Αρ. Πρωτ. 2 / 95230 / 0004

Θέμα: Κατάρτιση και  τήρηση  Μητρώου  Δημοσιονομικών Ελεγκτών και  Ελεγκτών της  Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013), 2) Κατάρτιση και τήρηση  Μητρώου  Εμπειρογνωμόνων (Ν. 4151/2013), 3) Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών  της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του N. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών  παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ Α΄ 267) όπως τροποποιήθηκαν  με το Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103) και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του N. 3492/2006 «Οργάνωση  συστήματος ελέγχου για  τη  διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης  του  Κρατικού Προϋπολογισμού και  των  εκτός του  Κρατικού Προϋπολογισμού  φορέων και άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ Α΄ 210) όπως τροποποιήθηκε με το  Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθμίσεις για  την  τροποποίηση  και τη  βελτίωση  συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών  και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου  Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 103).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα  που κωδικοποιήθηκε με το  άρθρο  πρώτο του  Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός  του Υπουργείου  Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως ισχύει.

6. Τις  διατάξεις του  Π.Δ. 37/1997 «Οργάνωση  –  Αρμοδιότητες της  Γενικής  Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του  Υπουργείου  Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 37), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  διατάκτες» (Α΄ 194).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ48/2012 απόφαση  Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου  Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β’ 2105).

9. Το γεγονός ότι  από τις  διατάξεις της  παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του  κρατικού  προϋπολογισμού ύψους 16.000 € για το τρέχον  οικονομικό έτος και 357.000 € για κάθε επόμενο οικονομικό  έτος. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί, κατά μεν το τρέχον  οικονομικό έτος, από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  (Φορέας 23−140, Κ.Α.Ε. 0871, Κ.Α.Ε. 0711 και Κ.Α.Ε. 0515), κατά  δε  τα  επόμενα  οικονομικά  έτη,  από τις  πιστώσεις  που θα εγγράφονται προς τούτο  στον ανωτέρω προϋπολογισμό καθώς και από το Π.Δ.Ε. [Σ.Α.Ε. 015/8, έργο  2011 ΣΕ 01580025 και Σ.Α.Ε. 051/2].

10. Τις με α.π. 2/87039, 2/87042 και 2/87043/25.9.2013 Βεβαιώσεις  Δέσμευσης  Πίστωσης  της Γ.Δ.Ο.Υ. Τις με α.π. 2/87247, 2/87258 και 2/87264/25.9.2013 εγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης της Γ.Δ.Ο.Υ.,

αποφασίζουμε:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.ΕΛ.

(άρθρο 12 του Ν. 4151/2013)

 

1.  Καταρτίζεται στο  Γενικό  Λογιστήριο του  Κράτους Μητρώο Δημοσιονομικών  Ελεγκτών  και Ελεγκτών  της Ε.Δ.ΕΛ.

2. Το Μητρώο χρησιμοποιείται προκειμένου  να καλύπτονται οι ανάγκες  του ελεγκτικού έργου των Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης και  Ελέγχου  Συγχρηματοδοτούμενων  Προγραμμάτων από την  Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοσιονομικών  Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Το Μητρώο δεν έχει περιορισμό κατώτατου ή ανώτατου αριθμού εγγεγραμμένων.

4. Το Μητρώο  τηρείται στη  Διεύθυνση  Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Στο Μητρώο δύνανται να ενταχθούν μετά από αίτησή τους  υπάλληλοι  του Γενικού  Λογιστηρίου του Κράτους  οι οποίοι πληρούν τα παρακάτω  κριτήρια:

 • α) Είναι  κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  (ΤΕ)
 • β) Έχουν συνολικά πλήρη διετή εμπειρία ως υπηρετούντες  στο  Γενικό  Λογιστήριο του  Κράτους  ή σε οποιαδήποτε  ελεγκτική υπηρεσία  του  Ελληνικού  Δημοσίου. Oι διορισθέντες υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ από τον τελευταίο  διαγωνισμό του  ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/τ.Γ΄/12.1.2012) έχουν δυνατότητα εγγραφής μετά  από αίτησή  τους.
 • γ) Έχουν ποινικό μητρώο μηδέν και δεν τους έχει επιβληθεί καμία πειθαρχική  ποινή, ούτε εκκρεμεί εναντίον τους  πειθαρχική  δίωξη.
 • δ) Έχουν επιτυχή συμμετοχή σε προφορική συνέντευξη. Η συνέντευξη δίδεται σε τριμελή  επιτροπή  η οποία συγκροτείται με απόφαση  Υπουργού Οικονομικών  και απαρτίζεται από:
  • α) Ένα (1) Γενικό  Διευθυντή του Γενικού  Λογιστηρίου του Κράτους
  • β) Ένα (1) Καθηγητή  Ανώτατου  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος ανεξαρτήτως βαθμίδας  εν ενεργεία ή συνταξιούχο γ) Ένα (1)  Μέλος  του  Νομικού Συμβουλίου του  Κράτους εν ενεργεία ή συνταξιούχο,  με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους.

7. Με δεδομένο ότι η αναφορά  που γίνεται στο  εδ. 1 της  παρ. 5 του Ν. 4151/2013 είναι  ενδεικτική, σημειώνονται τα παρακάτω: Τα στοιχεία που αξιολογούνται κατά τη διάρκεια  της συνέντευξης αφορούν κυρίως σε στοιχεία της προσωπικότητας  και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου. Σε ό,τι αφορά  την προσωπικότητα,  τα στοιχεία που κυρίως ενδιαφέρουν είναι  τα εξής:

 • α. Ικανότητα ανάλυσης  καταστάσεων και λήψης αποφάσεων
 • β. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

8. Τυχόν ενστάσεις κατά  απόφασης  της  Τριμελούς Επιτροπής  που διενεργεί την  προφορική  συνέντευξη υποβάλλονται  εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης και εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:

 • α) Ένα (1) Γενικό  Διευθυντή του Γενικού  Λογιστηρίου του Κράτους.
 • β) Ένα (1) Καθηγητή  Ανώτατου  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  εν ενεργεία ή συνταξιούχο.
 • γ) Ένα (1)  Μέλος  του  Νομικού Συμβουλίου  του  Κράτους  εν ενεργεία ή συνταξιούχο με τους  αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους.

Οι Επιτροπές υποστηρίζονται γραμματειακά από υπάλληλο  του  Γενικού  Λογιστηρίου του  Κράτους με τον αναπληρωτή  του.

Κάθε μέλος της επιτροπής ενστάσεων πρέπει να είναι ανώτερο  ή ίσο  σε βαθμό/βαθμίδα από το  αντίστοιχο μέλος  της επιτροπής  που διενεργεί τη συνέντευξη .

Η Επιτροπή που διενεργεί τη  συνέντευξη καταθέτει το  σχετικό πρακτικό  στη  Διεύθυνση  Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

9. Στο Μητρώο δύνανται να ενταχθούν  υπάλληλοι του Γενικού  Λογιστηρίου του  Κράτους  κατά  το  τελευταίο τρίμηνο  κάθε δεύτερου έτους.

10. Η διαδικασία αξιολόγησης των  υποψηφίων  και ένταξης έχει  ως ακολούθως:

 • i.  Κάθε  δεύτερο έτος  από την  1η ημερομηνία δημιουργίας  του Μητρώου, η Διεύθυνση  Προσωπικού στην οποία τηρείται το Μητρώο, το 1ο τριήμερο του Οκτωβρίου απευθύνει  γραπτή  πρόσκληση προς όλους  τους υπαλλήλους  του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  για εκδήλωση  ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών  και Ελεγκτών  της ΕΔΕΛ.
 • ii. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και παραμένει αναρτημένη για δεκαπέντε (15) ημέρες, η δε υποβολή των φακέλων των ενδιαφερομένων θα γίνεται έως 31 Οκτωβρίου.
 • iii.Η διαδικασία ένταξης στο  Μητρώο ολοκληρώνεται υποχρεωτικά έως τις  15 Δεκεμβρίου.
 • iv. Μετά την κατάρτιση του Μητρώου, οι εγγεγραμμέ− νοι σε αυτό υπάλληλοι παραμένουν μέχρι την κατάρτιση νέου  Μητρώου, εκτός  αν συντρέχει λόγος  διαγραφής αυτών.

11.  Οι υπάλληλοι  που εγγράφονται στο  Μητρώο  θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε  διαδικασίες  εκπαίδευσης που θα λαμβάνουν  χώρα ανά τακτά χρονικά  διαστήματα.  Η συνεχής  εκπαίδευση  θα πραγματοποιείται κυρίως μέσω σεμιναρίων τα οποία θα σχεδιάζονται από κοινού από το  Γενικό  Λογιστήριο του  Κράτους  και το Εθνικό Κέντρο  Δημόσιας  Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Τα σεμινάρια  καθώς και οι εκπαιδευόμενοι σε αυτά πιστοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

12. Εγγεγραμμένο μέλος  του  Μητρώου  διαγράφεται, εφόσον  έχει  καταδικαστεί είτε  α) για κακούργημα  είτε β) για έγκλημα  σχετικό  με τα  υπομνήματα  (άρθρα 216 επ. ΠΚ), την απονομή δικαιοσύνης  (άρθρα 224 επ. ΠΚ), την Υπηρεσία (άρθρα 235 επ. ΠΚ), παραβίαση απορρή− των (άρθρα 370 επ. ΠΚ), καθώς και κλοπή, υπεξαίρεση (είτε  κοινή είτε  στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, συκο− φαντική  δυσφήμιση, ή οποιοδήποτε έγκλημα  κατά  της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 επ. ΠΚ). Επίσης από το Μητρώο δύναται  να διαγραφεί οικειοθελώς με αίτησή του εγγεγραμμένο μέλος. Το εγγεγραμμένο μέλος του Μητρώου τίθεται σε αναστολή δικαιώματος διενέργειας ελέγχων  για όσο διάστημα  διαρκεί  δίωξη σε βάρος του  για  τα  ανωτέρω.  Επίσης, λόγο  αναστολής  δικαιώματος  συμμετοχής σε ελεγκτικές ομάδες  συνιστά  η μη επιτυχής  συμμετοχή στις  διαδικασίες εκπαίδευσης. Λόγο  διαγραφής από το  Μητρώο  συνιστά  η επιβολή πειθαρχικής  ποινής.

13. Αρμόδιο όργανο για τον ορισμό των δημοσιονομικών ελεγκτών και ελεγκτών της ΕΔΕΛ στους  δημοσιονομικούς  ελέγχους και τους  ελέγχους της  ΕΔΕΛ είναι, κατά  λόγο αρμοδιότητας, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης  Δημοσιονομικών  Ελέγχων  και  ο Προϊστάμενος  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση, ύστερα  από εισήγηση  της  αρμόδιας για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων  Διεύθυνσης.

14. Κατά  τη διάρκεια  του ίδιου ημερολογιακού έτους δεν επιτρέπεται η συγκρότηση  ελεγκτικής ομάδας  με την ίδια σύνθεση περισσότερες από μία φορές. Οι ελεγκτικές ομάδες πρέπει να συγκροτούνται από διαφορετικά  μέλη του Μητρώου κάθε φορά Εξαίρεση  από την ως άνω υποχρέωση  δύναται  να υπάρξει μόνο κατόπιν απόφασης της ΕΔΕΛ ή της ΕΣΕΛ κατά περίπτωση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας  Διεύθυνσης που διενεργεί τον έλεγχο.

15. Οι εγγεγραμμένοι στο  Μητρώο και μη υπηρετούντες στις Διευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων  Δημοσιονομικών Ελέγχων και Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την  Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα, συμμετέχουν ετησίως κατ’ ανώτατο όριο σε τρεις  (3) ελεγκτικές αποστολές.  Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις  κι εφόσον  αυτό  επιβάλλεται από επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες αξιολογούνται  αιτιολογημένα ως τέτοιες από τους  Γενικούς  Διευθυντές των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων, οι εν λόγω υπάλληλοι δύνανται να συμμετέχουν σε περισσότερους των τριών (3) ελέγχων, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι σε περισσότερους των πέντε (5) ελέγχων  συνολικά.

16. Σε ό,τι αφορά τη διενέργεια ελέγχων εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η εντοπιότητα συνιστά απόλυτο λόγο εξαίρεσης.  Το κριτήριο  εντοπιότητας συνδέεται με την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου και αποδεικνύεται με τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  279 του  «Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων» (Ν. 3463/2006, Α΄ 114). Σε κάθε περίπτωση ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο οφείλει να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια  Διεύθυνση  που διενεργεί τον  έλεγχο τυχόν κώλυμα για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο έλεγχο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (άρθρο 12 του Ν. 4151/2013)

1.  Καταρτίζεται στο  Γενικό  Λογιστήριο του  Κράτους Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.

2. Το Μητρώο χρησιμοποιείται προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες  του ελεγκτικού έργου των Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων τηρείται στη Διεύθυνση Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

4. Το Μητρώο  Εμπειρογνωμόνων  έχει  συγκεκριμένο αριθμό εγγεγραμμένων. Ο αριθμός προσδιορίζεται στις τριακόσιες (300) εγγραφές, οι οποίες κατανέμονται σε όλη την επικράτεια.  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων αναθεωρείται, με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών

5. Δικαίωμα  ένταξης στο  Μητρώο Εμπειρογνωμόνων έχουν φυσικά πρόσωπα, με ποινικό μητρώο μηδέν, λειτουργικά ανεξάρτητα από τους ελεγχόμενους φορείς με διαδικασία που διεξάγεται κάθε τρία έτη και για τέσσερις (4) φορές  συνολικά. Προκειμένου  να εξασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων  από τους ελεγχόμενους φορείς, και να προβλεφθεί τρόπος διασφάλισης αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων  του εμπειρογνώμονα με τον  ελεγχόμενο φορέα,  το  μέλος του Μητρώου κατά  το στάδιο  ορισμού του από το αρμόδιο Όργανο, υποχρεούται να καταθέτει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα  προσόντα:

α) Τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,  σε μία από τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • (Ε1) Νομικής (50 εγγραφές)
 • (Ε2) Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής  (30 εγγραφές)
 • (Ε3) Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων (30 εγγραφές)
 • (Ε4) Οικονομικών Επιστημών (40 εγγραφές)
 • (Ε5) Μηχανικών, (60 εγγραφές, εκ των οποίων Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων ή Αρχιτεκτόνων, τουλάχιστον οι 30 εγγραφές)
 • (Ε6) Γεωτεχνικών (20 εγγραφές) (Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Βιολόγων  κ.λπ.)
 • (Ε7) Θετικών  Επιστημών  και  Επιστημών  Υγείας (20 εγγραφές) (Μαθηματικών, Φυσικών Χημικών, Βιολόγων, Ιατρών, Φαρμακοποιών κ.λπ.)
 • (Ε8) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (20 εγγραφές)
 • (Ε9) Πληροφορικής (30 εγγραφές)
  • αα. Στις ειδικότητες Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής (Ε2), Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Ε3) και Πληροφορικής (Ε9) ποσοστό μέχρι τριάντα  τοις εκατό (30%) των αντίστοιχων θέσεων δύναται να καλυφθεί και από φυσικά πρόσωπα με τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος τεχνολογικής εκπαίδευσης.
  • ββ. Στις ειδικότητες Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής (Ε2), Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε3), Οικονομικών  Επιστημών (Ε4), Στατιστικής και Ασφαλιστικής  Επιστήμης (Ε8) και Πληροφορικής (Ε9) ποσοστό μέχρι  τριάντα τοις  εκατό  (30%) των  αντιστοίχων θέσεων δύναται  να καλυφθεί και  από φυσικά  πρόσωπα με οποιοδήποτε τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τα οποία διαθέτουν α) μεταπτυχιακό δίπλωμα  στο  αντίστοιχο αντικείμενο και τέσσερα (4) έτη εμπειρίας σ’ αυτό μετά την απόκτηση του τίτλου ή β) διδακτορικό δίπλωμα στο αντίστοιχο αντικείμενο και δύο (2) έτη εμπειρίας σ’ αυτό μετά  την απόκτηση  του τίτλου.
  • γγ. Στην  ειδικότητα Μηχανικών  (Ε5), σε  περίπτωση μη κάλυψης τριάντα (30) θέσεων  από Πολιτικούς  Μηχανικούς ή Αγρονόμους  Τοπογράφους  ή Αρχιτέκτονες, καλύπτονται  αυτές από άλλους Μηχανικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
  • δδ. Στην  ειδικότητα Στατιστικής και  Ασφαλιστικής Επιστήμης (Ε8) ποσοστό μέχρι τριάντα  τοις εκατό (30%) των αντιστοίχων θέσεων δύναται  να καλυφθεί και από φυσικά  πρόσωπα με πανεπιστημιακό τίτλο  σπουδών Μαθηματικών.
  • εε. Στις ειδικότητες Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής (Ε2), Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε3), Μηχανικών (Ε5), και Πληροφορικής (Ε9), σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του συνόλου των θέσεων από φυσικά πρόσωπα με τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,  δύναται  το σύνολο  των  κενών  θέσεων  να καλυφθεί από φυσικά πρόσωπα με τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος τεχνολογικής εκπαίδευσης.
 • β) Εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο των ελέγχων:  Ως εμπειρία  νοείται η απασχόληση  με σχέση εργασίας ή σύμβαση  έργου  στο  δημόσιο  ή τον  ιδιωτικό  τομέα  ή άσκηση  επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των ελέγχων, μετά την απόκτηση  του  βασικού  τίτλου σπουδών με τον  οποίο ο υποψήφιος  μετέχει στη  διαδικασία για  την  ένταξή του  στο  μητρώο.  Εναλλακτικά, μπορεί  η εμπειρία να αποδεικνύεται από σχετική  πιστοποίηση  από το ΣΟΕΛ ή αντίστοιχο διεθνή φορέα
 • γ) Γνώση Η/Υ (τουλάχιστον χρήσεως Word, Excel και διαδικτύου). Επιπλέον γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ και βασικών γνώσεων προγραμματισμού συνεκτιμάται.
 • δ) Καλή τουλάχιστον γνώση Αγγλικών  ή Γαλλικών  ή Γερμανικών.

Με δεδομένο ότι  τα  κριτήρια επιλογής  που αναφέρονται στο  εδάφιο 1  της  παρ. 5 του  άρθρου  12  είναι ενδεικτικά, σημειώνονται τα εξής:

Για την επιλογή  των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα  προσόντα  που τυχόν διαθέτουν:

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

α) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών συναφούς ή μη αντικειμένου  με το αντικείμενο των ελέγχων

β) Πιστοποιημένη  επιμόρφωση

Λαμβάνεται επίσης υπόψη το αποτέλεσμα προφορικής συνέντευξης.

6. Για την επιλογή  των υποψηφίων καταρτίζεται πίνα− κας μοριοδότησης  με άριστα τα εκατό (100) μόρια από τα οποία: πενήντα (50) μόρια προκύπτουν από την εκπαίδευ− ση, τριάντα (30) από την εργασιακή εμπειρία  και είκοσι (20) μόρια από την προφορική συνέντευξη  ως κατωτέρω:

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

50

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

25

  Διδακτορικό δίπλωμα συναφές  με το αντικείμενο

Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές  με το αντικείμενο

Μεταπτυχιακός τίτλος τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης συναφής με το αντικείμενο

Μεταπτυχιακός τίτλος τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης μη συναφής με το αντικείμενο

25

10

15

5

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

25

  Βαθμός πτυχίου  x 2,5 (στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο δεκαδικό) Βαθμός δεύτερου πτυχίου

25

10

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

14

  ΠΡΩΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ− ΓΑΛΛΙΚΑ −ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

Άριστη  γνώση (Γ2/C2, CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανε− πιστημίου CAMBRIDGE, DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SOR− BONNE II) KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig− Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe κ.λπ.)

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1, CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστη− μίου του CAMBRIDGE. CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I), GOETHE – ZERTIFIKAT  C1 του Ινστιτούτου Goethe κ.λπ.)

Καλή γνώση (B2, FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του  Πανεπιστημίου  CAM− BRIDGE. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE, GOETHE – ZERTIFIKAT B2 κ.λπ.) ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οποιαδήποτε  γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Καλή γνώση Τα ανωτέρω  πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναφέρονται ενδεικτικά και σε κάθε  περίπτωση  λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που ορίζει  σχετικά το ΑΣΕΠ για την απόδειξη της γλωσσομάθειας.

 

 

12

 

 

10

 

 

8

 

 

 

2

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ

5

  α) επεξεργασίας κειμένων  ή β) υπολογιστικών  φύλλων ή γ) υπηρεσιών διαδικτύου ή δ) χειρισμού  σχετικών  με το  αντικείμενο προγραμμάτων Η/Υ ή ε) βασικών γνώ− σεων προγραμματισμού.

Ειδικότερα,  λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που ορίζει  το ΑΣΕΠ για την απόδει−

ξη επιπέδου γνώσης χειρισμού  Η/Υ.

 
4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

5

  100 ωρών ή πλέον  
5 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

30

  1 έτος

2 ή 3 έτη

4 ή 5 έτη

6 ή πλέον έτη

18

22

26

30

6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20

  Γενική μόρφωση

5

  Εξειδικευμένες γνώσεις  επί του αντικειμένου

5

  Προσωπικότητα στο σύνολό της

5

  Επικοινωνιακές  Δεξιότητες

5

  ΣΥΝΟΛΟ

100

 

 

 

 

Σε περίπτωση  ισοβαθμίας εντάσσονται όλοι  οι ισοβαθμούντες  υποψήφιοι.

8. Διαδικασία σύστασης του Μητρώου είναι η ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, ως εξής:

Κάθε τρία  (3) έτη, η Διεύθυνση  Προσωπικού του  Γενικού  Λογιστηρίου του  Κράτους,  το  1ο τριήμερο του Σεπτεμβρίου αναρτά  πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΓΛΚ, η οποία  δημοσιεύεται και  στον  ημερήσιο τύπο και  απευθύνεται σε  ιδιώτες, αλλά  και  σε  δημοσίους υπαλλήλους  (περιλαμβανομένων και  των  ΙΔΑΧ) εκτός ΓΛΚ, για εκδήλωση ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.

Η πρόσκληση  παραμένει  αναρτημένη για  δεκαπέντε (15) ημέρες,  η δε υποβολή των φακέλων  των ενδιαφερομένων θα γίνεται έως 30 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία ένταξης στο  Μητρώο  ολοκληρώνεται υποχρεωτικά έως τις  15 Δεκεμβρίου κάθε τρίτου (3ου) έτους.

9. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτούνται επιτροπές  διενέργειας συνέντευξης και ενστάσεων ως κατωτέρω:

Εντός του μηνός Σεπτεμβρίου συγκροτείται με απόφαση  του  Υπουργού Οικονομικών  τριμελής  Επιτροπή Διενέργειας Συνέντευξης των  υποψηφίων, καθώς  και τριμελής Επιτροπή Εκδίκασης  Ενστάσεων.

Η κάθε μία εξ αυτών απαρτίζεται από:

 • α) Ένα (1) Γενικό  Διευθυντή του Γενικού  Λογιστηρίου του Κράτους
 • β) Ένα (1) Καθηγητή  Ανώτατου  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  εν ενεργεία ή συνταξιούχο
 • γ) Ένα (1) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εν ενεργεία ή συνταξιούχο, με τους  αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους.

Οι Επιτροπές υποστηρίζονται γραμματειακά από υπάλληλο  του  Γενικού  Λογιστηρίου του  Κράτους,  καθώς και τον αναπληρωτή  του.

Κάθε μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων πρέπει να είναι ανώτερο ή ίσο σε βαθμό/βαθμίδα από/με το αντίστοιχο μέλος  της Επιτροπής που διενεργεί τη συνέντευξη.

Τυχόν ενστάσεις κατά  της  απόφασης της  Τριμελούς Επιτροπής  που διενεργεί την  προφορική  συνέντευξη υποβάλλονται εντός  μηνός από την  έκδοση  της  απόφασης  και εξετάζονται από την τριμελή  Επιτροπή Ενστάσεων.

Η Επιτροπή  Διενέργειας  Συνέντευξης συνεδριάζει εντός του μηνός Νοεμβρίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η Επιτροπή που διενεργεί τη  συνέντευξη καταθέτει το  σχετικό πρακτικό  στη  Διεύθυνση  Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

10. Η ένταξη  στο  Μητρώο Εμπειρογνωμόνων  διενεργείται με απόφαση του Υπ. Οικονομικών μετά  την υποβολή του  οριστικού πίνακα  των επιλεγέντων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Συνέντευξης στη Διεύθυνση  Προσωπικού του Γ.Λ.Κράτους. Προηγείται η μοριοδότηση  των υποψηφίων από την ανωτέρω Δ/νση, η οποία διαβιβάζει στην Επιτροπή Διενέργειας Συνέντευξης προσωρινό πίνακα επιτυχόντων με βάση τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τις  αιτήσεις υποψηφιότητας.

Οι επιλεγέντες υποχρεούνται  να συμμετέχουν σε διαδικασίες  εκπαίδευσης, μέσω σεμιναρίων που διενεργούνται είτε  από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είτε  από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα εν λόγω σεμινάρια θα βεβαιώνονται από τριμελή Επιτροπή  που θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού και θα απαρτίζεται από έναν Καθηγητή (ανεξαρτήτως βαθμίδας) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  εν ενεργεία ή συνταξιούχο, ένα  στέλεχος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ένα Γενικό Διευθυντή του Γ.Λ.Κ. Οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν σχετική  βεβαίωση είτε  από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είτε  από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

11. Η διάρκεια  ισχύος του Μητρώου ορίζεται στα τρία (3) έτη.

12.  Την 1η Σεπτεμβρίου κάθε  τρίτου (3ου) έτους  το Μητρώο  ανανεώνεται μετά  από ανοικτή πρόσκληση. Ο αριθμός  των θέσεων  και η κατανομή  των ειδικοτήτων που θα αφορά  η ανανέωση αποφασίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά  από εισήγηση  της  Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου  (Ε.Δ.ΕΛ.) και της Επιτροπής Συντονισμού  Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.).

13. Εγγεγραμμένο μέλος  του  Μητρώου  διαγράφεται, εφόσον  έχει  καταδικαστεί είτε  α) για κακούργημα  είτε β) για έγκλημα σχετικό με τα υπομνήματα (άρθρα 216 επ. ΠΚ), την απονομή δικαιοσύνης  (άρθρα 224 επ. ΠΚ), την Υπηρεσία (άρθρα 235 επ. ΠΚ) ή παραβίαση απορρήτων (άρθρα 370 επ. ΠΚ), καθώς και για  κλοπή, υπεξαίρεση (είτε  κοινή είτε  στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, συκοφαντική  δυσφήμιση, ή οποιοδήποτε έγκλημα  κατά  της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 επ. ΠΚ). Το εγγεγραμμένο μέλος του Μητρώου τίθεται σε αναστολή δικαιώματος  διενέργειας ελέγχων  για όσο διάστημα  διαρκεί δίωξη  σε  βάρος  του  για  τα  ανωτέρω,  καθώς  επίσης και για όσο διάστημα  απέχει  από την παρακολούθηση οργανωθέντος σεμιναρίου, του οποίου η παρακολούθηση είναι  υποχρεωτική.  Επίσης, λόγους  διαγραφής από το  Μητρώο  συνιστούν  η επιβολή  πειθαρχικής ποινής, εφόσον  πρόκειται για  δημόσιο  υπάλληλο,  καθώς  και η υποβολή οικειοθελώς αίτησης διαγραφής εκ μέρους του ιδίου του ενδιαφερομένου. Λόγο αναστολής δικαιώματος  συμμετοχής σε ελεγκτικές ομάδες  συνιστά  η μη επιτυχής  συμμετοχή στις  διαδικασίες εκπαίδευσης. Κατά  το  μήνα Ιανουάριο  κάθε  έτους  ο εμπειρογνώμονας − ιδιώτης  προσκομίζει  στη Διεύθυνση  Προσωπικού, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου μηδέν και ο εμπειρογνώμονας Δημόσιος Υπάλληλος πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

14. Η αποζημίωση των Ιδιωτών Εμπειρογνωμόνων για τη  συμμετοχή τους  στους  διενεργούμενους ελέγχους ορίζεται στα  πενήντα  (50) ευρώ ανά  ημέρα  ελέγχου, κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  δεύτερο εδάφιο  της  παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. Πέραν της ημερήσιας αποζημίωσης,  καλύπτονται επιπλέον  οι  δαπάνες  μετακίνησης και  διανυκτέρευσης κατά  τη  διάρκεια των ελέγχων, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 2685/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3833/2010  (ΦΕΚ Α 40).

15. Οι εγγεγραμμένοι στο  Μητρώο εμπειρογνώμονες συμμετέχουν ετησίως κατ’  ανώτατο όριο  σε τρεις (3) ελεγκτικές αποστολές.  Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κι εφόσον  αυτό επιβάλλεται από επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες,  οι οποίες  αξιολογούνται αιτιολογημένα ως τέτοιες από τους Γενικούς Διευθυντές των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων, οι εν λόγω εμπειρογνώμονες δύνανται να συμμετέχουν σε περισσότερους των τριών (3) ελέγχων, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι σε περισσότερους  των πέντε (5) ελέγχων  συνολικά.

16. Κατά τον ορισμό μέλους του Μητρώου εμπειρογνωμόνων  ως μέλους ελεγκτικής ομάδας λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά η λειτουργική ανεξαρτησία του από τον ελεγχόμενο φορέα.

17.  Ο αριθμός  των  επιλεγόμενων στην  πρώτη ανοικτή  πρόσκληση  προσδιορίζεται, κατά  τα  οριζόμενα  στην παράγραφο  4, στους  τριακόσιους (300) και κατανέμεται σε όλη την επικράτεια. Με βάση αφενός  την αρχή της αναλογικής ισότητας κι αφετέρου ανάλογα  με τις  γεωγραφικές περιοχές  όπου εντοπίζεται κατά  τον  παρόντα χρόνο  περισσότερη ελεγκτική δραστηριότητα, οι εγγραφές που προβλέπονται ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση ορίζονται με βάση τον παρακάτω  πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

72

  (1) Νομικής

 

(2) Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

 

(3) Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

(4) Οικονομικών Επιστημών

 

(5) Μηχανικών

 

(εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι  ή Αρχιτέκτονες τουλάχιστον) (6) Γεωτεχνικών

(7) Θετικών  Επιστημών και Επιστημών Υγείας

 

(8) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

 

(9) Πληροφορικής

10

7

7

9

14

(6)

7

5

5

8

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ–ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

41

  (1) Νομικής

 

(2) Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

 

(3) Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

(4) Οικονομικών Επιστημών

 

(5) Μηχανικών

 

(εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι  ή Αρχιτέκτονες τουλάχιστον) (6) Γεωτεχνικών

(7) Θετικών  Επιστημών και Επιστημών Υγείας

 

(8) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

 

(9) Πληροφορικής

7

4

4

6

8

(3)

2

3

3

4

3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

32

  (1) Νομικής

 

(2) Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

 

(3) Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

(4) Οικονομικών Επιστημών

 

(5) Μηχανικών

 

(εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι  ή Αρχιτέκτονες τουλάχιστον) (6) Γεωτεχνικών

(7) Θετικών  Επιστημών και Επιστημών Υγείας

 

(8) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

 

(9) Πληροφορικής

6

3

3

4

7

(3)

2

2

2

4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

41

  (1) Νομικής

 

(2) Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

 

(3) Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

(4) Οικονομικών Επιστημών

 

(5) Μηχανικών

 

(εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι  ή Αρχιτέκτονες τουλάχιστον) (6) Γεωτεχνικών

(7) Θετικών  Επιστημών και Επιστημών Υγείας

 

(8) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

 

(9) Πληροφορικής

7

4

4

6

8

(3)

2

3

3

4

5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

50

  (1) Νομικής

 

(2) Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

 

(3) Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

(4) Οικονομικών Επιστημών

 

(5) Μηχανικών

 

(εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι  ή Αρχιτέκτονες τουλάχιστον) (6) Γεωτεχνικών

(7) Θετικών  Επιστημών και Επιστημών Υγείας

 

(8) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

 

(9) Πληροφορικής

8

6

6

7

9

(4)

3

3

3

5

6. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

32

  (1) Νομικής

 

(2) Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

 

(3) Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

(4) Οικονομικών Επιστημών

 

(5) Μηχανικών

 

(εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι  ή Αρχιτέκτονες τουλάχιστον) (6) Γεωτεχνικών

(7) Θετικών  Επιστημών και Επιστημών Υγείας (8) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (9) Πληροφορικής

6

3

3

4

7

(3)

2

2

2

3

7. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

32

  (1) Νομικής

 

(2) Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

 

(3) Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

(4) Οικονομικών Επιστημών

 

(5) Μηχανικών

6

3

3

4

  (εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι  ή Αρχιτέκτονες τουλάχιστον) (6) Γεωτεχνικών

(7) Θετικών  Επιστημών και Επιστημών Υγείας (8) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (9) Πληροφορικής

(3)

2

2

2

3

 

 

18. Σε ό,τι αφορά  τη  διενέργεια ελέγχων εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης,  η εντοπιότητα συνιστά  απόλυτο λόγο εξαίρεσης.  Το κριτήριο  εντοπιότητας συνδέεται με την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου και αποδεικνύεται με τη βεβαίωση  μόνιμης κατοικίας, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν.3463/2006, Α΄ 114). Σε κάθε περίπτωση ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο οφείλει να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Διεύθυνση που διενεργεί τον έλεγχο  τυχόν κώλυμα για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο έλεγχο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΘΗΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕ− ΓΚΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.ΕΛ.

(άρθρο 11 του Ν. 4151/2013)

1.  Η θητεία του Δημοσιονομικού Ελεγκτή  και Ελεγκτή της Ε.Δ.ΕΛ. στους ελεγκτικούς φορείς  του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με εξαίρεση τους υπηρετούντες  σε Υ.Δ.Ε., δεν δύναται  να υπερβεί συνολικά τη δωδεκαετία.

2. Η εξαίρεση των  Υ.Δ.Ε. αποβλέπει  σε  δύο κυρίως στόχους: α) αφενός στην κάλυψη της απόλυτης ανάγκης να μην υποστελεχωθούν οι Υ.Δ.Ε. κυρίως στην Περιφέρεια και β) αφετέρου στην αναβάθμιση των Υ.Δ.Ε., αφού οι Υ.Δ.Ε. μεσοπρόθεσμα ή ακόμη  και  βραχυπρόθεσμα δύνανται να ενισχυθούν από έμπειρους ελεγκτές με τεχνογνωσία, των οποίων η θητεία στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών  Ελέγχων ή /και στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και  Ελέγχου  Συγχρηματοδοτούμενων Προ− γραμμάτων από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση έχει  υπερβεί συνολικά  τη δωδεκαετία κι ως εκ τούτου  οι συγκεκριμένοι ελεγκτές θα πρέπει να μετακινηθούν.

3. Η δια της θητείας εφαρμοζόμενη  εναλλαγή  προσωπικού αφορά όλους τους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές και Ελεγκτές της Ε.Δ.ΕΛ. με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4151/2013, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται οι κατηγορίες υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ (π.χ. ΠΕ Γεωτεχνικών,  ΠΕ Μηχανικών κ.λπ.), για  τις οποίες δεν προβλέπονται  θέσεις  υπαλλήλων, προϊσταμένων Tμημάτων  και προϊσταμένων  Διευθύνσεων  στις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέχρις  ότου αυτές  προβλεφθούν.

4. Η παρούσα Υπουργική απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα  της Κυβέρνησης. Από τη δημοσίευση της  παρούσας  Υπουργικής  απόφασης  οι διατάξεις των άρθρων 11  και 12 του Ν. 4151/2013 εφαρμόζονται  στο σύνολό τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ