.

ΠΟΛ.1085/14.6.2010
Καθορισμός εντύπων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (στο εξής Συμφωνία) [ν.3363/2005 (ΦΕΚ Α'159)].

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Στις 16 Οκτωβρίου 2001, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί με την Ελβετική Συνομοσπονδία μία προσήκουσα Συμφωνία, προκειμένου να εξασφαλισθεί η θέσπιση από την Ελβετική Συνομοσπονδία μέτρων ισοδύναμων με τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται στην Κοινότητα στο πλαίσιο της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου[1], έτσι ώστε να διασφαλισθεί η πραγματική φορολόγηση του εισοδήματος των τόκων από αποταμιεύσεις.

Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε να περιληφθούν στη Συμφωνία μέτρα ισοδύναμα με τα καθεστώτα που προβλέπονται με την Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου[2] σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών, καθώς και με την Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου[3] για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 (μερίσματα) και 2 (τόκοι/δικαιώματα) του άρθρου 15 της Συμφωνίας, καθορίζονται τα έντυπα που απαιτείται να χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και όχι από τα φυσικά πρόσωπα, ως ακολούθως:

Ι) Ως προς τα μερίσματα (παρ. 1, άρθρο 15)
1. Μητρική εταιρεία, κάτοικος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, εισπράττει μερίσματα από θυγατρική της εταιρεία, κάτοικο Ελλάδας.
α) Εφόσον η αλλοδαπή εταιρεία επικαλείται την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 15 της Συμφωνίας, οφείλει να υποβάλει τη συνημμένη “ΑΙΤΗΣΗ-CLAIM” για την εφαρμογή της εν λόγω Συμφωνίας (βλ. Παράρτημα 1).
Τo ως άνω έντυπο συμπληρώνεται εις διπλούν από τον αλλοδαπό δικαιούχο (πεδία Ι έως και IV), για το εισόδημα που θα αποκτήσει στην Ελληνική επικράτεια (ή από το νόμιμο αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα). Κατόπιν, κάθε αντίγραφο πρέπει να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (πεδίο V) και στη συνέχεια το πρώτο αντίγραφο πρέπει να αποσταλεί στον υπόχρεο προς παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα[4], ο οποίος υποχρεούται να προωθήσει το έντυπο στην καθ΄ ύλην αρμόδια ελληνική φορολογική αρχή (Δ.Ο.Υ.).
Επισημαίνεται ότι, εφόσον πιστοποιηθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 15, στα μερίσματα που καταβάλλονται από θυγατρική εταιρεία, κάτοικο Ελλάδας, σε μητρική εταιρεία, κάτοικο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα.
β) Εάν στο εισόδημα (μερίσματα) του αλλοδαπού δικαιούχου έχει παρακρατηθεί φόρος στην Ελλάδα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 15, τότε η αλλοδαπή εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει τη συνημμένη “ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ-CLAIM FOR REFUND” (βλ. Παράρτημα 2), ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. α) της παρ. 1 του Κεφ. Ι του παρόντος.

2. Μητρική εταιρεία, κάτοικος Ελλάδας, εισπράττει μερίσματα από θυγατρική της εταιρεία, κάτοικο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.
Σε αυτήν την περίπτωση, η ημεδαπή εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, συγκεκριμένο έντυπο των ελβετικών φορολογικών αρχών, το οποίο η Υπηρεσία μας θα υπογράφει και θα σφραγίζει, προκειμένου να πιστοποιείται η πλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.
Τονίζεται ότι, η πιστοποίηση των ως άνω προϋποθέσεων θα πραγματοποιείται βάσει στοιχείων, τα οποία θα παρέχονται από την αρμόδια για τη Φορολογία Εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του ενδιαφερόμενου προσώπου. Συνεπώς, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. οφείλουν, κατόπιν αίτησης (βλ. Παράρτημα 3), να βεβαιώνουν τα στοιχεία που αναγράφονται στο Παράρτημα 4
Στη συνέχεια, η ανωτέρω βεβαίωση της καθ΄ ύλην αρμόδιας Δ.Ο.Υ., καθώς και το έντυπο των αλλοδαπών φορολογικών αρχών, θα υποβάλλονται  στην Υπηρεσία μας και  θα πρέπει να συνοδεύονται από μια αίτηση, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 5

ΙΙ) Ως προς τους τόκους και τα δικαιώματα (παρ. 2, άρθρο 15)

1. Συνδεδεμένη εταιρεία, κάτοικος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ή μόνιμη εγκατάσταση ευρισκόμενη στην Ελβετική Συνομοσπονδία συνδεδεμένης εταιρείας που εδρεύει σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., αποκτά εισόδημα (τόκοι/δικαιώματα) από πηγές Ελλάδας.
α) Εφόσον ο αλλοδαπός δικαιούχος επικαλείται την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 της Συμφωνίας, οφείλει να υποβάλει τη συνημμένη “ΑΙΤΗΣΗ-CLAIM” της Συμφωνίας (βλ. Παράρτημα 6), ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. α) της παρ. 1 του Κεφ. Ι του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον πιστοποιηθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 15, στους τόκους και στα δικαιώματα που καταβάλλονται σε συνδεδεμένη εταιρεία της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ή σε μόνιμη εγκατάσταση ευρισκόμενη στην Ελβετική Συνομοσπονδία συνδεδεμένης εταιρείας που εδρεύει σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα.
Κατ΄ εξαίρεση,
κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου οκτώ (8) ετών, η οποία άρχισε από την 1η Ιουλίου 2005, κατά την καταβολή των ως άνω τόκων/δικαιωμάτων, ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) κατά τα πρώτα τέσσερα έτη και πέντε τοις εκατό (5%) κατά τα επόμενα τέσσερα έτη, εκτός αν από την υφιστάμενη Σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Ελβετικής Συνομοσπονδίας [ν.1502/1984 (ΦΕΚ Α΄ 192)] προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση.
β) Εάν
στο εισόδημα (τόκοι/δικαιώματα) του αλλοδαπού δικαιούχου έχει παρακρατηθεί φόρος στην Ελλάδα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15, τότε προκειμένου να επιστραφεί στο συγκεκριμένο δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό του φόρου, αυτός οφείλει να υποβάλει τη συνημμένη “ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ-CLAIM FOR REFUND” (βλ. Παράρτημα 7), ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην στην περ. α) της παρ. 1 του Κεφ. Ι του παρόντος.

2. Ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας που εδρεύει σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., αποκτά εισόδημα (τόκοι/δικαιώματα)από πηγές Ελβετίας.

Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 2 του Κεφ. Ι του παρόντος.
Σας γνωρίζουμε, τέλος, ότι τα συνημμένα έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στη Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, σε κάθε τοπική φορολογική αρχή (Δ.Ο.Υ.), καθώς, επίσης, και στο διαδίκτυο και ειδικότερα στην ιστοσελίδα: www.gsis.gr/ddos.

[1]Ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με το ν.3312/2005 (ΦΕΚ Α΄ 35).

[2]Ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με το ν.2578/1998 (ΦΕΚ Α΄ 30), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

[3]Ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με το ν.3312/2005 (ΦΕΚ Α΄ 35).

[4]Σημειώνεται ότι, ο υπόχρεος προς παρακράτηση φόρου ορίζεται από τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας. Π.χ. στην περίπτωση διανομής μερισμάτων ενδεχομένως να είναι η ημεδαπή ανώνυμη θυγατρική εταιρεία που τα καταβάλλει, ενώ στην περίπτωση καταβολής τόκων/δικαιωμάτων η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή η μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα συνδεδεμένης εταιρείας που εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λογίζεται ως οφειλέτης των τόκων/δικαιωμάτων.