ΠΟΛ. 1244 / 13.11.2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση  των διατάξεων του  άρθρου  τέταρτου  του  ν.4183/2013 που αφορούν την Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και οδηγίες για την εφαρµογή τους

 

Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 (Φ.Ε.Κ. 186 Α΄/11.9.2013) «Κύρωση  της  Σύµβασης  Παραχώρησης  του  αποκλειστικού  δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις», που αφορούν θέµατα της Επιτροπής ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών  ∆ιαφορών  (Ε.∆.Ε.Φ.∆.),  µε  χρόνο  έναρξης  ισχύος  τους  την  ψήφιση  του νόµου (29.8.2013) σύµφωνα µε το άρθρο ένατο αυτού.

1. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 ορίζεται ότι, αιτήσεις διοικητικής επίλυσης που αφορούν πράξεις των φορολογικών  αρχών που εκδόθηκαν µέχρι 31.7.2013  για  τις  οποίες  η  Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών καθίσταται αρµόδιο ή αποκλειστικά αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κ.Φ.Ε., εξετάζονται από την Ε..Ε.Φ.µέχρι 31.12.2013.

Συνεπώς, από την Ε.∆.Ε.Φ.∆.  θα εξετάζονται µέχρι 31.12.2013, τόσο οι αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς των παραπάνω εκδοθεισών πράξεων που ήταν εκκρεµείς ενώπιόν της κατά την 29.8.2013, όσο και όποιες υποβληθούν µεταγενέστερα για τις οποίες η Ε.∆.Ε.Φ.∆. καθίσταται όργανο διοικητικής επίλυσης της αµφισβητούµενης διαφοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 70 Α του ν. 2238/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε στη συνέχεια και ισχύει µε την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Α.5 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (σχετ. και οι ΠΟΛ. 1152/2012 και 1128/2013 εγκύκλιες διαταγές του Υπουργού Οικονοµικών και Γεν. Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων αντίστοιχα).

2. Επιπλέον, µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 ορίζεται ότι, εάν κατά την τελευταία αυτή ηµεροµηνία (31.12.2013) δεν έχει εξεταστεί η αίτηση του υπόχρεου, τότε θεωρείται κατά περίπτωση ότι δεν έχει επέλθει η διοικητική επίλυση της διαφοράς ή ότι η αίτηση έχει απορριφθεί και ο υπόχρεος µπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις, διαφορετικά η πράξη οριστικοποιείται.

Επισηµαίνεται ότι η αίτηση του υπόχρεου θεωρείται ότι δεν έχει εξετασθεί από την Ε.∆.Ε.Φ.∆. στην περίπτωση που δεν έχει επέλθει αποτέλεσµα ως προς τη διοικητική επίλυση της αµφισβητούµενης διαφοράς κατά την ως άνω ηµεροµηνία.

3. Περαιτέρω, ως προς το χρόνο άσκησης προσφυγής επί των αιτήσεων διοικητικής επίλυσης των καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου οι οποίες δε θα εξετασθούν από την Ε.∆.Ε.Φ.∆. µέχρι την 31.12.2013, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

α)  Για   εκκρεµείς   ενώπιον   της   Ε.∆.Ε.Φ.∆.   περιπτώσεις   αιτήσεων   διοικητικής επίλυσης της διαφοράς του ίδιου ελέγχου στις οποίες σε µια καταλογιστική πράξη η αµφισβητούµενη διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίµου, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και είναι µικρότερη των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ,  ή  υπερβαίνει  τις  τριακοσίες  χιλιάδες  (300.000)  ευρώ  αλλά  η  σχετική  αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς δεν είχε ενδικοφανή χαρακτήρα επειδή υποβλήθηκε πριν τις 29.2.2012, ως προς τον υπολογισµό του χρόνου άσκησης προσφυγής από τον υπόχρεο ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις της οικείας κατά περίπτωση φορολογίας, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 70 Α του ν.2238/1994 όπως ισχύει.

Συνεπώς, όπου µε βάση τις ισχύουσες σε κάθε φορολογία διατάξεις ορίζεται ότι η προθεσµία  για  την  άσκηση  της  προσφυγής  από  τον  υπόχρεο  αναστέλλεται  µε  την υποβολή της αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, µη υπολογιζοµένης της ηµέρας υποβολής αυτής, ο χρόνος άσκησης προσφυγής συνεχίζει να υπολογίζεται από την επόµενη εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα της ηµέρας υπογραφής της πράξηςµαταίωσης επίλυσης της διαφοράς. Εποµένως, ως αφετηρία για τον υπολογισµό του τυχόν υπολοίπου χρόνου άσκησης προσφυγής από τον υπόχρεο επί καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου για τις οποίες έχουν υποβληθεί ενώπιον της Ε.∆.Ε.Φ.∆. οι κατά τα ως άνω αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, θεωρείται εν προκειµένω η επόµενη από την 31.12.2013  εργάσιµη  ηµέρα,  καθόσον  σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω  θεωρείται  ότι  δεν επήλθε η διοικητική επίλυση της διαφοράς.

β) Όσον αφορά τις εκκρεµείς περιπτώσεις αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα ενώπιον της Ε.∆.Ε.Φ.∆. µετά την 29.2.2012 και αφορούν αµφισβητούµενες διαφορές κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίµου, που  υπερβαίνουν  στην  οικεία  καταλογιστική  πράξη  τις  τριακόσιες  χιλιάδες (300.000) ευρώ ιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς µε ενδικοφανή χαρακτήρα),  ο  χρόνος  άσκησης  προσφυγής,  ειδικά  για  τις  εν  λόγω  καταλογιστικές πράξεις,  αρχίζει   από  την  κοινοποίηση  στον  υπόχρεο  της  σχετικής  απόφασης  της Ε.∆.Ε.Φ.∆.  κατόπιν  της  εξέτασής  τους, καθόσον  η  εν  λόγω  απόφαση  της  Ε.∆.Ε.Φ.∆. αποτελεί  την  πράξη  η  οποία  προσβάλλεται  παραδεκτώς  εντός  των  οριζοµένων  στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας προθεσµιών.

Συνεπώς, στην περίπτωση που οι αιτήσεις κατά το µέρος που αφορούν τις συγκεκριµένες ως άνω καταλογιστικές πράξεις δεν εξετασθούν κατά τα ισχύοντα από την Ε.∆.Ε.Φ.∆. µέχρι την 31.12.2013, θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί και ο υπόχρεος δύναται να  ασκήσει  προσφυγή  σύµφωνα  µε  τον  Κώδικα  ∆ιοικητικής  ∆ικονοµίας  εντός  της οριζόµενης σε αυτόν προθεσµίας που αρχίζει από την σύµφωνα µε τα παραπάνω ηµεροµηνία εκπνοής του χρόνου εξέτασης των εκκρεµών στην Ε.∆.Ε.Φ.∆. αιτήσεων.

Επισηµαίνεται ωστόσο ότι, στις περιπτώσεις που µε τις προαναφερόµενες αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς εκκρεµεί και η εξέταση καταλογιστικών πράξεων του ίδιου  ελέγχου  στις  οποίες  η  διαφορά  δεν  υπερβαίνει  τις  τριακοσίες  χιλιάδες  (300.000) ευρώ, ως προς τον υπολογισµό του χρόνου άσκησης προσφυγής επί των εν λόγω καταλογιστικών πράξεων από τον υπόχρεο ισχύουν τα αναφερόµενα στην περίπτωση α΄.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις που µε την ίδια πράξη καταλογίζονται περισσότερα ποσά (π.χ. Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.), εκ των οποίων ένα ή και περισσότερα αυτών υπερβαίνουν κατά τα ως άνω τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και αµφισβητούνται από τον υπόχρεο, για τα άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ποσά υφίσταται σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα διαφορετικός χρόνος άσκησης προσφυγής σε σχέση µε ποσά   που   υπολείπονται   του   ως   άνω   ορίου   και   συµπεριλαµβάνονται   στην   ίδια καταλογιστική πράξη (σχετ. και η ΠΟΛ.1152/2012 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργού Οικονοµικών).

4. Τέλος, προς αποφυγή της άσκοπης διακίνησης αλληλογραφίας και δηµιουργίας δυσχερειών ως προς τη λειτουργία της Ε.∆.Ε.Φ.∆., εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στις αρµόδιες υπηρεσίες προκειµένου, µε σχετική ενηµέρωση και του φορολογούµενου, να µην αποστέλλονται στην Ε.∆.Ε.Φ.∆. υποθέσεις αιτήσεων διοικητικής επίλυσης, για τις οποίες ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου που κατατίθενται οι σχετικές αιτήσεις διαπιστώνει την δική του αρµοδιότητα να επιληφθεί ως όργανο διοικητικής επίλυσης, ή περιπτώσεις αιτήσεων για τις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα εξέτασής τους στο πλαίσιο διοικητικής επίλυσης (π.χ. υποθέσεις αιτήσεων αρµοδιότητας του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή της Επιτροπής του άρθρου 70 του ν.2238/1994 να επιληφθεί της διοικητικής επίλυσης λόγω ποσού, αιτήσεις επί καταλογιστικών πράξεων που έχουν καταστεί οριστικές κατόπιν παρέλευσης της προθεσµίας υποβολής αίτησης, αιτήσεις για πράξεις των φορολογικών αρχών που εκδίδονται µετά την 1.8.2013, κ.λπ.).

 

Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΩΝ

Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ