Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1166403 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Μεταφορά αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων, προσωπικού και αναγκαίων πόρων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Τις διατάξεις :

  • α) Των υποπεριπτώσεων β’ και γ΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση  1  της    υποπαραγράφου  Β1  της  παραγράφου  Β΄  του  άρθρου  πρώτου  του  ν. 4152/2013 (Α΄107) « Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
  • β) Της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως χαρακτηρίστηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
  • γ) της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 (Α΄38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
  • δ)  των  π.δ.  284/1988  (Α΄  128  και  165)  «Οργανισμός  του  Υπουργείου  Οικονομικών»  και 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύουν.
  • ε) των π.δ.185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας- Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
  • στ)  του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253) «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.
  • ζ) του π.δ. 85/2005 (Α΄ 122) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών   Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών»,  όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 6 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
  • η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε   με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄98 ) «Κωδικοποίηση   της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
  • θ)  Την  αριθμ.  Δ6Α  1066361  ΕΞ  2012  (ΦΕΚ  Β΄1363)  απόφαση  συγκρότηση  της  Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει.

 

 

2. Την αριθ.  ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/24-9-2012 (Β΄2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

3. Την ανάγκη εφαρμογής και υλοποίησης των διατάξεων των υποπεριπτώσεων β΄ και γ΄ της περίπτωσης  3  της  υποπαραγράφου  Ε.2  της  παραγράφου  Ε΄  του  άρθρου  πρώτου  του  ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου  Β1  της  παραγράφου  Β΄  του  άρθρου  πρώτου  του  ν.  4152/2013  (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046, 4093/2012 και 4127/2013», καθώς και τις υπηρεσιακές  ανάγκες    του  Σώματος  Δίωξης  Οικονομικού  Εγκλήματος  και  της  Γενικής Γραμματείας   Δημοσίων   Εσόδων   ενόψει   των   ανωτέρω   διατάξεων   και   της   κατανομής αρμοδιοτήτων που προβλέπεται σε αυτές, όπως επίσης της μέχρι τώρα ειδίκευσης και της φύσης των καθηκόντων του προσωπικού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.Οι αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού  φορολογικού  ελέγχου,  ιδίως  στους  παρακρατούμενους  και  επιρριπτόμενους φόρους,  με  έμφαση  στο  Φ.Π.Α.,  καθώς  και  ο  έλεγχος  εφαρμογής  των  διατάξεων  της τελωνειακής νομοθεσίας, όπως προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253), συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, μεταβιβάζονται στις 31 Οκτωβρίου 2013 στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν, όπως, επίσης σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α’ και δ’ της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν αποστερεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) από τις παραπάνω εξουσίες, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αυτό διατηρεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπερίπτωση γ’   της περίπτωσης  3  της  υποπαραγράφου  Ε.2  της  παραγράφου  Ε΄  του  άρθρου  πρώτου  του  ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής   2013- 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου  Β1  της  παραγράφου  Β΄  του  άρθρου  πρώτου  του  ν.4152/2013  (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/2012 και 4127/2013».

3. Εάν, κατά την διάρκεια ελέγχου που διενεργείται από το Σ.Δ.Ο.Ε., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, προκύψουν πληροφορίες φορολογικού ή τελωνειακού ενδιαφέροντος, διαβιβάζονται με πληροφοριακό δελτίο στην Γ.ΓΔ.Ε. προς αξιολόγηση. Εφόσον κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Σ.Δ.Ο.Ε. προκύπτει παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην Γ.ΓΔ.Ε., για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Ο  έλεγχος  των  υποθέσεων  για  τις  οποίες  έχει  εκδοθεί  εντολή  ελέγχου,  μέχρι  τις  30 Οκτωβρίου 2013, ολοκληρώνεται από το Σ.Δ.Ο.Ε., ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 2

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.   Από τις 31 Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω οργανικές θέσεις προσωπικού μεταφέρονται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και καθορίζονται ως οργανικές θέσεις αυτής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ  

54

 

131

 

 

 

43

 

 

 

9

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ  

14

ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ  

63

ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  

18

ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  

10

ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  

15

 

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 3

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  3

 

6

 

ΔΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ  

ΝΑΥΤΕΣ        3

 

3

 

ΠΕ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ(SOFTWARE)  

1

 

 

2

 

ΤΕ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)  

1

 

 

 

 

 

 

ΔΕ ΔΕ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ  

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΩΝ

(ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ)

 

 

 

 

 

1

 

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

3

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  

2

2

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     192

 

2.   Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες προστίθενται στις οργανικές θέσεις της περίπτωσης I της υποπαραγράφου Β΄ της παραγράφου 1 της αριθ. Δ6Α 1117082ΕΞ2013/23-7-2013 (Β΄ 1779) απόφασής μας, καλύπτονται, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, από το προσωπικό που μεταφέρεται, με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, από το  Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε., από την ίδια ημερομηνία.

3. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε., ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα μειώνονται κατά αντίστοιχο αριθμό και θα ανακαθοριστούν ανά οργανική μονάδα με άλλη απόφασή μας.

 

Άρθρο 3

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στην  Γενική  Γραμματεία  Δημοσίων  Εσόδων  (Γ.Γ.Δ.Ε.)  μεταφέρεται  από  το  Σώμα  Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, το κατωτέρω προσωπικό, το οποίο καλύπτει τις οργανικές θέσεις του άρθρου 2 της παρούσας, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

 

 

 

 

Α

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΚΑΤ ΗΓΟ ΡΙΑ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΓΑΠΗ 407593 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
2 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 348441 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΟΛΩΜΟΝ

 

316026

 

ΔΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

4

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

437079

 

ΔΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

5

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

262261

 

ΔΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

6 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 110189 ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
 

7

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΑΞΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

 

273409

 

ΔΕ

 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

8 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 244624 ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
 

9

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΒΕΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

313940

 

ΔΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

10

ΕΔΕΥΑ

ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ 252817 ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
11 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0110445 ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
 

12

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

444471

 

ΔΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

13 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0258947 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
14 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0380972 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
15

ΕΔΕΥΑ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤ 318691 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
16 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 290387 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

17

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΓΚΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

259051

 

ΔΕ

 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

18 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0263426 ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ

          ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ)
19 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜ 0378067 ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
20 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0110726 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
21 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 300327 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
22 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΦΕΤΖΕΛΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 290700 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
23 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0300541 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
24 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΛΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 316497 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
25

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 364497 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
26 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 403469 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
27

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 108852 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
28 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0165464 ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
29 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0262089 ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
 

30

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

288845

 

ΔΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

31

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 291088 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

32

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

0311126

 

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

33 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ 275818 ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
 

34

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΛΙΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

 

0311696

 

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

35

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΟΥΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 398347 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
36 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΑΝΤ 0164228 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
37 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 387092 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
38

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 149633 ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
39 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 292359 ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
 

40

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

304352

 

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
 

 

41

 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

ΜΠΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

362343

 

 

ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ

42 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 0287219 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
43 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΕΖΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 0341156 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
44 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 366989 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
45 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΟΥΚΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 295097 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

46

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

305136

 

ΔΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

47

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΤΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 322115 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
48

ΕΔΕΥΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛ 247882 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
49

ΕΔΕΥΑ

ΠΑΝΟΥ - ΚΟΥΡΝΟΥΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 311654 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
50 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 258319 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
51 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΠΑΡΩΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 0105577 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
52 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 293548 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
53 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 292672 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
54 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ ΖΩΗ 113902 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
55 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 293092 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
56

ΕΔΕΥΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 312736 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
57 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ 0387167 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
58

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 257782 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
59 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΡΟΥΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 315135 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
60

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 293639 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
61 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 0274547 ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
 

62

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΣΙΩΖΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

 

319137

 

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
63

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΠΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 297242 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
64

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 380691 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
65 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 364869 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
66

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 392688 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

6

 

 

 

 

67

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

400044

 

ΔΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

68

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 340422 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
69

ΕΔΕΥΑ

ΤΑΣΣΟΥ ΕΥΑΓ 304071 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
70 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΑΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 298331 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

71

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΤΖΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

289033

 

ΔΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

72

ΕΔΕΥΑ

ΤΖΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 302034 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

73

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΤΣΕΠΕΛΗ-ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

 

261560

 

ΔΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

74 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝNHΣ 293894 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
75

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΣΙΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 285571 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
76 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 379198 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
77

ΚΡΗΤΗΣ

ΤΣΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 381533 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

78

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΤΥΡΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

310433

 

ΔΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

79

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 300939 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

80

 

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

381962

 

ΔΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

81 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 131250 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
82 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΑΛΔΕΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 274563 ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
83 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ  ΟΛΓΑ 252577 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
84 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 259473 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
85 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0397687 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
86

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΥΣΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 290395 ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

87

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

 

329680

 

ΠΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

 

88

 

 

ΕΔΕΥΘ

 

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

0443937

 

 

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (SOFTWARE)

89

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 261438 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
90 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 291922 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
91 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 284083 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
92 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 355735 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
93

ΕΔΕΥΑ

ΓΚΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 149971 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
94 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΜΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 274704 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
95 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 441717 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
96 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 306498 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
97

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 250852 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
98 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ  ΗΛΙΑΣ 360305 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
99

ΕΔΕΥΑ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓ 250118 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
100 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΩΗ 365254 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
101 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 471938 ΠΕ ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ
 

102

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΚΑΛΠΑΤΣΑΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

402123

 

ΠΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

103 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0099242 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
104 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 0170431 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
105 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 447953 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
106

ΕΔΕΥΑ

ΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓ 366757 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
107 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΖΩΗ 0246298 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
108 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ 0273243 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
109 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓ 0149732 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
110

ΕΔΕΥΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ 349910 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
111 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 400242 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
112 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 282921 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
113 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 397166 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
114

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 258848 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

 

115

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

 

420232

 

ΠΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

116

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

 

405951

 

ΠΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

117

ΕΔΕΥΑ

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 348979 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

118

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

365239

 

ΠΕ

 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

119 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 405456 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
120

ΚΡΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 105981 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
121 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ 0113654 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
122 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓ 0302455 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

123

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

255497

 

ΠΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

124

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

 

334706

 

ΠΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

125 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 441642 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
126

ΕΔΕΥΘ

ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 0354001 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
127

ΕΔΕΥΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝ 406058 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
128 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0147975 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

129

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

419317

 

ΠΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

130 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 283960 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

131

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

322875

 

ΠΕ

 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

132 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 358742 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
133 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΡΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ 463026 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
134

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 351791 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
135

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 283481 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
136

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΔΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 389304 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
137

ΕΔΕΥΘ

ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0397331 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
138 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΚΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0149047 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
139 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 356493 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
140 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 358093 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
141

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 318006 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
142

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 358812 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
143 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΑΥΛΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 350017 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
144

ΕΔΕΥΑ

ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛ 313957 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
145 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΖΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 361345 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
146 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 308064 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
147 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 356204 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

148

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

407742

 

ΠΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

149

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

330134

 

ΠΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

150 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΥΧΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 343244 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
151 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 406264 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
152 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0338392 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
153 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0284471 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
154

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 174946 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

155

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

264846

 

ΠΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

156

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 350470 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
 

157

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΧΑΤΖΗΚΩΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

429001

 

ΠΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

158 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 437020 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
159

ΕΔΕΥΑ

ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 0351650 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
160

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 328799

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ

 

          ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
 

161

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΒΡΑΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

304576

 

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

162 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΒΑΙΟΣ 262998

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
163

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 356410

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
 

164

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

256891

 

ΤΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

165

ΕΔΕΥΘ

ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0294959

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

166

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΚΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

304618

 

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

167

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 352914

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
168 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 393538

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
169 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 254342

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
170 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 298646

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

171

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

389031

 

ΤΕ

 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

172

ΕΔΕΥΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ 251645

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
173

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΩΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 378455

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
 

174

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

 

258301

 

ΤΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

175

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

429431

 

ΤΕ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

176

ΕΔΕΥΑ

ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛ 308734

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

 

 

 

177

 

 

 

 

ΕΔΕΥΘ

 

 

ΜΙΧΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

 

 

0362632

 

 

 

 

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

178

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΠΑΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ 434092

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
 

179

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

304600

 

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

180

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΤΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

312421

 

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

181 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 0249417

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
182 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 439067

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
183

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΣΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 435339

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
184 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΚΟΥΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 328716

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
185 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 353557

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
186 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 445064

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
187 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ 0359307

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
 

188

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΤΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

305219

 

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

189 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 308049

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
190 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΗ 356592

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
191 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 315515

ΥΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
192 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0152264

ΥΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

 

Άρθρο 4

ΠΟΡΟΙ

Στην  Γενική  Γραμματεία  Δημοσίων  Εσόδων  (Γ.Γ.Δ.Ε.)  μεταφέρονται  από  το  Σώμα  Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω αναγκαίοι πόροι, ως εξής:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ  ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

VAN

KEΔΑΚ FORD TRANZIT (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)

KENTΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3

CITROEN ΚΥ  7670 KY  6757

KY  6769

ΕΔΕΥΑ  

 

4

OPEL VECTRA

OPEL VECTRA HYUNDAI ELANTRA SKODA OCTAVIA

ΚΥ  5999

ΚΥ  6000

ΚΥ  6203

ΚΥ 8221

 
ΕΔΕΥΘ

1

FIAT  BRAVA ΚΥ  5946  
ΑΤΤΙΚΗ  

 

 

 

 

 

12

HYUNDAI ELANTRA

HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA ALFA ROMEO SKODA FABIA SKODA FABIA

KY  6196

KY  6197

KY  6198

KY  6199

KY  6200

KY  6201

KY  6202

KY  6282

KY 7985

KY 7970

KY  6754

KY  6774

ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

 

 

 

10

VW GOLF

FIAT BRAVA SEAT CORDOBA RENAULT LAGUNA HYUNDAI  ELANDRA HYUNDAI  ELANDRA HYUNDAI  ELANDRA V.W  GOLF

FORD  MONDEO

ΚΥ 791

ΚΥ 782

ΚΥ 796

KY  8570

KY  8526

KY  8525

KY  8528

KY  8550

KY  8503

 

 

 

 

KY  6777

ΔΥΤ.   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

3

SKODA FABIA

HYUNDAI  ELANDRA

KY  8197

KY  8356

KY  6768
ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗ  

 

 

 

7

FIAT BRAVA

FIAT  STILO NISSAN ALMERA OPEL ASTRA SKODA OCTAVIA SKODA FABIA

ΚΥ  4891

ΚΥ  4938

ΚΥ  4933

ΚΥ  8667

KY 8740

KY  8801

 

 

KY  6756

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

4

SKODA OCTAVIA

SKODA OCTAVIA Β.Μ.W.

ΚΥ  9230

ΚΥ  9233

ΚΥ  9205

 

KY  6776

ΗΠΕΙΡΟΥ  

 

7

FIAT  BRAVA

FIAT  BRAVA FIAT  MAREA NISSAN SUNNY FIAT BRAVA B.M.W

KY  9055

KY  9056

KY  9053

KY  7035

KY  9058

KY  9089

 

 

KY  6727

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

2

OPEL VECTRA

SKODA OCTAVIA

KY  5995

KY 9884

 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

3

FORD FIESTA

FORD MONDEO FIAT MAREA

KY  1794

KY  8462

KY  1800

 
ΔΥΤ.  ΕΛΛΑΔΟΣ  

4

NISSAN ALMERA

FORD FOCUS HYUNDAI  MATRIX

KY  6628

KY 227

KY  6731

 

KY  6755

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

 

 

 

9

NISSAN SUNNY

NISSAN SUNNY NISSAN SUNNY HYUNDAI ELANDRA NISSAN PRIMERA HONDA CIVIC SKODA FABIA SKODA FABIA

KY  1236

KY  1237

KY  1238

KY  7126

KY  9555

KY  9553

KY  8253

KY  8255

 

 

KY  6753

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

4

FIAT BRAVA

NISSAN SUNNY SKODA OCTAVIA SKODA FABIA

KY  8615

KY  9749

KY  9746

KY  9747

 
ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

6

SKODA FABIA

FIAT MAREA NISSAN SUNNY NISSAN SUNNY SUZUKI VITARA TOYOTA COROLLA

KY  8887

KY  1440

KY  1435

KY  1436

KY  8852

KY  8870

 
ΚΡΗΤΗ

3

HYUNDAI  ELANDRA

HYUNDAI  ELANDRA

KY 452

KY 453

KY  6772
ΣΥΝΟΛΟ

82

 

70

12

 

2.  α) Το σκάφος «ΕΡΜΗΣ»: Α/Λ 01
β) Το σκάφος «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ»: Α/Λ 02

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ