Αρ. Πρωτ. Δ18Α 5038263

Θέμα: Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α΄), όπως ισχύει.

2) Τις  διατάξεις της  παραγράφου 1  του  άρθρου  16 του  ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄), όπως έχουν  τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ.697/35/1990 (ΦΕΚ 190/ Β΄) Α.Υ.Ο. όπως κυρώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1884/90 (ΦΕΚ 190/Β΄) και ισχύει.

4) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α΄), όπως ισχύουν.

5) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688/4− 5−2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών  και Εργασίας και Κοινωνικής  Ασφάλισης «Ενιαίος Πίνακας  Προσδιορισμού Ποσοστού  Αναπηρίας» (ΦΕΚ 1506/Β΄).

6) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής  Γραμματείας Αιγαίου  και Νησιωτικής  Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄), καθώς και το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων  των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄) και του άρθρου 4 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄), όπως ισχύει.

7) Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄) «Μετα− φορά της Γενικής  Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο  Υπουργείο  Εργασίας»  και  του  Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102/Α΄) «Οργανισμός  της  Γενικής  Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

9) Τις διατάξεις του  Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141)  «Διορισμός  Υπουργών, Αναπληρωτών  Υπουργών και  Υφυπουργών».

10) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/Β΄).

11) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−1−2013 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον  Γενικό  Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου  Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β΄).

12) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται  δαπάνη σε βάρος  του  κρατικού  προϋπολογισμού, δεδομένου  ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Απόφαση έχει  εφαρμογή για την ιατρική εξέταση από τα ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες, για τα οποία έχει εκδοθεί Γνωμάτευση  Πιστοποίησης  Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α., προκειμένου  να πιστοποιηθεί η υπαγωγή  τους  στις  διατάξεις της  παραγράφου 1  του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύει, για τη χορήγηση από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Οικονομικών απαλλαγής:

α) από το τέλος  ταξινόμησης  επιβατικών αυτοκινήτων και

β) από τα τέλη  κυκλοφορίας.

 

Άρθρο 2

Διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση  των απαλλαγών.

1. Η ιατρική  εξέταση των ενδιαφερομένων ατόμων με αναπηρίες,  προκειμένου  να αιτηθούν  κατά  περίπτωση την  απαλλαγή  από το  τέλος ταξινόμησης και από τα τέλη  κυκλοφορίας γίνεται από τα ΚΕ.Π.Α.

2. Η παραπομπή  των  ενδιαφερομένων στα  ΚΕ.Π.Α. γίνεται είτε από ιδιώτη/ες ιατρό/ούς είτε από ιατρό/ ούς του  ΕΟΠΠΥ, με βάση τα  έντυπα  παραπομπής των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αντίστοιχα της παρούσας.

3. Η εκάστοτε αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. με βάση το  υποβληθέν  σε αυτή  έντυπο  παραπομπής του  Παραρτήματος Ι προβαίνει στην  αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερομένου, λαμβάνοντας υπόψη της όλες  τις  προϋποθέσεις  και τα  κριτήρια  που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ για την αντιστοίχιση των παθήσεων της  παραγράφου  1  του  άρθρου  16 του  ν. 1798/88 με τις  παθήσεις  και τα  ποσοστά  αναπηρίας του  Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού  Ποσοστού  Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).

4. Η ανωτέρω αρμόδια επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. αποφαίνεται για την υπαγωγή του ενδιαφερομένου σε μια από τις κατηγορίες παθήσεων της  παραγράφου  1  του άρθρου

16 του ν. 1798/88 με την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης  με βάση το υπόδειγμα  του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 3

Έλεγχος των αποφάσεων  του ΚΕΠΑ από τις  υπηρεσίες  του Υπουργείου  Οικονομικών

Οι αρμόδιες για  τη  χορήγηση των  απαλλαγών  του άρθρου 1 υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ελέγχουν  τις  γνωματεύσεις των  ΚΕ.Π.Α., μέσω ανάκτησης αυτών απευθείας από το μηχανογραφικό σύστημα ΟΠΣ− ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μετά  την οριστικοποίησή τους.

Άρθρο 4

Τελικές  διατάξεις

1.  Η υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ.15/1078/20−6−1990 κοινή απόφαση των  Υπουργών Οικονομικών,  Υγείας,  Πρόνοιας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ιατρική εξέταση ατόμων  με ειδικές ανάγκες  για ατελή  εισαγωγή  επιβατικού  αυτοκινήτου» (ΦΕΚ 381/Β΄), καταργείται.

2. Η παρούσα  απόφαση  ισχύει  από την  ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

doc1

doc2doc3