Αρ. Πρωτ. Δ18Α 5039388

Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Τ. 1940/41/2−5−2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές  διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.».

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις  διατάξεις των Κανονισμών (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί  θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 132 περίπτωση β) του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09 αναφορικά  με το κοινοτικό καθεστώς τελωνειακών ατελειών.

3. Τις  διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 1  περίπτωση β) του  ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265/Α΄), με τις  οποίες έχουν ενσωματωθεί  στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση γ) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, την εξουσιοδοτική διάταξη της  παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου και νόμου όπως ισχύει, τη διάταξη του άρθρου 68 παράγραφος 3 του ιδίου νόμου, με την οποία έχει  ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία  η διάταξη  του άρθρου 41 της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου  4 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του  άρθρου  40 του  ν. 2960/01 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του  άρθρου  10 παράγραφος 3 του ν. 438/76 (ΦΕΚ 256/Α΄) και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου  4 του ιδίου άρθρου όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

7. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19−9−2012 (ΦΕΚ 2574/Β΄/24−9−2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού  Οικονομικών  περί  ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών.

8. Tην αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−1−2013 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά  με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο  Γενικό  Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας  Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β΄).

9. Το γεγονός ότι  από τις  διατάξεις της  παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την  ανάγκη   τροποποίησης  της   αριθμ.  πρωτ. Τ.1940/41/2−5−2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β΄) αναφορικά  με τη διαδικασία εφοδιασμού των  αλιευτικών πλοίων,

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

1.  Η παράγραφος 2 του  άρθρου  16 της  αριθμ. πρωτ. Τ. 1940/41/2−5−2003 ΑΥΟΟ αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Ειδικότερα, στα πλοία γραμμών εξωτερικού, στα οποία  περιλαμβάνονται τα  ελληνικά αλιευτικά πλοία που αλιεύουν αποκλειστικά εκτός  των ελληνικών χωρικών υδάτων, χορηγούνται ατελώς  οι ζητούμενες με το σχετικό παραστατικό ποσότητες, με την  τήρηση  του όρου της  αναγκαιότητας, κυρίως σε συνάρτηση  με τη διάρκεια του πλου και τη χωρητικότητα των δεξαμενών».

 

Άρθρο 2

Στο  άρθρο  17  της  αριθμ.  πρωτ. Τ. 1940/41/2−5−2003 ΑΥΟΟ επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Εφοδιασμοί αλιευτικών πλοίων με υποκείμενα  καύσιμα και λιπαντικά».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που χορηγούνται  ατελώς  στα  αλιευτικά πλοία, ανεξάρτητα από τη χωρητικότητά τους, πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες  τους μέχρι τρεις  μήνες από τον εφοδιασμό  τους».

3. Προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως ακολούθως: «9. Ειδικά τα  αλιευτικά πλοία, τα  οποία έχουν  λάβει ειδική  άδεια  απόπλου για τη διενέργεια αλιείας εκτός των  ελληνικών  χωρικών  υδάτων,  για  το  χρονικό  διάστημα  απαγόρευσης  της αλιείας στα ελληνικά  χωρικά ύδατα  κάθε  έτους,  εφοδιάζονται με καύσιμα  ατελώς χωρίς  αυτά  να προσμετρώνται στην  ετήσια κατανάλωση καθ’ ίππον του πίνακα του παρόντος  άρθρου. Οι ατελώς  χορηγούμενες ποσότητες προσδιορίζονται με βάση την  ημερήσια  κατανάλωση καυσίμων  σε  λίτρα, όπως προκύπτει από τον πίνακα του παρόντος άρθρου και  τη  διάρκεια του  πλου, λαμβανομένης υπόψη της χωρητικότητας των  δεξαμενών.  Για τη  χορήγηση  της εν λόγω  απαλλαγής,  πέραν των  δικαιολογητικών που προβλέπονται για  τις  λοιπές  κατηγορίες αλιευτικών πλοίων, στην  αρμόδια  τελωνειακή αρχή  εφοδιασμού προσκομίζεται:

  • α) ειδική άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής για τον απόπλου εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων και
  • β) κατά περίπτωση έγκριση από τις  αρμόδιες αρχές της  τρίτης χώρας  για την αλίευση του σκάφους στα χωρικά της ύδατα.

Μετά  το  πέρας  της  αλιείας, η οριστικοποίηση της χορηγηθείσας ατέλειας στο  τελωνείο εφοδιασμού θα πραγματοποιείται εφόσον από τον ενδιαφερόμενο  αλιέα προσκομίζεται το  αργότερο εντός  τριμήνου  από τον εφοδιασμό:

  • α) κατά  περίπτωση  πιστοποιητικό Τ2Μ για  την απόδειξη  του  κοινοτικού χαρακτήρα των  αλιευμάτων  ή διασάφηση για  θέση  σε  ελεύθερη κυκλοφορία των αλιευμάτων,  η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται από «βεβαίωση για  προϊόντα  αλιείας που αλιεύθηκαν από κοινοτικά αλιευτικά πλοία σε ύδατα τρίτης χώρας», σύμφωνα  με  το  Παράρτημα 110α του  Κανονισμού  (ΕΟΚ) 2454/93 και
  • β) αντίγραφο του ημερολογίου πλοίου, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει  ότι  η περιοχή  όπου έχει  αλιεύσει  το  σκάφος  βρίσκεται εκτός  ελληνικών  χωρικών υδάτων».

Eφόσον με την ολοκλήρωση  του ελέγχου για την οριστικοποίηση  της  χορηγηθείσας ατέλειας, διαπιστωθεί ότι ποσότητα καυσίμων που παραλήφθηκε ατελώς κατά τα ανωτέρω δεν αναλώθηκε για αλιεία  στα διεθνή ύδατα, προσμετράται στην  ετήσια  κατανάλωση καυσίμων του πίνακα του παρόντος  άρθρου.

4. Προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως ακολούθως: «10.  Για  τα  ελληνικά αλιευτικά πλοία  που αλιεύουν αποκλειστικά εκτός των  ελληνικών  χωρικών  υδάτων, πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπονται  για τις λοιπές  κατηγορίες αλιευτικών πλοίων, στην  αρμόδια τελωνειακή αρχή  εφοδιασμού προσκομίζονται και  τα δικαιολογητικά που προβλέπονται  στην παράγραφο  9 του παρόντος  άρθρου».

 

Άρθρο 3

Ειδικά για το έτος  2013, η διάταξη της  παραγράφου  9 του άρθρου 17 της αριθμ. πρωτ. Τ. 1940/41/2−5−2003 ΑΥΟΟ εφαρμόζεται και στις ήδη χορηγηθείσες ποσότητες καυσίμων για  αλιεία σε διεθνή  ύδατα  εντός του  χρονικού διαστήματος της απαγόρευσης της αλιείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

 

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία  δημοσίευσής  της στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ