Αρ. Πρωτ. ΔΕΦΚΓ 5038982 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΓ 5034741 ΕΞ 2013/24-9-2013 Α.Υ.Ο.

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΓ 5034741 ΕΞ 2013/24-9-2013 Α.Τ.Ο.,  η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 2569 /11-10-13 και με την οποία τροποποιείται η  υπ' αριθμ. Φ. 639 /447 /14-08-2002  Α.Υ.Ο.  (ΦΕΚ. 1109/Β)  «Σύσταση   και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών».

Με   σκοπό τη διευκόλυνση κυρίως του εξαγωγικού εμπορίου των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του οίνου και με δεδομένο ότι τα κρασιά, υπαγόμενα στο άρθρο 90 του ν.2960/01 καθώς και τα ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, υπαγόμενα στο άρθρο 92 του ν.2960/01, υπόκεινται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  91 και 93 του προαναφερόμενου νόμου σε  μηδενικό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης,  με τη κοινοποιούμενη Απόφαση προστίθεται στο άρθρο 4 της Φ.639/447/14-08-2002 Α.Υ.Ο. νέα παράγραφος 4, με τις διατάξεις της οποίας,  επιτρέπεται η θέση σε  καθεστώς  φορολογικής  αποθήκης κρασιών  (χύμα προς εμφιάλωση  ή αποθήκευση, εμφιαλωμένων  προς εμπορία, εξαγωγή κλπ, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται  από  τις ισύουσες  διατάξεις),  τα  οποία  παράγονται  ή  κατέχονται  εκτός καθεστώτος αναστολής  ή προέρχονται από μικρούς οινοπαραγωγούς,  υπαγομένων στο άρθρο 71 του ν.2960/01  ανεξαρτήτως προέλευσης (εγχώρια, προερχόμενα από άλλα Κράτη – Μέλη).

Η είσοδος των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη θα πραγματοποιείται με βάση το προβλεπόμενο κατά περίπτωση εμπορικό ή συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς ή άλλο ανάλογο έγγραφο για τή  λογιστική παρακολούθηση (τιμολόγιο,  Δελτίο  αποστολής,   συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων κλπ), η δε χρέωση  της φορολογικής αποθήκης στο Π.Σ.Τ. θα γίνεται με Αίτηση επανεισαγωγής, στην οποία θα συμπληρώνεται ο αριθμός της φορολογικής αποθήκης, το συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς, ο κωδικός του προϊόντος και η ποσότητα αυτού.

Επισημαίνεται  ότι η παράδοση  των ανωτέρω  αγαθών που τίθενται σε φορολογική αποθήκη απαλλάσσονται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2859/00 ενώ κατά την  έξοδο των αγαθών από το ανασταλτικό καθεστώς για ανάλωση στο εσωτερικό της  χώρας καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ κατά τα προβλεπόμενα (άρθρο  109 ν.2859/00, Δ.758/397/2002 ΑΥΟ κλπ).

Η  ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (11-10-2013).

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο Τμηματάρχης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ