Διαβάστε το 1ο Μέρος εδώ.

2ο Μέρος

Λογιστικός χειρισμός επιταγών εισπρακτέων – πληρωτέων

 

5. Παράδειγμα με επιταγές εισπρακτέες

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΕΠΕ πουλάει στον πελάτη Β την 1/10/2012 εμπορεύματα συνολικής αξίας 100.000 €, ο οποίος τα αποπληρώνει  με 5 επιταγές των 20.000 € η κάθε μία λήξης 31/12/2012. Οι εγγραφές είναι οι εξής:

Λ/σμός (1) Χ Π
30.00 Πελάτες εσωτερικού 100.000,00  
70.00 Πωλήσεις εμπορευμάτων   81.300,81
54.00 ΦΠΑ εκροών   18.699,19
1/10/2012 - Πώληση εμπορευμάτων
 
Λ/σμός (2) Χ Π
33.90 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 100.000,00  
30.00 Πελάτες εσωτερικού   100.000,00
1/10/2012 - Πληρωμή από πελάτη Β με επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) Εξόφληση επιταγής εισπρακτέας

Η πρώτη επιταγή εξοφλείται κανονικά και η εγγραφή είναι η εξής:

Λ/σμός (3) Χ Π
38.03 Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 20.000,00  
33.90 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)   20.000,00
31/12/2012 - Εξόφληση επιταγής Νο...

 

 

 

 

 

Β) Μεταβίβαση επιταγής εισπρακτέας στον προμηθευτή

Η δεύτερη επιταγή οπισθογράφεται και παραδίδεται για εξόφληση υποχρέωσής της εταιρείας ΑΛΦΑ στον προμηθευτή Γ την 30/11/2012. Η εγγραφή είναι η εξής:

Λ/σμός (4) Χ Π
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού 20.000,00  
33.90 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)   20.000,00
30/11/2012 -Πληρωμή προμηθευτή με επιταγή εισπρακτέα Νο....

 

 

 

 

 

 

Γ) Επιταγή εισπρακτέα σε καθυστέρηση - Σφράγιση αυτής

Η τρίτη επιταγή κατατίθεται εμπρόθεσμα στην τράπεζα, αλλά δεν πληρώνεται. Μετά την απαιτούμενη προθεσμία, η εταιρεία αποφασίζει να σφραγίσει την επιταγή και να την παραδώσει σε δικηγόρο προκειμένου να διεκδικήσει νομικά την πληρωμή.

Λ/σμός (5) Χ Π
38.03 Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 20.000,00  
33.90 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)   20.000,00
31/12/2012 - Κατάθεση επιταγής Νο..... στην τράπεζα
 
Λ/σμός (6) Χ Π
33.91 Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 20.000,00  
38.03 Καταθέσεις όψεως σε ευρώ   20.000,00
31/12/2012 – Σφράγιση και απόδοσή της επιταγής Νο..... σε δικηγόρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ) Επιταγή εισπρακτέα σε καθυστέρηση - Μη σφράγιση αυτής

Η τέταρτη επιταγή κατατίθεται εμπρόθεσμα στην τράπεζα, αλλά επίσης δεν πληρώνεται. Η εταιρεία ΑΛΦΑ συμφωνεί με τον πελάτη να του επιστρέψει την επιταγή ασφράγιστη και αυτός σε αντάλλαγμα θα πληρώσει σε 4 ισόποσες δόσεις το χρωστούμενο ποσό των 20.000 € της επιταγής. Οι δόσεις θα ξεκινήσουν να πληρώνονται την 1/1/2013.

Λ/σμος (7) Χ Π
38.03 Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 20.000,00  
33.90 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)   20.000,00
31/12/2012 - Κατάθεση επιταγής Νο..... στην τράπεζα
       
Λ/σμος (8) Χ Π
30.00 Πελάτες εσωτερικού 20.000,00  
38.03 Καταθέσεις όψεως σε ευρώ   20.000,00
31/12/2012 – Επιστροφή της επιταγής Νο..... από την τράπεζα
       
Λ/σμος (9) Χ Π
38.00 Ταμείο 5.000,00  
30.00 Πελάτες εσωτερικού   5.000,00
1/1/2013 – ΠΛηρωμή 1ης δόσης σε αντάλλαγμα για την ανεξόφλητη επιταγή Νο.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε) Επιταγή εισπρακτέα σε εγγύηση για λήψη δανείου

Την 1/11/2012 η πέμπτη επιταγή δίνεται για εγγύηση στην τράπεζα Ω προκειμένου η ΑΛΦΑ να λάβει δάνειο. Η επιταγή συμπεριλαμβάνεται σε πινάκιο συνολικής αξίας 300.000 €, εξ' αιτίας του οποίου η ΑΛΦΑ θα λάβει δάνειο το 80% αυτής της αξίας (δηλαδή 240.000 €), όπως προβλέπει η συμφωνία που έχει συνάψει με την τράπεζα Ω.

Λ/σμος (10) Χ Π
33.90.01 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) για εγγύηση 20.000,00  
33.90.00 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)   20.000,00
1/11/2012 - Παράδοση επιταγής Νο..... στην τράπεζα για εγγύηση

 

 

 

Παρομοίως με την εγγραφή (10) θα γίνουν και οι εγγραφές για τις υπόλοιπες επιταγές του πινακίου. Η εγγραφή του δανείου είναι η εξής:

Λ/σμος (11) Χ Π
38.03 Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 240.000,00  
52.00 Δάνειο στην Τράπεζα Ω   240.000,00
1/11/2012 – Είσπραξη δανείου από την Τράπεζα Ω

 

 

 

 

 

 

Επί του πινακίου θα υπολογιστεί τέλος χαρτοσήμου 3%ο, δηλαδή 900€. Το επιτόκιο και τα λοιπά έξοδα υποθέτουμε ότι είναι 5% επί του δανείου, δηλαδή 240.000 * 5% = 12.000 €. Τα έξοδα αυτά πέφτουν στο δανειακό λογαριασμό και απεικονίζονται λογιστικά ως εξής:

Λ/σμος (12) Χ Π
63.02.02 Χαρτόσημο πινακίων επιταγών εισπρακτέων 900,00  
65.03 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων Τραπεζών  εγγυημένων με αξιόγραφα 12.000,00  
52.00 Δάνειο στην Τράπεζα Ω   12.900,00
1/11/2012 – Έξοδα και τόκοι δανείου ως παραστατικό .....

 

 

 

Σ.σ. Για λόγους ευκολίας υποθέτουμε ότι όλα τα έξοδα και οι τόκοι χρεώνονται ταυτόχρονα στην εταιρεία την 1/11.

1η περίπτωση: Η επιταγή εξοφλείται κανονικά

Λ/σμος (13) Χ Π
52.00 Δάνειο στην Τράπεζα Ω 20.000,00  
33.90.01 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) για εγγύηση   20.000,00
31/12/2012 – Εξόφληση επιταγής σε εγγύηση Νο.....

 

 

 

Παρομοίως με την εγγραφή (13) θα τακτοποιηθούν και οι υπόλοιπες επιταγές του πινακίου ανάλογα με την ημερομηνία λήξης τους.

 

2η περίπτωση: Η επιταγή δεν εξοφλείται την 31/12 και η εταιρεία ΑΛΦΑ αποφασίζει να τη σφραγίσει. Επειδή έχει υποχρέωση στην Τράπεζα Ω σε σχέση με το δάνειο που έχει λάβει, καταθέτει σ' αυτή ποσό ίσο με της επιταγής, δηλαδή 20.000 €.

Λ/σμος (14) X Π
33.91 Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 20.000,00  
33.90.01 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) για εγγύηση   20.000,00
31/12/2012 – Σφράγιση επιταγής Νο.....
 
 
Λ/σμος (15) Χ Π
52.00 Δάνειο στην Τράπεζα Ω 20.000,00  
38.00 Ταμείο   20.000,00
31/12/2012 – Αναπλήρωση ανεξόφλητης επιταγής σε εγγύηση Νο..... με μετρητά

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που η εταιρεία ΑΛΦΑ δεν επιθυμεί να σφραγίσει την επιταγή, δύναται να ακολουθήσει τη διαδικασία που παρατίθεται στην περίπτωση Δ.

Η ομάδα της ASTbooks