Αρ. Πρωτ. Δ18Α 5039906 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑΚοινοποίηση υπουργικών αποφάσεων αναφορικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν.  1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄) από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και χορήγησης από τις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές αρχές αντίστοιχα των απαλλαγών από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων.

 Σχετ: α)  Η αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5033922 ΕΞ2013 /17-9-2013 ΕΔΥΟ.

β)  Η αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ.1105 /13-5-2013 όμοια.

γ)  Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5003183 ΕΞ2013 / 24-1-2013 όμοια.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω  β)  και  γ) σχετικών εγκυκλίων, με  τις  οποίες  κοινοποιήθηκαν αντίστοιχα οι  διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α΄) και του άρθρου 18 του ν. 4110/ 2013(ΦΕΚ17/Α΄) σχετικά  με την τροποποίηση  του άρθρου 16  παράγραφοι 4 και 5 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ  166/Α΄),  καθώς και της α) όμοιας αναφορικά με την κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5027038 ΕΞ 2013/17-7-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1869/Β΄), διαβιβάζονται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή οι ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:

 

α) Η αριθμ. πρωτ.  Δ18Α 5038263 ΕΞ 2013 / 23-10-2013 Κοινή Απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Πρόνοιας «Διαδικασία  ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης αριθμ. 2710, Τεύχος Β΄ της 24-10-2013, με κωδικό ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ- ΨΔΕ.

Με  την  λόγω  ΚΥΑ  καθορίζεται  διαδικασία  ιατρικής εξέτασης των  ατόμων  με  αναπηρίες, προκειμένου  να  διαπιστωθεί  εάν  δύνανται  να  υπαχθούν  -  με  βάση ήδη  εκδοθείσα  ιατρική γνωμάτευση  των ΚΕ.Π.Α. - στις κατηγορίες παθήσεων  του άρθρου 16 του ν. 1798/88 για τη χορήγηση κατά περίπτωση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων. Ειδικότερα, για  τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών καθορίζεται διαδικασία  για την έκδοση  συμπληρωματικής  ιατρικής βεβαίωσης από τα ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με την υπαγωγή ή μη των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με βάση  τον  πίνακα  του  Παραρτήματος II  της ΚΥΑ  για  την  αντιστοίχιση  των  παθήσεων  του άρθρου 16 του  ν.  1798/88 με  τις παθήσεις  του Ενιαίου  Πίνακα  Προσδιορισμού   Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).

 

β) Η αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5038645 ΕΞ 2013/ 29-10-2013 Απόφαςη Τπουργού Οικονομικών

«Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και  τα  τέλη  κυκλοφορίας   επιβατικών  αυτοκινήτων  που  παραλαμβάνονται  από  ανάπηρους Έλληνες πολίτες  και  πολίτες  των  άλλων  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης»,  η  οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης αριθμ. 2774, Τεύχος Β΄ της 31-10-2013, με κωδικό ΑΔΑ: BΛ1ΟΗ-8Σ8.

Με την ως άνω υπουργική απόφαση καταργείται η αριθμ. Δ18Α 5027038 ΕΞ 2013 /17-7-2013 όμοια και επανακαθορίζονται τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στις αρμόδιες τελωνειακές  και φορολογικές  αρχές για τη χορήγηση,  αντίστοιχα,  των ανωτέρω απαλλαγών, κατόπιν θέσπισης με την προαναφερθείσα ΚΥΑ διαδικασίας ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση  των αναπηριών του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 1798/88. Eιδικότερα, στις αρμόδιες αρχές μεταξύ άλλων προσκομίζεται  ιατρική γνωμάτευση  πιστοποίησης  αναπηρίας των  ΚΕ.Π.Α.,  καθώς και  συμπληρωματική  ιατρική  Βεβαίωση  των  ΚΕ.Π.Α.  αναφορικά  με  τα αποτελέσματα ιατρικής εξέτασης για την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις του ν. 1798/88, τα οποία  θα  πρέπει  να  είναι  σε   ισχύ.   Εφιστάται   ιδιαιτέρως  η  προσοχή   στις  περιπτώσεις αιτημάτων  απαλλαγής από  το  τέλος ταξινόμησης,  για  τις οποίες,  τόσο   από  την  ιατρική γνωμάτευση  όσο  και από τη συμπληρωματική  ιατρική βεβαίωση  των ΚΕ.Π.Α., θα πρέπει να προκύπτει ρητά ότι η εκάστοτε πάθηση είναι «δια βίου».

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των αναπήρων πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου του ν. 490/76 (ΦΕΚ  331/Α΄) και των εξομοιούμενων με τις εν λόγω κατηγορίες δικαιούχων, οι Γνωματεύσεις  της Ανώτατης  Στρατού  Υγειονομικής  Επιτροπής  (Α.Σ.Υ.Ε.)  εξακολουθούν  να γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές για τη χορήγηση κατά περίπτωση της  απαλλαγής  από   το   τέλος  ταξινόμησης   και   από   τα   τέλη   κυκλοφορίας   επιβατικών αυτοκινήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ