Αρ. Πρωτ. 2 / 84487 /0025 - 07.10.2013

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 2/478/0025/04-01-2006 (ΦΕΚ Β΄16) «Διαδικασία Βεβαίωσης  και  Διαγραφής  Οφειλών Εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις :

  • i) του Ν. 2322/1995 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις», ιδίως αρ. 11 παρ. 5 (ΦΕΚ Α΄ 143),
  • ii) ης υπ΄αριθμ. 2/478/0025/04-06-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Διαδικασία βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ Β ΄16),
  • iii) της  υπ΄αριθμ.  2/8174/0025/12-02-2008  απόφασης  του  Υφυπουργού Οικονομίας     και     Οικονομικών     «Συμπλήρωση     της     υπ΄αριθμ. 2/478/0025/13-01-2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών για τη διαδικασία βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο» ( ΦΕΚ Β΄308),
  • iv) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση   του   Υπουργείου   Οικονομίας   και   Οικονομικών   με   τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213),
  • v) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄141),
  • vi) της    υπ΄αριθμ    Υ48/09-07-2012    απόφασης    του    Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105) ,
  • vii) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 112),

 

2)  Την αναγκαιότητα να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα, σχετικά με τη βεβαίωση και τη  διαγραφή  οφειλών,  προερχόμενων  από  την  κατάπτωση  παρασχεθείσας εγγύησης του  Ελληνικού Δημοσίου .

3)  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.  Μετά  την  παράγραφο  7  του  τμήματος  Α΄  του  άρθρου  μόνου  της  υπ΄αριθμ. 2/478/0025/04-06-2006   απόφασης   του   Υφυπουργού   Οικονομίας   &   Οικονομικών «Διαδικασία βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ Β ΄16), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής :

«Αναφορικά με εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο ομολογιακά δάνεια, οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις των οποίων καθορίζονται σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμβληθεί  ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο  μέρος (εγγυητής)  το  Ελληνικό Δημόσιο,  σε περίπτωση που, δυνάμει σχετικών συμβατικών προβλέψεων, είναι καταβλητέα, από τον πρωτοφειλέτη-εκδότη του ομολογιακού δανείου ή οιονδήποτε, ενεργούντα για λογαριασμό του, χρηματικά ποσά προς εξόφληση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που απορρέουν από την κατάπτωση της παρασχεθείσας εγγύησής του, η 25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών υποδεικνύει το λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στον οποίο θα πιστωθούν τα ποσά αυτά. Η ανωτέρω Διεύθυνση εντέλλεται την Τράπεζα της Ελλάδος να  προβεί  στη  μεταφορά  του  ως  άνω  πιστωθέντος  ποσού  στο  λογαριασμό  της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να αχθεί αυτό προς εξόφληση της εν στενή εννοία, βεβαιωθείσας, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα, οφειλής σε βάρος του πρωτοφειλέτη – εκδότη και τυχόν συνυποχρέων του.

Ειδικά, σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω πίστωση λάβει χώρα πριν την εν στενή εννοία βεβαίωση της οφειλής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών μεριμνά για την, κατά το ποσό της πίστωσης, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, διαγραφή της οφειλής, αποστέλλοντας Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης, δεόντως συμπληρωμένα, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.»

2. Η παράγραφος 8 του τμήματος  Α΄ του άρθρου μόνου της  ανωτέρω απόφασης αναριθμείται σε παράγραφο 9.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ