ΠΟΛ.1164 / 20.6.2013

Θέμα: Αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των δαπανών επισκευής στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims).

 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος και κατόπιν αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Κατά την πώληση αγαθών συνήθως παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των αγαθών από τον κατασκευαστή. Η εγγύηση αυτή παρέχεται υποχρεωτικά σε όλα τα στάδια διανομής των αγαθών, η τελική όμως επιβάρυνση με την ενδεχόμενη δαπάνη επισκευής βαρύνει τον κατασκευαστή.

  • α) Σχέση μεταξύ πωλητή του αγαθού και τελικού καταναλωτή.

Η δωρεάν επισκευή αγαθών (υπηρεσία και ανταλλακτικά) στα πλαίσια της εγγύησης καλής λειτουργίας δεν συνιστά φορολογητέα πράξη, δεδομένου ότι η πράξη αυτή συνιστά υποχρέωση του πωλητή για την οποία στην τιμή πώλησης των αγαθών έχει ήδη υπολογιστεί και έχει κατά συνέπεια φορολογηθεί το ενδεχόμενο κόστος για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που καλύπτεται από την εγγύηση.

Στην περίπτωση που η δωρεάν επισκευή πραγματοποιείται με μέσα του πωλητή, δεν υφίσταται φορολογητέα πράξη, δεδομένου ότι η επισκευή αυτή έχει ήδη φορολογηθεί κατά την πώληση των αγαθών.

Στην περίπτωση που η επισκευή πραγματοποιείται από άλλο πρόσωπο (υπεργολάβο του πωλητή), υφίσταται φορολογητέα πράξη μεταξύ υπεργολάβου-πωλητή, καθώς το πρόσωπο αυτό (υπεργολάβος) παρέχει υπηρεσία επισκευής ή και παράδοση αγαθών προς τον πωλητή των επισκευαζόμενων αγαθών.

Σε κάθε περίπτωση ο πωλητής των αγαθών διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβαρύνει την επισκευή, είτε αυτή πραγματοποιείται με ίδια μέσα, είτε πραγματοποιείται από άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του πωλητή, δεδομένου ότι το κόστος επισκευής συνδέεται με φορολογητέα πράξη, ήτοι της πώλησης των αγαθών.

  • β) Αναττλήρωση του κόστους επισκευής (υπηρεσία και ανταλλακτικά) από τον κατασκευαστή των αγαθών.

Στην περίπτωση που το κόστος επισκευής καταβάλλεται στον τελικό πωλητή των αγαθών από τον κατασκευαστή των αγαθών αυτών, δεν υφίσταται φορολογητέα πράξη, δεδομένου ότι το ποσό που καταβάλλεται για την επισκευή συνιστά αποζημίωση προς τον πωλητή για την κάλυψη του κόστους παροχής εγγύησης που έχει ήδη παράσχει ο κατασκευαστής. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα εάν ο κατασκευαστής είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα ή εκτός αυτής (άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα).

  • γ) Δωρεάν αποστολή ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή των αγαθών στον πωλητή.

Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής των αγαθών, στο πλαίσιο εγγύησης καλής λειτουργίας, αποστέλλει ανταλλακτικά στον πωλητή, οι πράξεις αυτές αντιμετωπίζονται ανάλογα ως εγχώριες συναλλαγές, ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή εισαγωγές αγαθών με τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντιπρόσωποι ξένων οίκων δεν υποχρεούνται να χρεώνουν ΦΠΑ στα τιμολόγια που εκδίδουν προς τους οίκους του εξωτερικού για την είσπραξη του κόστους επισκευής αγαθών στο πλαίσιο εγγύησης καλής λειτουργίας (επισκευή και ανταλλακτικά).

3. Η εγκύκλιός μας καθώς και κάθε προηγούμενη με αντίθετο περιεχόμενο προς την παρούσα παύει να ισχύει.

 

Σχετική νομοθεσία :

ΠΟΛ 1111/10 : ΦΠΑ σε επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims).

(ΣΣ. Με Θέμα : ΦΠΑ σε επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims) και απόφαση :

1. Με την ΕΔΥΟ 1128898/10484/2427/ΠΟΛ.1332/15.10.1993 είχε διευκρινιστεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν για τον τόπο φορολόγησης μέχρι 31.12.2009, η αμοιβή (αποζημίωση – CLAIMS) που καταβάλλεται από τον αντιπροσωπευόμενο οίκο εξωτερικού στον αντιπρόσωπο οίκο εσωτερικού, για την επισκευή των αγαθών που πραγματοποιεί για λογαριασμό του ξένου οίκου, στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας που ο ξένος οίκος έχει χορηγήσει κατά την πώληση των προϊόντων του, υπόκειται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα, στο σύνολό της (αξία αναλωθέντων ανταλλακτικών και υπηρεσίας επισκευής), με τον κανονικό συντελεστή.

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως τέθηκε με τον ν. 3763/2009 και ισχύει από 1.1.2010, και δεδομένου ότι δεν εφαρμόζεται καμία από τις ειδικές διατάξεις για τον προσδιορισμό του τόπου φορολόγησης υπηρεσιών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, η επισκευή αγαθών που παρέχεται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στην Ελλάδα προς υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο εκτός Ελλάδος (εντός ή εκτός Κοινότητας) φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας αυτής.

3. Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ, η παράδοση αγαθών φορολογείται στην Ελλάδα, εφόσον κατά το χρόνο της παράδοσης τα αγαθά βρίσκονται στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η απαλλαγή που προβλέπεται από το άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ, δεδομένου ότι τα αγαθά δεν αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος.

4. Σύμφωνα τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2, περίπτωση δ), υποπερίπτωση δδ) του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92), στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών κατά την οποία χρησιμοποιούνται και υλικά:
Η πράξη συνιστά παροχή υπηρεσίας στο σύνολό της, εφόσον η αξία των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αντιπαροχής.

Στην περίπτωση που η αξία των υλικών που χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αντιπαροχής, πρόκειται για δύο ξεχωριστές πράξεις, μία παράδοση αγαθών και μία παροχή υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να τιμολογούνται χωριστά.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, στην περίπτωση που τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας δεν υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής αντιπαροχής, η πράξη συνιστά παροχή υπηρεσίας επισκευής αγαθών και φορολογείται στον τόπο του λήπτη. Αντίθετα στην περίπτωση που τα υλικά που χρησιμοποιούνται υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής αντιπαροχής, η επισκευή του αγαθού φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, ενώ η παράδοση αγαθών φορολογείται στην Ελλάδα.

6. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 14.2.α φορολογούνται στον τόπο του λήπτη, υπάρχει υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα, κάθε μήνα, σύμφωνα με την παράγραφο 5.α του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ. )