Αρ. Πρωτ. E85 / 156

ΘΕΜΑ :   «Δραστηριοποίηση και Βελτίωση της Απόδοσης των Υπηρεσιών Εσόδων–Στόχευση Ελέγχου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων - Εφαρμογή Λογισμικού Risk Analysis Εσόδων. »

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θεωρεί τη παρούσα συγκυρία ως την κρισιμότερη για την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στη διατήρηση και ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος.

Βασική συνιστώσα της προσπάθειας αυτής είναι η αύξηση των Εσόδων, τόσο στο επίπεδο καταβολής τρεχουσών εισφορών όσο και σε αυτό της είσπραξης ληξιπρόθεσμων.

Με το παρόν Γενικό Έγγραφο παρέχονται οδηγίες για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των ελεγκτικών δράσεων των Υποκαταστημάτων και περιγράφεται σε βασικές αναφορές το νέο «Σχέδιο Βελτίωσης Στόχευσης Ελέγχου Εργοδοτών ».

 

Β. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Από τα Μηνιαία Στατιστικά Δελτία Υποκαταστημάτων – Παραρτημάτων καθώς και από αναφορές του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνεται ότι η επιτόπια ελεγκτική δράση των Υπηρεσιών Εσόδων δεν χαρακτηρίζεται απλώς ως κατώτερη της κατ’ ελάχιστα αναμενόμενης –  λαμβανομένων  υπόψη  των  συνθηκών  που  δημιουργήθηκαν  από  την μείωση  του  προσωπικού  λόγω  συνταξιοδοτήσεων,  την  επέκταση  των

ασφαλιστικών ορίων των Υποκαταστημάτων κ.τ.λ. – αλλά για σημαντικό αριθμό μονάδων μας και ειδικά ασφαλιστικών περιοχών που περιλαμβάνουν μεγάλο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων, έχει αναχθεί σε υποτυπώδη.

Τονίζεται για ακόμα μια φορά η σπουδαιότητα της επιτόπιας παρουσίας των ελεγκτικών οργάνων στους χώρους απασχόλησης καθώς είναι δεδομένη η επίδραση της παρουσίας αυτής στην συμπεριφορά, όχι μόνο του εργοδότη και του απασχολούμενου στις αντίστοιχες ασφαλιστικές υποχρεώσεις   τους,   αλλά   κυρίως   στην   καταβολή   των   τρεχουσών ασφαλιστικών  εισφορών  που  επηρεάζεται  ευθέως  από  την  επιτόπια ελεγκτική δράση.

Εξάλλου από  την  σύγκριση των  δηλωθεισών και  των  πράγματι καταβληθεισών εισφορών, αποδεικνύεται ότι  ένας  σημαντικός αριθμός εργοδοτών  δεν  καταβάλλει  εντός  των  προβλεπομένων  προθεσμιών  τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

Η απόκλιση αυτή σε συνδυασμό με τη μείωση των διενεργούμενων ελέγχων,   δημιουργεί   προβλήματα   στην   διαχείριση   των   οικονομικών μεγεθών του Ιδρύματος και την ως εκ τούτου απρόσκοπτη  καταβολή των παροχών προς τους δικαιούχους.

Ενόψει των ανωτέρω η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο με την καθοδήγηση και ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Εσόδων να οργανώσουν κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες των αντίστοιχων Τμημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η διενέργεια ενός κατ’ ελάχιστα ορισμένου αριθμού επιτοπίων ελέγχων στις κοινές επιχειρήσεις και στα οικοδομοτεχνικά έργα της ασφαλιστικής τους περιοχής.

Ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός διενεργούμενων επιτοπίων ελέγχων οι δέκα (10) έλεγχοι σε κοινές επιχειρήσεις και οι δέκα (10) έλεγχοι σε οικοδομοτεχνικά έργα κατά μήνα.

Ο αριθμός αυτός δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τα ασφαλιστικά μεγέθη  και  όρια  των  Υποκαταστημάτων, σε  συνδυασμό  με  την  πορεία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και τον αριθμό των ανέλεγκτων Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομικοτεχνικών Έργων.

Κατ’ τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στα Γενικά Έγγραφα Ε85/92/2-12-2008 και Ε85/65/20-5-2011 της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων και παρακαλούμε για την αποστολή του Μηνιαίου Συγκεντρωτικού Δελτίου Επιτοπίων Ελέγχων Τμημάτων Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.

Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται ο προαναφερόμενος αριθμός επιτοπίων ελέγχων, οι αρμόδιοι Διευθυντές θα πρέπει να αιτιολογούν σε σχετικό έγγραφό τους προς τον Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τους λόγους της μη ανταπόκρισης στον ανωτέρω στόχο.

 

Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – «RISK ANALYSIS ΕΣΟΔΩΝ» - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Η Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας ειδικού λογαριασμού Risk Analysis Εσόδων προχωρά στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Βελτίωσης Στόχευσης Ελέγχου Εργοδοτών με σκοπό τον ανασχεδιασμό των ελεγκτικών δράσεων και την αναδιάταξη του ελεγκτικού μηχανισμού.

 

Πρώτο Στάδιο για την ανάπτυξη του σχεδίου αυτού και μετά την πιλοτική του εφαρμογή σε επιλεγμένες μονάδες του Ιδρύματος, αποτελεί η επέκτασή του και η θέση σε παραγωγική λειτουργία σε όλες τις μονάδες μας που είναι ενταγμένες στη Β΄ φάση του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στο στάδιο αυτό της λειτουργίας η εφαρμογή θα αφορά ένα ορισμένο αριθμό προς έλεγχο εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων που επιλέγησαν και ιεραρχήθηκαν με εφαρμογή όλων των κανόνων και κριτηρίων του λογισμικού Risk Analysis Εσόδων με   την   αξιοποίηση   των   δυνατοτήτων του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ώστε στοχευμένα να διενεργούνται    έλεγχοι στους εργοδότες που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά παραβατικότητας.

Για την διαχείριση μέσω συστήματος ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της δράσης αυτής, εντάσσεται στο μενού των «ασφαλιστικών εισφορών» στο ρόλο του Προϊσταμένου Εσόδων η Οθόνη «Στόχευση Ελέγχου Εργοδοτών», και δημιουργούνται δύο (2) νέες εκτυπώσεις: η «Κατάσταση Εργοδοτών προς Έλεγχο» και τα «Αποτελέσματα Ελέγχου Εργοδοτών», προκειμένου να εκτυπώνονται για τις Κοινές Επιχειρήσεις και τα Οικοδομοτεχνικά έργα οι αντίστοιχες αναφορές εργοδοτών προς έλεγχο.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ

 • Στόχευση Ελέγχου Εργοδοτών
 • Κατάσταση Εργοδοτών Προς Έλεγχο
 • Αποτελέσματα Ελέγχου Εργοδοτών

 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

 • Αρ. Ροής
 • Ημερομηνία
 • Τύπος Εργοδότη

 

Εν συνεχεία με F9 στον αριθμό Ροής θα αναζητείτε τον αριθμό που έχει δοθεί από το λογισμικό του Risk Analysis (π.χ. στην αρχική λειτουργία είναι   το   1)   και   επιλέγετε  ανάλογα  τον   τύπο   εργοδότη  για   Κοινές Επιχειρήσεις ή Οικοδομοτεχνικά Έργα.

Αφότου εκτυπωθούν οι καταστάσεις της Πρώτης Ροής που περιλαμβάνουν δέκα (10) εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και δέκα (10) εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων, θα δοθούν στα αντίστοιχα Τμήματα Εσόδων προς διενέργεια και διεκπεραίωση των ελέγχων με χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης για την παρούσα διαδικασία την 31/12/2013.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών, θα πρέπει στο μενού των ασφαλιστικών   εισφορών,   αντίστοιχα   για    Κοινές    Επιχειρήσεις   και Οικοδομοτεχνικά Έργα, από την Οθόνη «Οικονομικές Κινήσεις Εργοδότη», επιλογή «Λοιπές Πληροφοριακές Κινήσεις Εργοδότη», να εισάγονται τα αποτελέσματα των ελέγχων σας αντίστοιχα, ως ακολούθως:

 

 • α) Τύπος κίνησης 1510 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΙΣ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Τύπος κίνησης 1511 :  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • β) Στη θέση του Αριθμού............  στο Παραστατικό σειράς  Χ εισάγεται τον αύξοντα αριθμό που θα δίνεται με ξεχωριστή αρίθμηση ανά Υποκατάστημα για τους ελέγχους που θα διεξάγονται μέσω του Risk Analysis,
 • γ) Τον αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ Ή ΑΜΟΕ),
 • δ)  Στη  θέση  αιτιολογία θα  αναφέρετε  ανάλογα  με  τον  κωδικό  1510  – Έλεγχος χωρίς Ευρήματα, την κατάσταση λειτουργίας της επιχείρησης, ήτοι πτώχευση, αναστολή   λειτουργίας ή τον πρόσφατα διενεργηθέντα έλεγχο, κ.τ.λ. ενώ στο  Κωδικό  1511,  Έλεγχος με Ευρήματα,  τα στοιχεία των Καταλογιστικών Πράξεων που έχετε συντάξει, ήτοι αριθμός, είδος, χρονική περίοδο καταλογισμού και ποσό.
 • ε) Τέλος τον Α/Α Ροής Ελέγχου, θα τον αναζητείτε με F9 (στην παρούσα 1) και θα ολοκληρώνεται την εργασία, αποθηκεύοντας την καταχώρηση σας με F10.

Οι προαναφερόμενες κινήσεις ενημερώνουν μέσω του συστήματος ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την εκτύπωση «Αποτελέσματα Ελέγχου Εργοδοτών» και παρέχουν πληροφορίες για τα αποτελέσματα των ελέγχων σας, και το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης τους, τόσο στο Προϊστάμενο Εσόδων, όσο και στο αρμόδιο Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων της Διεύθυνσής μας.

 

Δεύτερο Στάδιο: Από τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των αρμοδίων Ελεγκτικών Οργάνων των Υποκαταστημάτων που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του Σχεδίου Βελτίωσης Στόχευσης Ελέγχου Εργοδοτών  προκύπτει  ότι   τα   κριτήρια  επιλογής   που   εφαρμόζει  το Risk  Analysis  Εσόδων  είναι  πλήρη  και  επαρκή,  διαφαίνεται  όμως,  η ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένους κανόνες και ομάδες κριτηρίων.

Έτσι, μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων της Πρώτης Ροής, θα εκτιμηθεί εάν υπάρχει ανάγκη για ιεράρχηση των Ομάδων Κριτηρίων Επιλογής.

Μετά την εκκίνηση του νέου σχεδίου από 1/1/2014 και τη θέση σε εφαρμογή του ανωτέρω λογισμικού, η πρότυπη ελεγκτική διαδικασία που έχει  περιγραφεί  θα  ενταχθεί  στις  τακτικές  λειτουργικές δράσεις  των Υπηρεσιών Εσόδων, με συνεχή ροή αναζήτησης εργοδοτών που πρέπει να ελεγχθούν σε μηνιαία βάση και αναφορά για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών εντός του ιδίου μηνός. Επίσης θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία μας τα ευρήματα με σκοπό των επαναπροσδιορισμό του αριθμού των επιχειρήσεων που θα επιλέγονται προς έλεγχο ανά Υποκατάστημα.

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ως  μεθοδολογία  ελεγκτικού  έργου  με  βάση  τον  προτεινόμενο σχεδιασμό περιγράφεται η ακόλουθη διαδικασία.

Μετά την εκτύπωση της Κατάστασης Εργοδοτών Προς Έλεγχο ο αρμόδιος Διευθυντής του Υποκαταστήματος ή της Διεύθυνσης, αναθέτει στον  Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος τη   συγκρότηση του συνεργείου ελέγχου και την αναζήτηση στοιχείων για κάθε ελεγχόμενη επιχείρηση.

 

Στο στάδιο της προετοιμασίας ερευνάται η ύπαρξη ή μη καταγγελιών και εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου Ε.ΥΠ.Ε.Α., Σ.Ε.Π.Ε. και Υποκαταστήματος.

 

Ως αντικείμενο ελεγκτικής δράσης ορίζονται τα κάτωθι:

 • Διεκπεραίωση Καταγγελιών
 • Διεκπεραίωση Εκθέσεων Ελέγχου Ε.ΥΠ.Ε.Α., Σ.Ε.Π.Ε., Σ.Δ.Ο.Ε.
 • Καταγραφή απασχολούμενων με τα πραγματικά στοιχεία απασχόλησης
 • Εντοπισμός ανασφάλιστης Εργασίας
 • Συλλογή   στοιχείων   ασφάλισης   (σελίδα   Ε.Β.Κ.Ν.Π.,   καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας, συμβάσεις εργασίας, παρουσιολόγια,

καταστάσεις υπερωριών, βεβαιώσεις αποδοχών και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί πραγματικά στοιχεία απασχόλησης).

Επισημαίνουμε την ιδιαίτερη σημασία του επιτοπίου ελέγχου για την διερεύνηση των κυριότερων μορφών εισφοροδιαφυγής, τη μηδενική ή πλημμελή ασφάλιση.

Στον  ουσιαστικό  έλεγχο  συσχετίζεται  η  ορθότητα  των  στοιχείων Α.Π.Δ. και των συλλεγθέντων στοιχείων σε σχέση με τα πραγματικά, όπως προκύπτουν από τα προαναφερόμενα. Ιδιαίτερα ελέγχεται η πρόσληψη και αποχώρηση, η ειδικότητα (ορθή υπαγωγή με ΚΑΔ), το ωράριο (πλήρες – μειωμένο), οι μηνιαίες αποδοχές, το είδος της ασφάλισης (τεκμαρτά, με σύμβαση έργου) κ.λ.π..

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Για την εφαρμογή της υπόψη διαδικασίας επισημαίνονται ενέργειες που θα εφαρμόζονται ανάλογα με την κάθε ελεγχόμενη περίπτωση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι οποίες είναι :

 

1.       Για ιδιωτικά οικοδομικά έργα που βρίσκονται στο σύστημα είτε σε κατάσταση «Εν ενεργεία» είτε «Υπό εκκαθάριση»

 • Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

Να διενεργούνται  επιτόπιοι έλεγχοι    στους οποίους  καταγράφονται  αφ’ ενός μεν τα στάδια εργασιών  με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, είδος κτιρίων ή εργασιών,   χαρακτηρισμός     χώρων χρήσης κ.λ.π. σχετική επιμέτρηση όπου κρίνεται απαραίτητο ή καταφανώς έχουν εκτελεσθεί εργασίες καθ’ υπέρβαση αδείας ή αλλαγής χρήσης ώστε να   γίνει η εκκαθάρισή τους  με βάση τις πραγματικές ποσότητες εργασιών πριν την αρχειοθέτησή τους  .  Να  συντάσσεται   έκθεση επιτόπιου    ελέγχου,    με διαδικασία που ορίζεται σε προηγούμενες οδηγίες (ΓΕ:Ε85/92/2-12-2008) να καταχωρείται ,   στο γενικό πρωτόκολλο   και στη συνέχεια να τηρείται σε ειδικό κλασέρ , ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά τον  ουσιαστικό έλεγχο που θα διενεργηθεί.

 • Έλεγχος ταυτοποίησης εκκρεμών σημειωμάτων.

Εάν υπάρχουν  σήματα αστυνομικών τμημάτων ή αυτοψίες πολεοδομίας για τμήματα ή εργασίες , προσθήκες , αλλαγές χρήσης κ.λ.π. που σχετίζονται με τα έργα αυτά και δεν έχουν αναγγελθεί στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και είναι αυθαίρετα.

 • Έλεγχος   εκκρεμών   υποθέσεων   καταγγελιών   ασφαλισμένων   και τρίτων και διεκπεραίωση αυτών.

Να εξετάζεται εάν υπάρχουν αδιεκπεραίωτες  καταγγελίες ασφαλισμένων ή αν  υπάρχουν  καταγγελίες τρίτων για μη ορθή ασφάλιση κ.λ.π. Εν συνεχεία

να  γίνεται  εξέταση  των  καταγγελιών  ,  αφού  έχει  προηγηθεί  ή  όλη διαδικασία που απαιτείται  για την διαπίστωσης της απασχόλησης ,   ή εξέταση στοιχείων  που προσκομίσθηκαν και αυτά που διαπιστώθηκαν  σε έλεγχο.

 • Διαδικασία προηγούμενης ακρόασης .

Να γίνεται ενημέρωση για τις διαπιστώσεις των επιτόπιων ελέγχων και αποστολή πρόσκλησης   για προσκόμιση στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους ώστε να τηρηθεί η διαδικασία της προηγούμενη ακρόασης.

 • Έλεγχος κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων εισφορών.

Να γίνεται έλεγχος  για το αν καλύπτονται τα κατ’ ελάχιστα ημερομίσθια κατά στάδιο εργασιών, βάσει   της οικοδομικής άδειας και των ημερομισθίων που αναφέρονται σε εκδοθέν ενημερωτικό σημείωμα κατά την απογραφή.

 • Έλεγχος για τυχόν τροποποίηση ελαχίστων ημερομισθίων .

Να εξετάζονται τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις σχετικά με  μειώσεις από τα κατ’ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια  των πινάκων 1, 2 και 3, για προσωπική απασχόληση οικοδόμου , μειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 38 ή 40 του Κ.Α κ.λ.π..

 • λεγχοι διόρθωσης λαθών και ορθής ασφάλισης.

Να   γίνεται   διόρθωση   λαθών   Α.Π.Δ.,   επίλυση   προβλημάτων   που εμποδίζουν την διενέργεια   Ε.Δ.Κ και εν συνεχεία διενέργεια Ε.Δ.Κ. και ουσιαστικού ελέγχου. Επίσης   έλεγχοι στοιχείων Α.Π.Δ. για ορθή ή όχι ασφάλιση     σε     ημέρες  και  αποδοχές  (εφαρμογή  Σ.Σ.Ε,  αναδρομικών, προϋπηρεσίας κ.λ.π). Εν συνεχεία Σύνταξη εκθέσεων ελέγχου Οικοδομικού έργου για τις διαφορές που προκύπτουν , σύνταξη ΠΕΕ κ.λ.π..

 

 

 

2.  Για  δημόσια έργα που βρίσκονται στο σύστημα σε κατάσταση «εν ενεργεία».

 • Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

Να αξιολογούνται στοιχεία καταγραφής προσωπικού που τυχόν υπάρχουν σε εκκρεμότητα. Αν το έργο είναι «εν ενεργεία»  διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για καταγραφή τυχόν απασχολουμένων, αποδοχών αυτών και χρόνου απασχόλησης .

 • Έλεγχοι βάσει καταγγελιών.

Εάν έχουν  υποβληθεί καταγγελίες ασφαλισμένων,  υπάρχουν καταγγελίες τρίτων για μη ορθή ασφάλιση κ.λ.π. Να γίνεται εξέταση καταγγελιών ασφαλισμένων , αφού έχει προηγηθεί ή όλη διαδικασία που απαιτείται για την   διαπίστωσης   της   απασχόλησης,   ή   εξέταση   στοιχείων       που προσκομίσθηκαν και αυτά που διαπιστώθηκαν σε έλεγχο).

 • Έλεγχοι βάσει πιστοποιήσεων.

Να  εξετάζονται  στοιχεία  λογαριασμών  που  έχουν  υποβληθεί  και  να σχετίζονται   με   υποβληθείσες   Α.Π.Δ.   και   αν   υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη από 10% να ενεργείται έλεγχος με αναζήτηση στοιχείων από εργοδότη, έλεγχο ασφάλισης   για όλες τις εργασίες κ.λ.π.   Έλεγχοι στοιχείων έργου, ημερολόγια, βεβαιώσεις περάτωσης.

 • Έλεγχοι  για  τυχόν  τροποποίηση    Π.Ε.Δ  βάσει  ανακεφαλαιωτικών πινάκων , συμπληρωματικών συμβάσεων κ.λ.π
 • Έλεγχοι προσκομισθέντων στοιχείων και ενέργειες για επανακαθορισμό Π.Ε.Δ από Τ.Υ. ή Υποκ/μα.
 • Έλεγχοι διόρθωσης λαθών και ορθής ασφάλισης.

 

Να γίνεται διόρθωση λαθών Α.Π.Δ., επίλυση προβλημάτων που εμποδίζουν την διενέργεια   Ε.Δ.Κ και εν συνεχεία διενέργεια Ε.Δ.Κ. και ουσιαστικού ελέγχου. Επίσης   έλεγχοι στοιχείων Α.Π.Δ. για ορθή ή όχι ασφάλιση σε    ημέρες  και  αποδοχές  (  εφαρμογή  Σ.Σ.Ε,    αναδρομικών, προϋπηρεσίας κ.λ.π). Εν συνεχεία Σύνταξη εκθέσεων ελέγχου Οικοδομικού έργου για τις διαφορές που προκύπτουν , σύνταξη ΠΕΕ κ.λ.π..

 

ΣΤ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.

Το Τμήμα Σχεδιασμού & Συντονισμού Ελέγχων θα παρακολουθεί την εκτέλεση των ελέγχων καθώς και τα αποτελέσματα αυτών, με αναφορές μέσω του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανά Υποκατάστημα αλλά και συγκεντρωτικά και θα ενημερώνει το Γραφείο Διοικητή με στατιστικά στοιχεία, αξιολογώντας τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιοτικά και ποσοτικά.

Επίσης θα ορίζει τον αριθμό των εργοδοτών που θα ελέγχονται ανά μονάδα, το εάν θα εφαρμόζονται σωρευτικά όλοι οι κανόνες και τα κριτήρια του  Risk  Analysis ή  θα  δίνεται  βαρύτητα  σε  συγκεκριμένη κατηγορία κριτηρίων και τέλος θα δύναται να επιλέγει ορισμένο αριθμό ελεγχθεισών επιχειρήσεων ή έργων προκειμένου να διενεργηθεί επανέλεγχος.

Η Διεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων    θεωρεί    εξαιρετικής σπουδαιότητας τον ανασχεδιασμό των ελεγκτικών δράσεων και την προσαρμογή των μεθόδων και κανόνων ελέγχου στις απαιτήσεις και τα πλεονεκτήματα που παρέχονται από τις νέες εφαρμογές και τις δυνατότητες του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ώστε η διενέργεια ελέγχων με εξειδικευμένη στόχευση να αποτελεί ένα θεσμικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και την αναδιάταξη των εσόδων του Ιδρύματος.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκφράζει τη βεβαιότητα της ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο νέο εγχείρημα αναβάθμισης και ισχυροποίησης της εισπρακτικής μας αποτελεσματικότητας.

Το έργο σας αυτό να είστε βέβαιοι ότι θα καταγραφεί θετικά και θα συμβάλει καθοριστικά στην υπέρβαση του δημοσιονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα θα ισχυροποιήσει τη Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση και το βασικό πυλώνα υποστήριξης της που είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ