taxpress οικονομική ενημέρωση

  • Ολι Ρεν: από το 2016 οι νέες αντικειμενικές αξίες στην Ελλάδα

Από το 2016 θα ισχύσουν οι νέες αναθεωρημένες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με απάντηση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όλι Ρεν. Συγκεκριμένα, ο κ. Όλι Ρεν δήλωσε ότι η εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών στις πραγματικές, οι οποίες προβλεπόταν με βάση το μνημόνιο ότι θα γίνουν το 2012, αναβάλλεται για το 2016. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απάντηση του κ. Ρεν υπήρξε η εξής: "Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις εργασίες επί της τυπικής διαδικασίας για την αναθεώρηση της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, ώστε να εναρμονιστούν καλύτερα με τις τιμές της αγοράς. Η τυπική αυτή διαδικασία θα ισχύει για τους σκοπούς της φορολογίας ακινήτων για το οικονομικό έτος 2016".

  • Στηρίζει το bail in  στις Τράπεζες η ΕΚΤ

Η ΕΚΤ στηρίζει πλήρως τη δημιουργία ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης και πιστεύει ότι η λήψη αποφάσεων για ζητήματα εξυγίανσης σε κεντρικό επίπεδο θα ενδυναμώσει τη σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και ότι ο μηχανισμός αυτός θα αποτελέσει απαραίτητο συμπλήρωμα του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Τα παραπάνω επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη νομική γνώμη που δημοσίευσε σήμερα σχετικά με τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης.

Η γνώμη αυτή εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης προβλέπει τρεις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αποτελεσματικής εξυγίανσης: ένα ενιαίο σύστημα, μια ενιαία αρχή με εξουσίες λήψης αποφάσεων και ένα ενιαίο ταμείο το οποίο θα χρηματοδοτεί εκ των προτέρων ο τραπεζικός τομέας.

Η ΕΚΤ θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων των αρχών εξυγίανσης από εκείνες των αρχών εποπτείας. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, η ΕΚΤ ή οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι αποκλειστικά αρμόδιες να αξιολογούν κατά πόσο ένα πιστωτικό ίδρυμα βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή κινδυνεύει να πτωχεύσει. Η εποπτική αξιολόγηση θα αποτελεί επομένως απαραίτητη προϋπόθεση της θέσης ενός ιδρύματος σε εξυγίανση.

Η ΕΚΤ χαιρετίζει την πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υιοθέτηση της σκοπούμενης νομοθεσίας εντός της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, στηρίζει σθεναρά το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για θέση σε ισχύ του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης την 1η Ιανουαρίου 2015. Από τη στιγμή που ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός θα τεθεί σε λειτουργία και η εποπτεία θα ασκείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και για την εξυγίανση.

Η ΕΚΤ στηρίζει επίσης την έγκαιρη εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in), το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της οδηγίας για την εξυγίανση και την ανάκαμψη τραπεζών.

Η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να εισαχθούν οι απαραίτητες αλλαγές που θα καταστήσουν δυνατή τη χρήση του άρθρου 114 («προσέγγιση των εθνικών διατάξεων») της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως νομικής βάσης. Αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης χωρίς τροποποίηση της Συνθήκης.

Σύμφωνα με τη γνώμη της ΕΚΤ, είναι καλύτερο να υπάρχει σαφής λειτουργικός διαχωρισμός της εποπτείας και της εξυγίανσης, έτσι ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων. Η ΕΚΤ συνιστά τη συμμετοχή της ως παρατηρητή στις συνεδριάσεις της ολομέλειας και τις εκτελεστικές συνεδριάσεις του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης.

  • Καλά νέα για τους δανειολήπτες η μείωση επιτοκίου από την ΕΚΤ

Δώρο έκπληξη και για τους δανειολήπτες έκανε ο Μάριο Ντράγκι, αφού η μείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποκλιμακώνει το κόστος δανεισμού και επιβεβαιώνει το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Σε απόλυτο μέγεθος, το όφελος μοιάζει μικρό αλλά αποτελεί ανακούφιση, ειδικά αν προστεθεί στις αντίστοιχες κινήσεις μείωσης που προέκυψαν μετά την κρίση.

Όφελος προκύπτει και για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς αποκλιμακώνεται το κόστος της δικής τους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ.

Η μείωση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ οδηγεί άμεσα σε μείωση αντίστοιχη των δανείων που συνδέονται άμεσα με αυτό της κεντρικής τράπεζας, ενώ επηρεάζει και όσα συνδέονται με το euribor που είναι και η πλειονότητα. Με τα ευρωπαϊκά επιτόκια να παραμένουν χαμηλά, για τα νέα δάνεια είναι κρίσιμο το περιθώριο που συνοδεύει το δάνειο.

Ενδεικτικά, ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ, με 15ετή διάρκεια και επιτόκιο 3,25% είχε πριν από τη μείωση δόση ύψους 703 ευρώ, η οποία μειώνεται σε 691 ευρώ, ενώ αν πρόκειται για 20ετή διάρκεια, η μηνιαία δόση των 567 ευρώ υποχωρεί στα 555 ευρώ. Ένα αντίστοιχο δάνειο 20ετούς διάρκειας είχε το 2009, στις αρχές της κρίσης, μηνιαία δόση 702 ευρώ, ενώ για τα 15 έτη η δόση ήταν 830 ευρώ. Κρίσιμο για τον δανειολήπτη, κυρίως για αυτόν που έχει μακροχρόνιο δανεισμό, για παράδειγμα, σε ένα στεγαστικό δάνειο, είναι ότι διατηρείται το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων.

Για τις ελληνικές τράπεζες που έχουν σημαντική εξάρτηση από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ, η μείωση κατά 25 μονάδες βάσης περιορίζει το κόστος για τα 64 δισ. ευρώ που έχουν δανειστεί. Ήδη, η μετατόπιση από τον ακριβότερο ELA στη ρευστότητα που παρέχει η ΕΚΤ μείωσε το κόστος της ρευστότητας, ενώ η κίνηση του Μάριο Ντράγκι οδηγεί σε περαιτέρω αποκλιμάκωσή του.

Ανδρέας Χριστοδουλάκης

πηγή: www.minpress.gr