Αρ. Πρωτ. οικ. 32205 / Δ10.96

Θέμα:  Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας   
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 6 του «ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84) όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 36 παρ. 4 του ν. 4144/2013«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας   του  Υπουργείου   Εργασίας,  Κοινωνικής   Ασφάλισης  και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 88).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή που αφορά τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 22365/97/5-7-2013   κοινή απόφαση  Πρωθυπουργού  και Υπουργού Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και Πρόνοιας  «Καθορισμός  αρμοδιοτήτων  Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ Β΄ 1667).
4.  Την  με  αριθμ.  7/10-9-2013  γνώμη  του  Συμβουλίου  Υγείας  και  Ασφάλειας  των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.),
αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1 
Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας 
1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας είναι:
α) Aκετυλοσαλικυλικό οξύ. 
β) Παρακεταµόλη. 
γ) Aντιισταµινικά δισκία. 
δ) ∆ισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg). 
ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg). 
στ) Aντιόξινα δισκία. ζ) Σπασμολυτικά δισκία. 
η) Αντιδιαρροϊκά δισκία - Loperamide. 
θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση. 
ι) Aντισηπτικό κολλύριο. 
ια) Aντιϊσταµινική αλοιφή. 
ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων. 
ιγ) Γάντια. 
ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών. 
ιε)  Αποστειρωμένες   γάζες   κουτιά   των  πέντε   εκατοστών,   δέκα   εκατοστών   και δεκαπέντε εκατοστών.
ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid). 
ιζ) Bαµβάκι. ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 µέτρα. 
ιθ) Tεµάχια λευκοπλάστη µε γάζα αποστειρωµένη. 
κ) Eπίδεσµος 2,50 Χ 0,05 µέτρα.
κα) Eπίδεσµος 2,50 Χ 0,10 µέτρα.
κβ) Tριγωνικός επίδεσµος.
κγ) Aιµοστατικός επίδεσµος. 
κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml. 
κε) Oξυζενέ. κστ) Oινόπνευµα καθαρό. 
κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone Iodine 10 %). 
κη) Γλωσσοπίεστρα. 
κθ) Ποτηράκια µιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).  
2. Μετά την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι σχετικές προϋπάρχουσες διατάξεις που αφορούν ειδικότερα το ελάχιστο περιεχόμενο των υλικών των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας.

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ