ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4206

Θέμα: Κύρωση της  από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση   προθεσμίας  υποβολής δήλωσης  περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003» (Α΄ 154).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε  τον ακόλουθο  νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην  Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως,  η από 28 Ιουνίου 2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση προθεσμίας  υποβολής δήλωσης περιουσιακής  κατάστασης υποχρέων του ν. 213/2003», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν  154 Φύλλο της  Εφημερίδας της  Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει  ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του  άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης   ανάγκης  να παραταθεί η προθεσμία υποβολής της δήλωσης περιουσιακής  κατάστασης των υποχρέων σε δήλωση του  ν. 3213/2003 (Α΄ 309) λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 από τους υπόχρεους σε δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου, ειδικά  για το οικονομικό  έτος  2013 (χρήση 2012) παρατείνεται μέχρι τις  30 Σεπτεμβρίου 2013.

 

Άρθρο 2

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη  δημοσίευσή της  στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ  ΠΑΝΑ− ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗ− ΓΟΡΑΚΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑ− ΛΑΦΑΤΗΣ».

 

Άρθρο δεύτερο 

Η ισχύς του νόμου αυτού  αρχίζει  από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη  δημοσίευση του  παρόντος στην  Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως  και  την  εκτέλεσή του  ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2013

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ