ΠΟΛ.1097/21.6.2010

Μετάθεση χρόνου έναρξης υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών μηχανισμών, για τους επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες και περιοδικά εκτός εγκατάστασης

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑTA Α΄ - B΄ - Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 3610030,3610065
210 3640870


ΠΟΛ 1097

ΘEMA: «Μετάθεση χρόνου έναρξης υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών μηχανισμών, για τους επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες και περιοδικά εκτός εγκατάστασης.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ΄ (υποπεριπτώσεις γστ΄ και γη’ ) και ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄).

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β΄/17.11.2005) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων».

4. Τις διατάξεις της με αριθμ. ΠΟΛ.1068/18.5.2010 (ΦΕΚ Β΄751/31.5.2010) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθιερώθηκε η υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988, στους επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες και περιοδικά.

5. Το από 10.6.2010 υπόμνημα της Ομοσπονδίας Εφημεριδοπωλών Ελλάδος, με το οποίο επικαλούνται αδυναμία των εισαγωγέων και κατασκευαστών ταμειακών συστημάτων, προκειμένου να εφοδιάσουν άμεσα τα μέλη της εν λόγω Ομοσπονδίας, που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες και περιοδικά εκτός εγκατάστασης, με φορητές ταμειακές μηχανές, λόγω της αυξημένης ζήτησης αυτών.

6. Την αναγκαιότητα λογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος όλων των επιτηδευματιών για τη διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου.

7. Την εφαρμογή του μέτρου της θέσπισης αφορολόγητου ορίου με αποδείξεις στη Φορολογία Εισοδήματος.

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Μεταθέτουμε την ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης εγκεκριμένων φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988, για τους υπόχρεους - επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες και περιοδικά εκτός εγκατάστασης, είτε από σταθερά σημεία διάθεσης (πάγκους) είτε πλανοδίως, από την 1.7.2010 στην 1.10.2010.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας