Αρ. Πρωτ. 2 / 87023 / 0026

ΘΕΜΑ : Πληρωμή δαπανών για μισθώματα κτιρίων

 

ΣΧΕΤ  : Έγγραφό μας 2/77420/0026/18-10-2012

Όπως είναι γνωστό η πληρωμή των μισθωμάτων κτιρίων, όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 21, παρ. 1 του ν. 3130/2003 (Α.76), στο τέλος κάθε τριμηνίας.

Ενόψει της διάταξης αυτής και προς αποφυγή σώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και μετακύλισης δαπανών στο επόμενο οικονομικό έτος, τα δικαιολογητικά για την πληρωμή δαπανών μισθωμάτων κτιρίων του τελευταίου τριμήνου  μπορούν  να  περιέρχονται  στις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) μέχρι και 21 Δεκεμβρίου 2012, κατά παρέκκλιση της αναφερομένης στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο προθεσμίας και να εκδίδονται τα σχετικά χρηματικά εντάλματα μέχρι και 27 Δεκεμβρίου 2012. Η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων αυτών θα διενεργείται με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του αρθ. 30 του ν. 2362/95, προ αφίξεως στις Δ.Ο.Υ., διαδικασία.

Όσον αφορά στη βεβαίωση χρήσης του μισθίου που περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά  πληρωμής  των  σχετικών  δαπανών  [  αρθ.  2  παρ.  Β3  της  αριθ. 2/5091/0026/25-5-2012  Α.Υ.Ο.,  (Β.1741)] περί χρησιμοποιήσεως του ακινήτου κατά την  υπόψη  χρονική  περίοδο,  θα  πρέπει  το  περιεχόμενό  της  να  τροποποιηθεί ανάλογα και να βεβαιώνεται ότι έγινε χρήση του συγκεκριμένου μισθίου, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης αυτής και ότι το συγκεκριμένο ακίνητο   θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται από τη στεγαζόμενη σ΄ αυτό Δημόσια Υπηρεσία,  μέχρι τέλους του εν λόγω τριμήνου.

 

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ευάγγελος Βεκρής