήματος (1). Επί του σημειώματος πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια η διοικητική πράξη για την οποία απαιτείται η αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού και πρέπει να παρέχονται επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων για τα οποία ζητείται το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα για την έκδοση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο σημείωμα.

Επίσης, στο σημείωμα (έγγραφο), εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας που το αποστέλλει αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που αναζητά το πιστοποιητικό. Η αποστολή του σημειώματος (εγγράφου) γίνεται με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με απλό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), χωρίς να απαιτείται ψηφιακή υπογραφή.

Στη συνέχεια, η αρμόδια Στρατολογική  Υπηρεσία, οφείλει εντός 48 ωρών από τη λήψη του εγγράφου – αιτήματος να αποστείλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται από ψηφιακή υπογραφή, το ζητούμενο δικαιολογητικό για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης στην υπηρεσία που το έχει αναζητήσει.

Η αποστολή του πιστοποιητικού ταχυδρομικά γίνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η υποβολή του σε πρωτότυπο. Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με ειδική διάταξη, απαιτείται το πρωτότυπο, ενεργοποιείται η διαδικασία για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης με βάση το αντίγραφο, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, σύμφωνα με τα οριζόμενα, μέχρι τη λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη.

 

Επισημάνσεις 

Ενόψει της εφαρμογής της προαναφερθείσας απόφασης, οι υπηρεσίες μας, οφείλουν  να  τροποποιήσουν  τα σχετικά έντυπα   των αιτήσεών τους,  στα  οποία αναγράφεται   το   πιστοποιητικό   στρατολογικής   κατάστασης   τύπου   Α’   και   Β΄   ως συνημμένο δικαιολογητικό, ώστε να αναφέρεται πλέον η ορθή ονομασία του  ενιαίου τύπου    πιστοποιητικού    στρατολογικής    κατάστασης και α αναγράφεται εμφανώς η υποχρέωση της υπηρεσίας για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του.

Όσον αφορά τα απαραίτητα για την επικοινωνία στοιχεία των   αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013, η Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας   θα συντονίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, για την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα, αριθμούς συσκευών τηλεομοιοτυπίας και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς πολλά από τα αιτήματα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης, θα διεκπεραιώνονται πλέον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Τα στοιχεία αυτά, εφόσον επικαιροποιηθούν θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, και θα είναι προσβάσιμα από τις υπηρεσίες σας, προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά το μέτρο της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτηση του εν λόγω πιστοποιητικού.

Επιπλέον, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αυτών, οι υπηρεσίες σας μπορούν να κάνουν χρήση των στοιχείων επικοινωνίας  που εμπεριέχονται  στους  συνημμένους  Πίνακες  των  εγκυκλίων  42/05  &  48/05,  για  την εύρεση   του   αρμόδιου   Στρ.   Γραφείου.   Τα   στοιχεία   επικοινωνίας   του   εκάστοτε Στρατολογικού Γραφείου περιέχονται στο Πίνακα Α΄ (εγκ.42/05).

Ειδικά   για   τα   στρατολογικά   γραφεία   που   εδρεύουν   στους   νομούς   Αττικής   και Θεσ/νίκης οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να συμβουλεύονται τον Πίνακα Β΄ για τον εντοπισμό του αρμόδιου Στρ. Γραφείου και στη συνέχεια να εντοπίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας από τον Πίνακα Α΄(εγκ.48/05).

Υπενθυμίζουμε, ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αναζητούν το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω αυτών και για τις οποίες απαιτείται, ως δικαιολογητικό, μόνον, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι   πολίτες   επιθυμούν   να   το   χρησιμοποιήσουν   σε   φορείς   που   δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης (π.χ πρόσληψή τους σε ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ.).

Τέλος, σας ενημερώνουμε , ότι το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην παρούσα εγκύκλιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  (ΥΔΜΗΔ)  www.ydmed.gov.gr-  στη θέση: Διοικητική Μεταρρύθμιση –Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες .

 

ΣυνημμέναΦ .(9), Καταστάσεις (2)

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ