Αρ. Πρωτ. Δ17 Ε 5039984 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Eπιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού.

 

ΣΧΕΤ.      :    α) Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5017655 ΕΞ 2013 / 09.05.2013 Δ.Υ.Ο.

β) Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5013135 ΕΞ 2013 / 04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

 

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2013 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 298/08.11.2013) και ισχύει από 09.11.2013, σύμφωνα με τον οποίο, επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σύρματος από ανοξείδωτο χάλυβα που περιέχει κατά βάρος:

  • τουλάχιστον 2,5 % νικέλιο, εκτός από σύρμα που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 28 % αλλά όχι περισσότερο από 31 % νικέλιο και τουλάχιστον 20 %, αλλά όχι περισσότερο από 22 % χρώμιο,
  • λιγότερο από 2,5 % νικέλιο, εκτός από σύρμα που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 13 % αλλά όχι περισσότερο από 25 % χρώμιο και τουλάχιστον 3,5 % αλλά όχι περισσότερο από 6 % αργίλιο,  και κατατάσσεται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ 7223 00 19 και 7223 00 99, καταγωγής Ινδίας.

Τα ποσά που είχαν καταβληθεί ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ, σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΕ) αριθ.  418/2013 τη ς  Επιτροπή ς  ( α΄ σχετ ική ) , κ αι  υπ ε ρβαίνουν  τ ους   οριστικούς συντ ελε στ ές  τ ων δ ασμών αντ ιντ άμπινγ κ  αποδε σμε ύοντ αι.  Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν με τα αποστελλόμενα φύλλα 7 και 7α, τα ταυτάριθμα φύλλα του Κεφαλαίου 72 του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (β΄σχετική).

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ