Αρ. Πρωτ. Δ14Α 1170782 ΕΞ 2013

Θέμα: Αποστολή  στοιχείων αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.

 

Σας αποστέλλονται από το ΤΑΧΙS στοιχεία νέας επεξεργασίας αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί από 28.8.2013 μέχρι 22.10.2013 και σε συνέχεια των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 (ΦΕΚ 1146Β΄/10.4.2012), και ΠΟΛ 1067/2013 (ΦΕΚ 775 Β΄/3.4.2013) και των σχετικών εγκυκλίων, διευκρινίζονται  τα εξής:

 

1.   Στην εν λόγω αποστολή περιλαμβάνονται δύο αρχεία, ήτοι το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει αιτήσεις οι οποίες διεκπεραιώνονται χωρίς έλεγχο και το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει τις αιτήσεις για τις οποίες απαιτείται έλεγχος πριν την επιστροφή.

2. Στο δεύτερο αρχείο περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις για τις οποίες είναι ενδεχόμενο να έχει παραγραφεί το σχετικό δικαίωμα, καθώς και τα κριτήρια με βάση τα οποία έχουν επιλεγεί για έλεγχο, με στόχο τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου (είδος παραβάσεων, κλπ.) στοιχειοθετείται η διενέργεια τακτικού ελέγχου, θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες για την στόχευση του συγκεκριμένου υποκείμενου για τακτικό έλεγχο.

3. Η επιλογή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. αιτήσεων που περιλαμβάνονται στο πρώτο αρχείο για διενέργεια ελέγχου πριν την επιστροφή, λόγω παραβατικής συμπεριφοράς, πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που διαθέτει στοιχεία (π.χ. δελτία πληροφοριών, εκθέσεις έλεγχου κλπ.), και από τα οποία προκύπτουν βάσιμες  υπόνοιες  ότι ο υποκείμενος στο φόρο  κατά τις πέντε (5) τελευταίες ανέλεγκτες χρήσεις έχει υποπέσει σε παραβάσεις.

Ο Προϊστάμενος   της   Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις αυτές, πριν την επιστροφή, αιτείται στη Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού τη διενέργεια προσωρινού ή τακτικού ελέγχου (ανάλογα με το είδος της παράβασης) με πλήρη, σαφή και τεκμηριωμένη αιτιολογία. Συγκεκριμένα,  μόλις λάβει το συγκεκριμένο αρχείο θα διενεργεί έρευνα για όλους τους συμπεριλαμβανόμενους ΑΦΜ για την τυχόν ύπαρξη πληροφοριών, θα τις αξιολογεί και θα στέλνει στην κεντρική υπηρεσία με e-mail ένα αρχείο .xls   - στην ηλεκτρονική διεύθυνση  des.a1@mofadm.gr   με κοινοποίηση   στη διεύθυνση gdfeleghon@mofadm.gr   - με όλους  τους ΑΦΜ που ζητάει έγκριση ελέγχου, εντός πέντε  (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του ηλεκτρονικού αρχείου από τη Δ.Ο.Υ. χωρικής αρμοδιότητας. Σε κάθε περίπτωση αξιολογούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες που έχουν φθάσει  στο κατάστημα της Δ.Ο.Υ. και δεν αναζητούνται π.χ. δελτία πληροφοριών ή εκθέσεις που δεν είναι σε γνώση της Υπηρεσίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των αιτήσεων.

 

To αρχείο αυτό θα έχει την παρακάτω μορφή:

A/A Α.Φ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙ

ΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓ

ΙΑ

1 000000000 xxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy Προσωρινός ή τακτικός Αρ.πρωτ.& Υπηρεσία Περιγραφή της αιτίας του ελέγχου*
2 111111111 ………………. ………………..   …………… ………………

 

*  Από την περιγραφή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προκύπτει η σοβαρότητα της υπόθεσης και η ανάγκη διενέργειας ελέγχου.

Το εν λόγω αρχείο θα επαναποστέλλεται στις Δ.Ο.Υ. με ένδειξη έγκρισης ή απόρριψης της κάθε υπόθεσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση εκ των υστέρων της έγκρισης ή απόρριψης η αποστολή των σχετικών εγγράφων προς αξιολόγησή τους.

Περαιτέρω ο Προϊστάμενος θα εκδίδει τις εντολές ελέγχου για τις εγκεκριμένες υποθέσεις και θα διενεργείται ο έλεγχος. Ειδικά για τις υπηρεσίες στις οποίες έχει ενταχθεί το ΟΠΣ ELENXIS η εντολή θα εκδίδεται μέσω του συστήματος.

Σημειώνεται ότι μετά την ένταξη του ΟΠΣ ELENXIS σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της επικράτειας προωθείται η πλήρως ηλεκτρονική εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά.

4.      Η επιστροφή διενεργείται κατ’ αρχή για τις αιτήσεις του πρώτου αρχείου (χωρίς έλεγχο), οι οποίες μπορούν να διεκπεραιωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα και κατά προτεραιότητα για τις αιτήσεις που αφορούν επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου το οποίο προέρχεται από διενέργεια απαλλασσόμενων πράξεων με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. εξαγωγές κλπ.) και  τις αιτήσεις με τα μεγαλύτερα  ποσά,  προκειμένου  να  μειωθεί  το  συντομότερο  δυνατό  το  ύψος  των  εκκρεμών αιτήσεων. Οι ίδιες προτεραιότητες ισχύουν και για τις αιτήσεις που επιστρέφονται μετά από έλεγχο.

5. Προσωρινοί έλεγχοι από άλλη αιτία για την ίδια φορολογική ή διαχειριστική περίοδο που αφορά το αίτημα επιστροφής, για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου αλλά δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου, ολοκληρώνονται μετά την επιστροφή

6. Οι ανωτέρω ενέργειες θα εφαρμόζονται εφεξής για όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα σας αποσταλούν.  Επισημαίνεται ότι άμεσα θα λάβετε ηλεκτρονικό αρχείο με επαναξιολόγηση των αιτήσεων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ΑΦΕΚ και οι οποίες περιλαμβάνονταν στα ηλεκτρονικά αρχεία που έχετε λάβει έως σήμερα (1η, 2η, 3η και 4η  αξιολόγηση), με στόχο τον περιορισμό των αιτήσεων που έχουν επιλεγεί για έλεγχο, ώστε να  ολοκληρωθεί σύντομα η επιστροφή και να αποφευχθεί η καταβολή τόκων για εκπρόθεσμη επιστροφή, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα άρθρα 42  και  53  του  ν.4174/2013  (Κ.Φ.Δ.)  προβλέπεται  η  καταβολή  τόκων  από  το  δημόσιο  για επιστροφές που πραγματοποιούνται μετά τις 90 ημέρες από την υποβολή της αίτησης επιστροφής.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ