Αρ. Πρωτ. Δ17Γ 5039831 ΕΞ 11.11.2013

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αποδοχή κατά τον τελωνισμό Δηλώσεων Τιμολογίου στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων.

 

Σχετ.: α) Η αριθ. Δ17Γ5006821ΕΞ2011/14.2.2011 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 για την τροποποίηση του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 σχετικά με την εφαρμογή νέων κανόνων καταγωγής για προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων).

β) Η αριθ. Β 1959/526/29.10.2008 Δ.Υ.Ο.Ο. (Κοινοποίηση του Καν.(ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων από 1.1.2009 έως 31.12.2011).

γ) Η αριθ. Δ17Γ 5028723ΕΞ2011/30.06.2011 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση του Καν.(ΕΕ) αριθ. 512/2011, με τον οποίο παρατείνεται η εφαρμογή του Καν (ΕΚ) αριθ. 732/2008 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013).

δ) Η αριθ. Δ17Γ5002426ΕΞ2013/18.1.2013 Δ.Υ.Ο (ΑΔΑ: ΒΕΥΗΗ-ΓΜΞ) (Κοινοποίηση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων από 1-1-2014 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και προς αποφυγή παρερμηνειών κατά τη διαδικασία αποδοχής Δηλώσεων Τιμολογίου, που έχουν συνταχθεί σε χώρες ή εδάφη που ανήκουν στο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Ως γνωστόν, η ΕΕ παρέχει μονομερώς δηλαδή μόνο από την πλευρά της, βάσει του ΚΑΝ αριθ. 732/2008, ευεργετική δασμολογική μεταχείριση (μειωμένο ή μηδενικό δασμό) σε προϊόντα καταγωγής των δικαιούχων χωρών ή εδαφών, στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (στο εξής ΣΓΠ) [βλέπε β) και γ) σχετικές].

Τα προϊόντα καταγωγής δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ, προκειμένου να επωφεληθούν προτιμησιακής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ, πρέπει να συνοδεύονται από έγκυρα και αυθεντικά αποδεικτικά καταγωγής, ήτοι πιστοποιητικά καταγωγής FORM Α ή Δήλωση Τιμολογίου.

Οι κανόνες καταγωγής που αφορούν τον ορισμό της έννοιας των προϊόντων καταγωγής, τα αποδεικτικά καταγωγής (FORM Α, Δήλωση Τιμολογίου), οι διαδικασίες και οι μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας αναφορικά με το ΣΓΠ, καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 της Επιτροπής. (Σχετικές διατάξεις του ΚΑΝ.(ΕΟΚ) αριθ.2454/93: Μέρος I, Τίτλος IV, Κεφάλαιο 2, Τμήμα 1, άρθρα 66-97κγ, Παραρτήματα 13α,13β,13γ,13δ,16,17,18).

Ειδικότερα, ως προς τη Δήλωση Τιμολογίου επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Δήλωση Τιμολογίου συντάσσεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ για κάθε αποστολή αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα δέματα που περιέχουν καταγόμενα προϊόντα των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις € 6.000 και υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (άρθρα: 97ιγ, παρ.1-4, 97ιθ,97κ και 97κα του ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ.2454/93).

Ωστόσο, για προϊόντα καταγωγής δικαιούχων χωρών των οποίων η αξία υπερβαίνει τις € 6.000, η απόδειξη της καταγωγής παρέχεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής FORM A. Υπενθυμίζεται ότι το FORM Α εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές εξαγωγής των δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ, ανεξαρτήτως της αξίας των καλυπτόμενων από αυτό καταγόμενων προϊόντων.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν θα γίνονται αποδεκτές από τις Υπηρεσίες σας, Δηλώσεις Τιμολογίου για προϊόντα καταγωγής δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ, των οποίων η αξία υπερβαίνει τις € 6.000. Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου τα προϊόντα αυτά να επωφεληθούν ευνοϊκής δασμολογικής μεταχείρισης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής FORM Α.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α

ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ